POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 22

Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 7 czerwca 2002 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Warszawskiej

  Na podstawie § 52 lit. l i m Statutu PW oraz § 13 Regulaminu Pracy Politechniki Warszawskiej, w związku z art. 2373-2375 Kodeksu pracy, rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 62, poz. 285), rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1998 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach wyższych (Dz. U. Nr 37, poz. 209), w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. Pracownika nie posiadającego dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy nie wolno dopuścić do pracy.
 2. Za realizację zasady określonej w ust. l oraz za zapewnienie przeszkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy odpowiadają dziekani wydziałów i dyrektorzy kolegiów, Dyrektor Administracyjny, Dyrektor Biblioteki Głównej oraz kierownicy pozawydziałowych jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 38 i § 40 Statutu PW.
 3. Informacje dotyczące specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub firm szkoleniowych udostępnia osobom, o których mowa w ust. 2, Biuro Spraw Osobowych i Szkolenia Zawodowego.
 4. Koszty szkoleń pracowników, studentów i doktorantów oraz osób odbywających praktyki studenckie ponoszą właściwe jednostki organizacyjne wymienione w ust. 2.
 5. Pracownicy, doktoranci i studenci są obowiązani znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniach i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym.

§ 2

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczy:

 1. osób kierujących pracownikami, w tym kierowników warsztatów, laboratoriów, jednostek usługowych, obiektów, a także mistrzów i brygadzistów,
 2. pracowników naukowo-dydaktycznych,
 3. pracowników naukowych,
 4. pracowników dydaktycznych,
 5. pracowników naukowo-technicznych,
 6. pracowników bibliotecznych,
 7. pracowników administracyjno-biurowych,
 8. pracowników administracyjno-ekonomicznych,
 9. pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
 10. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i pracowników obsługi,
 11. pracowników nie wymienionych w pkt 1-10, których charakter pracy wiąże się z, narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 12. doktorantów,
 13. studentów.

§ 3

Zarządzenie reguluje zasady odbywania następujących szkoleń:

 1. szkolenia wstępnego, zwanego "instruktażem ogólnym",
 2. szkolenia wstępnego na stanowisku pracy, zwanego "instruktażem stanowiskowym",
 3. szkolenia wstępnego podstawowego, zwanego dalej "szkoleniem podstawowym",
 4. szkolenia okresowego,
 5. szkoleń specjalistycznych.

§ 4

 1. Instruktaż ogólny przechodzą wszyscy nowozatrudnieni pracownicy, doktoranci oraz studenci odbywający praktyki studenckie - przed dopuszczeniem do pracy lub zajęć.
 2. Zasady szkolenia studentów I roku studiów bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć w Politechnice Warszawskiej lub po przeniesieniu się z innej uczelni reguluje Zarządzenie nr 16 Rektora PW z dnia 20 czerwca 2000 r.
 3. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku, w odniesieniu do:
  1. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i innych, których charakter pracy będzie wiązał się bezpośrednio z narażeniem na zagrożenia zawodowe,
  2. pracowników przenoszonych na stanowiska, o których mowa w pkt. l oraz zatrudnionych na tych stanowiskach w przypadku zmiany warunków techniczno-organizacyjnych. w szczególności zmiany procesu technologicznego, zmiany organizacji stanowisk pracy. wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia lub niebezpiecznym oraz nowych narzędzi, maszyn i innych urządzeń,
  3. studentów rozpoczynających zajęcia przy maszynach i innych urządzeniach technicznych. w laboratoriach i pracowniach specjalistycznych oraz studentów odbywających praktyki studenckie na terenie uczelni.
 4. Szkolenie podstawowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy powinny odbyć:
  1. osoby wymienione w § 2 pkt. 1-8 i 10-11 w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku,
  2. doktoranci - nie później niż przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych ze studentami,
  3. pracownicy zatrudniani na stanowiskach inspektora, starszego inspektora, specjalisty i głównego specjalisty ds. bhp przed podjęciem pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. Pracownicy wymienieni w § 2 pkt. 1-9 i 11 mają obowiązek ukończenia szkolenia okresowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nie rzadziej niż raz na 6 lat.
 6. Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powinno być przeprowadzone nie rzadziej niż raz na 3 lata.
 7. Szkolenia specjalistyczne mają obowiązek odbywać pracownicy, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia, lub z odpowiedzialnością w zakresie bhp przy pracach z narażeniem na te czynniki (np. szkolenie inspektorów bhp ds. laserów, szkolenie osób odpowiedzialnych za przechowywanie niebezpiecznych substancji chemicznych itp.).
 8. Uczelnia może zwiększyć częstotliwość szkoleń okresowych dla niektórych lub wszystkich grup pracowników wymienionych w § 2, jeżeli okaże się to konieczne.

§ 5

 1. Instruktaż ogólny prowadzą pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Inspektoratu Ochrony Przeciwpożarowej.
 2. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza:
  1. dla pracowników i studentów odbywających praktyki - wyznaczona osoba kierująca pracownikami, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktażu,
  2. dla studentów rozpoczynających zajęcia przy maszynach i innych urządzeniach technicznych, w laboratoriach i pracowniach specjalistycznych - prowadzący zajęcia posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz aktualne szkolenie w zakresie bhp.
 3. Szkolenia podstawowe, szkolenie okresowe i szkolenia specjalistyczne prowadzą jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia takiej działalności na podstawie odrębnych przepisów.

§ 6

 1. Z obowiązku odbycia szkolenia podstawowego zwolnieni są:
  1. technicy bezpieczeństwa i higieny pracy,
  2. absolwenci studiów wyższych o specjalności "bezpieczeństwo i higiena pracy",
  3. absolwenci studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  4. osoby posiadające kwalifikacje określone dla inspektorów pracy w odrębnych przepisach,
 2. Ukończenie przez pracownika szkolenia, dokształcania lub doskonalenia zawodowego związanego z nauką zawodu, przyuczeniem do zawodu albo podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, uwzględniającego program szkolenia podstawowego lub okresowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przewidziany dla określonego stanowiska pracy, uważa się za równoznaczne z ukończeniem takiego szkolenia.

§ 7

 1. Instruktaż ogólny powinien trwać 3 godziny.
 2. Instruktaż stanowiskowy powinien trwać nie krócej niż 3 godziny, z wyjątkiem studentów rozpoczynających zajęcia przy maszynach i innych urządzeniach technicznych. w laboratoriach i pracowniach specjalistycznych. Czas instruktażu dla tych studentów dostosuje do potrzeb prowadzący zajęcia.
 3. Czas szkolenia podstawowego powinien wynosić 5-8 godzin, w zależności od występującego zagrożenia dla zdrowia i zagrożenia wypadkowego w miejscu zatrudnienia szkolonych osób, podzielony na 2 części.
 4. Szkolenie podstawowe powinno być prowadzone:
  1. metodą seminaryjną dla grup pracowników wymienionych w § 2 pkt l-6.
  2. w formie instruktażu lub kursu dla grup pracowników wymienionych w § 2 pkt. 7-8 i 10-13.
  3. zgodnie z odrębnymi przepisami dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
 5. Czas szkolenia okresowego powinien trwać odpowiednio 4-5 godzin.
 6. Szkolenie okresowe może być prowadzone jako samokształcenie kierowane zakończone seminarium.
 7. Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego powinni otrzymać materiały szkoleniowe (skrypty, przepisy prawne, zestawy pytań kontrolnych itp.) umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia.
 8. Szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powinny być przeprowadzane w formie instruktażu.
 9. Pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy powinni być kierowani na szkolenie okresowe do wyspecjalizowanych w tym zakresie jednostek szkoleniowych lub na studia podyplomowe. Czas i formę szkolenia określają jednostki prowadzące szkolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Szkolenia odbywają się z oderwaniem od pracy.

§ 8

 1. Dziekani wydziałów, dyrektorzy, kierownicy pozawydziatowych jednostek organizacyjnych wymienionych w § l ust.2 opracują, w terminie do 30 listopada 2002 r., programy szkoleń dla poszczególnych grup pracowniczych, uwzględniając:
  1. programy ramowe zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285),
  2. specyfikę własnej jednostki,
  3. opinię Inspektoratu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy PW.
 2. Uzgodnione z Inspektoratem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy PW programy szkoleń podstawowych i szkoleń okresowych powinny być przechowywane w jednostkach organizacyjnych wymienionych w § l ust.2.

§ 9

 1. Instruktaż stanowiskowy, szkolenie podstawowe i szkolenie okresowe powinny być zakończone sprawdzianem opanowanych wiadomości objętych programem szkolenia.
 2. W przypadku instruktażu stanowiskowego sprawdzian przeprowadza prowadzący szkolenie.
 3. Sprawdzenie wiadomości po szkoleniu podstawowym i szkoleniu okresowym przeprowadza organizator szkolenia (kierujący szkoleniem).
 4. Odbycie instruktażu ogólnego lub instruktażu stanowiskowego powinno być:
  1. potwierdzone przez pracownika na piśmie oraz odnotowane w jego aktach osobowych,
  2. potwierdzone przez studenta podpisem na liście szkolonych osób, przechowywanej w dokumentacji laboratorium lub warsztatu.
 5. Organizator szkolenia podstawowego i szkolenia okresowego potwierdza wydaniem zaświadczenia, według określonego wzoru, ukończenie rodzaju szkolenia przez szkolonych.
 6. Odpis zaświadczenia o ukończeniu szkolenia powinien być przechowywany w aktach osobowych pracownika.

§10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

REKTOR

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki

PWR-97/02