POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 7

Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 29 stycznia 2002 r.

w sprawie szczegółowych obowiązków i odpowiedzialności kierowników, pracowników i studentów w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki

  Na podstawie § 52 lit. k, l Statutu PW, Art. 207 § l i 2 Kodeksu Pracy, § 2 Rozp. MEN z dn. 11.03.1998 r. w sprawie przepisów bhp w szkołach wyższych (Dz. U. Nr 37 poz. 209) zarządza się, co następuje:

§ 1

Zarządzenie stosuje się do wszystkich kierowników, pracowników i studentów:

§ 2

 1. W imieniu pracodawcy, kierownicy jednostek organizacyjnych ponoszą odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w kierowanych przez siebie jednostkach.
 2. Kierownicy mają obowiązek organizowania stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa pracy. Organizowanie pracy powinno uwzględniać:
 3. Kierownicy obowiązani są do zapewnienia:
 4. Osoby będące użytkownikami obiektów Politechniki Warszawskiej w rozumieniu Zarządzenia nr 10 Rektora z dnia 19 kwietnia 2000 r., zobowiązane są do zapewnienia utrzymania budynków i pomieszczeń uczelni w stanie spełniającym wymagania przepisów techniczno - budowlanych oraz ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.
 5. Kierownicy jednostek, w których wykonywane są badania pilotażowe, eksperymenty chemiczne, fizyczne lub inne mogące stanowić zagrożenia dla życia i zdrowia osób uczestniczących w tych procesach zobowiązani są do:
 6. Kierownicy jednostek, w których prowadzone są zajęcia dydaktyczne w laboratoriach, warsztatach oraz pracowniach specjalistycznych zobowiązani są do zapewnienia:
 7. Kierownicy jednostek zobowiązani są do odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia przed swobodnym dostępem osób nieuprawnionych, miejsc i pomieszczeń, do których wzbroniony jest dostęp osobom nie zatrudnionym lub studentom.
 8. W przypadku zaistnienia w jednostce zdarzenia wypadkowego, kierownik ma obowiązek podjęcia działań określonych odrębnym Zarządzeniem Rektora.
 9. Kierownicy odpowiedziami są za przeprowadzenie szkoleń podstawowych i okresowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich pracowników jednostki na zasadach określonych odrębnym zarządzeniem Rektora oraz zapoznawania ich na bieżąco z nowymi przepisami, instrukcjami, wytycznymi i wskazówkami w tym zakresie.
 10. Za niedopełnienie obowiązku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy osoba, na której spoczywa odpowiedzialność w tym zakresie może być ukarana w sposób określony w art. 283 Kodeksu Pracy.

§ 3

 1. Podstawowe obowiązki pracowników w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bhp, wynikają z art. 211 Kodeksu Pracy i zostały określone w Regulaminie Pracy Politechniki Warszawskiej - § 13 ust. 9.
 2. Za nieprzestrzeganie ww. obowiązków pracownik może zostać ukarany w sposób określony w § 20 Regulaminu Pracy Politechniki Warszawskiej.

§ 4

 1. Podstawowe obowiązki w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bhp osób kierujących pracownikami wynikają z art. 212 Kodeksu Pracy i zostały określone w Regulaminie Pracy Politechniki Warszawskiej - § 13 ust. 10.
 2. Osoby kierujące pracownikami obowiązane są znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym także przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 5

 1. Osoby prowadzące zajęcia ze studentami w laboratoriach, warsztatach i pracowniach specjalistycznych obowiązane są znać przepisy i zasady bhp w zakresie niezbędnym do przeprowadzania zajęć zgodnie z tymi przepisami.
 2. Prowadzący zajęcia jest obowiązany do sprawdzenia przed rozpoczęciem zajęć i dopuszczeniem do nich studentów, czy stan techniczny maszyn i urządzeń oraz instalacji elektrycznej, ogólny stan laboratorium lub pracowni specjalistycznej nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia studentów.
 3. Prowadzący zajęcia obowiązany jest do zaznajomienia studentów z przepisami i zasadami bhp oraz obowiązującym regulaminem porządkowym przed dopuszczeniem ich do wykonywania zajęć, zgodnie z odrębnym Zarządzeniem Rektora PW.
 4. Prowadzący zajęcia jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo studentów w trakcie prowadzonych zajęć.
 5. Prowadzący zajęcia obowiązany jest zgłosić każdy wypadek zaistniały w czasie zajęć kierownikowi jednostki.

§ 6

 1. Studenci rozpoczynający naukę w PW oraz studenci, którzy przenieśli się z innej uczelni obowiązani są uczestniczyć w szkoleniu podstawowym z zakresu bhp zgodnie z odrębnym Zarządzeniem Rektora PW.
 2. Studenci odbywający zajęcia w laboratoriach, warsztatach i pracowniach specjalistycznych zobowiązani są zapoznać się z przepisami i zasadami bhp oraz regulaminem porządkowym danej pracowni.
 3. Studenci zobowiązani są do przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki oraz regulaminów porządkowych obowiązujących w Politechnice Warszawskiej.
 4. Studenci zobowiązani są niezwłocznie zgłaszać prowadzącemu zajęcia każde zdarzenie wypadkowe zaistniałe podczas zajęć.
 5. Za niedopełnienie obowiązków określonych w § 6 ust. 1 - 4 student może być ukarany w sposób określony Regulaminem Studiów.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 stycznia 2002 r.

REKTOR

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki

PWR-15/02