Zarządzenia wydane w roku 2002

Nr

Z dnia

W sprawie

39.

31.12.2002 r.

w sprawie zmiany Regulaminu premiowania pracowników naukowo-technicznych. inżynieryjno-technicznych, służby bibliotecznej, informatyki, ekonomiczno-administracyjnych i obsługi

38.

31.12.2002 r.

Zmieniające zarządzenie nr 33 Rektora PW z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Politechnice Warszawskiej

37.

16.12.2002 r.

w sprawie utworzenia w Politechnice Warszawskiej Zespołu Audytu Wewnętrznego

36.

09.12.2002 r.

w sprawie zasad przyznawania i finansowania nagród Rektora za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, artystyczne, za kształcenie kadr oraz za całokształt osiągnięć naukowych i dydaktycznych lub artystycznych wybitnym nauczycielom akademickim, ustalenia wzorów odpowiednich dyplomów oraz trybu wyłaniania kandydatów do nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

35.

14.10.2002 r.

w sprawie Regulaminu Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej

34.

10.10.2002 r.

w sprawie zgłaszania materiałów bibliotecznych do odprawy celnej

33.

04.10.2002 r.

zmieniające zarządzenie nr 13 Rektora PW z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie zasad powoływania w jednostkach organizacyjnych PW pełnomocników ds. zamówień publicznych oraz zakresu ich zadań

32.

25.09.2002 r.

zmieniające zarządzenie nr 25 Rektora PW z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych w Politechnice Warszawskiej

31.

18.09.2002 r.

w sprawie zasad dochodzenia należności z tytułu świadczeń wykonywanych przez Uczelnię

30.

11.09.2002 r.

zmieniające zarządzenie nr 10 Rektora PW z dnia 19 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia praw i obowiązków głównych użytkowników i administracji centralnej w zakresie eksploatacji obiektów Politechniki Warszawskiej oraz zasad rozliczania kosztów w tym zakresie

29.

6.09.2002 r.

w sprawie określenia szczegółowego zakresu działania Rektora i prorektorów

***

28.

31.07.2002 r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Chóru Akademickiego Politechniki Warszawskiej

27.

25.06.2002 r.

w sprawie utworzenia Międzywydziałowego Centrum Biotechnologii Politechniki Warszawskiej

26.

25.06.2002 r.

w sprawie zmiany nazwy Szkoły Businessu

25.

25.06.2002 r.

w sprawie wydawania absolwentom Politechniki Warszawskiej zaświadczeń dotyczących okresu studiów dla potrzeb tzw. kapitału początkowego

24.

20.06.2002 r.

zmieniające zarządzenie nr 10 Rektora PW z dnia 19 kwietnia 2000 r w sprawie określenia praw obowiązków głównych użytkowników i administracji centralnej w zakresie eksploatacji obiektów Politechniki Warszawskiej oraz zasad rozliczania kosztów w tym zakresie

23.

11.06.2002 r.

w sprawie zniesienia biblioteki w Instytucie Metrologii i Systemów Pomiarowych na Wydziale Mechatroniki

22.

7.06.2002 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Warszawskiej

21.

7.06.2002 r.

w sprawie trybu postępowania powypadkowego w Politechnice Warszawskiej

20.

29.05.2002 r.

zmieniające zarządzenie nr 10 Rektora PW z dnia 19 kwietnia 2000 r. (zm. zarządzeniem nr l Rektora PW z dnia 04.01.2002 r.) w sprawie określenia praw i obowiązków głównych użytkowników i administracji centralnej w zakresie eksploatacji obiektów Politechniki Warszawskiej oraz zasad w tym zakresie

19.

24.05.2002 r.

zmieniające zarządzenie nr 20 Rektora PW z dnia 28 września 1999 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu działania Rektora i prorektorów

18.

16.05.2002 r.

w sprawie harmonogramu zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2002/2003

17.

13.05.2002 r.

zmieniające zarządzenie nr 25 Rektora PW z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych w Politechnice Warszawskiej

16.

13.05.2002 r.

zmieniające zarządzenie nr 17 Rektora PW z dnia 26 czerwca 2000 r. w sprawie zasad przyznawania i finansowania nagród Rektora za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub dydaktyczne, ustalenia wzorów odpowiednich dyplomów oraz trybu wyłaniania kandydatów do nagrody Ministra Edukacji Narodowej

15.

9.04.2002 r.

zmieniające zarządzenie nr 20 Rektora PW z dnia 4 czerwca 1998 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia opiekunów studenckich praktyk zawodowych

14.

20.03.2002 r.

w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Politechnice Warszawskiej

13.

12.03.2002 r.

w sprawie zasad powoływania w jednostkach organizacyjnych PW pełnomocników ds. zamówień publicznych oraz zakresu ich zadań

12.

12.03.2002 r.

sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej

11.

6.03.2002 r.

w sprawie zasad gospodarki środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym w Politechnice Warszawskiej

10.

28.02.2002 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Środowiska oraz na Wydziale Elektrycznym

9.

21.02.2002 r.

zmieniające zarządzenie nr 7 Rektora PW z dnia 5 marca 1997 r. w oprawie trybu postępowania związanego ze sprzedażą lub odpłatnym udostępnianiem za granice składników mienia Politechniki Warszawskiej

8.

7.02.2002 r.

w sprawie zniesienia Instytutu Fizyki na Wydziale Fizyki oraz Instytutu Matematyki na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych

7.

29.01.2002 r.

w sprawie szczegółowych obowiązków i odpowiedzialności kierowników, pracowników i studentów w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki

6.

30.01.2002 r.

w sprawie zmiany nazw jednostek organizacyjnych administracji centralnej

5.

25.01.2002 r.

zmieniające zarządzenie nr 36 Rektora PW z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie wprowadzenia ewidencji urlopów wypoczynkowych

4.

24.01.2002 r.

w sprawie wyodrębnienia Muzeum Politechniki Warszawskiej z Biblioteki Głównej

3.

24.01.2002 r.

w sprawie utworzenia Biura ds. Studenckich i Nauczania

2.

10.01.2002 r.

w sprawie Regulaminu udostępniania zbiorów tworzących Narodowy Zasób Biblioteczny w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej

1.

4.01.2002 r.

zmieniające zarządzenie nr 10 Rektora PW z dnia 19 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia praw i obowiązków głównych użytkowników i administracji centralnej w zakresie eksploatacji obiektów Politechniki Warszawskiej oraz zasad rozliczania kosztów w tym zakresie