POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 25

Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 25 czerwca 2002 r.

w sprawie wydawania absolwentom Politechniki Warszawskiej zaświadczeń dotyczących okresu studiów dla potrzeb tzw. kapitału początkowego

Na podstawie § 52 pkt h Statutu PW, zarządza się, co następuje:

§1

  1. Z dniem l lipca 2002 r. wprowadza się obowiązek wystawiania przez dziekanaty macierzystych wydziałów zaświadczeń do naliczania okresu nie składkowego przy ustalaniu prawa do świadczeń emerytalnych, rentowych tzw. kapitału początkowego dla absolwentów kończących studia w danym roku.
  2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. l zostanie dołączone do przygotowywanych przez dziekanat dokumentów po egzaminie dyplomowym absolwenta celem ich przekazania do Działu Ewidencji Studentów Politechniki Warszawskiej.

§ 2

Wzór zaświadczenia stanowi załącznik do mniejszego zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia l lipca 2002 r.

 

REKTOR

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki


załącznik do zarządzenia nr 25
Rektora PW z dn. 25 czerwca 2002 r.

Warszawa, dnia......................

Pieczęć Dziekanatu

L.dz. / nr albumu..............

ZAŚWIADCZENIE

Dziekanat Wydziału..................................................................................................

stwierdza, że Pan/i/ ...................................................................................................

urodzony /a/ dnia ................................................................. w ................................

ukończył /a/ studia na wyżej wymienionym Wydziale Politechniki Warszawskiej.

Absolwent /ka/ studiował /a/ w latach *....................................................................

...................................................................................................................................

Ukończył /a/ studia** .......................... letnie ***....................................................

dn. ............................... uzyskując tytuł ....................................................................

 

Pieczęć imienna
Podpis

 

Pieczęć okrągła

 

* Pełne daty z wykazaniem przerw (wznowienia, skreślenia).
** Planowy okres studiów
*** Typ studiów (dzienne, wieczorowe, zaoczne)