POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 26

Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 25 czerwca 2002 r.

w sprawie zmiany nazwy Szkoły Businessu

  Na podstawie § 40 ust 2 Statutu PW, w związku z uchwałą nr 199/XLIV/2002 Senatu PW z dnia 20 marca 2002 r., zarządza się, co następuje:

§1

Z dniem 1 października 2002 r. Szkoła Businessu otrzymuje nazwę "Szkoła Biznesu"

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

REKTOR

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki

PWR-110/02