POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 35

Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 14 października 2002 r.

w sprawie Regulaminu Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej

  Na podstawie § 52 lit. m i n Statutu PW, zarządza się, co następuje:

§ I

Wprowadza się "Regulamin Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej" stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Traci moc Regulamin Domu Studenckiego z dnia 03 lutego 1986 r.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

REKTOR

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski