POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 34 

Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 10 października 2002 r.

w sprawie zgłaszania materiałów bibliotecznych do odprawy celnej

  Na podstawie § 52 lit. l i q Statutu PW, w związku z art. 19015 Kodeksu Celnego, zarządza się, co następuje:

§ 1

Zasady postępowania w Politechnice Warszawskiej przy zgłaszaniu materiałów bibliotecznych do odprawy celnej określa instrukcja wydana przez Dyrektora Biblioteki Głównej PW w porozumieniu z Kwestorem PW, zwana dalej Instrukcją. Instrukcja określa w szczególności rodzaje materiałów bibliotecznych zgłaszanych do odprawy celnej, sposób przygotowania i tryb obiegu w PW dokumentów związanych ze zgłaszaniem tych materiałów do odprawy oraz zasady i formy współpracy w tym zakresie Biblioteki Głównej z jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w § 3.

§ 2

W Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej tworzy się stanowisko pracy do spraw obsługi celnej. Zakres obowiązków pracownika zatrudnionego na tym stanowisku ustala Dyrektor Biblioteki Głównej.

§ 3

Kierownicy jednostek organizacyjnych Politechniki Warszawskiej, dokonujących zakupu materiałów bibliotecznych za granicą lub otrzymujących takie materiały z zagranicy w formie darowizny lub w ramach wymiany, wyznaczają pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentów niezbędnych do dokonania odprawy celnej tych materiałów.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

REKTOR

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski

PWR-350/02