POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 11

Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 6 marca 2002 r.

w sprawie zasad gospodarki środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym w Politechnice Warszawskiej

  Na podstawie art. 2376 i 2377 Kodeksu pracy w związku z § 52 pkt q Statutu Politechniki Warszawskiej oraz § 13 ust. 3 pkt 6 Regulaminu Pracy PW stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 4 Rektora PW z dnia 16.04.1997 r., zarządza się, co następuje:

§1

W porozumieniu z działającymi w Uczelni organizacjami Związków Zawodowych ustala się:

 1. Zasady gospodarki środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym, które stanowią załącznik nr l niniejszego zarządzenia;
 2. Tabelę norm przydziału i używalności środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego na określonych stanowiskach pracy, które stanowią załącznik nr 2 niniejszego zarządzenia;
 3. Wykaz stanowisk pracy na których, za zgodą pracowników, dopuszcza się używanie własnej odzieży i obuwia roboczego (spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy) w zamian za wypłacany ekwiwalent pieniężny wg zasad ustalonych w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
 4. Kryteria i tryb wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za zlecane pracownikom, za ich zgodą. pranie systemem domowym odzieży roboczej, które stanowią załącznik nr 3 niniejszego zarządzenia.

§2

 1. Gospodarkę środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym w Politechnice Warszawskiej prowadzą wydziały, pozawydziałowe jednostki organizacyjne, Biblioteka Główna oraz dyrektor administracyjny, odrębnie i we własnym zakresie. Prowadzenie gospodarki powinno być dostosowane do struktury organizacyjnej jednostki wewnętrznym aktem normatywnym.
 2. Dziekani wydziałów, kierownicy pozawydziałowych jednostek organizacyjnych, dyrektor Biblioteki Głównej, dyrektor administracyjny odpowiadają za organizację i prowadzenie w racjonalny sposób gospodarki środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą roboczą i obuwiem roboczym, a w szczególności odpowiedzialni są w swych jednostkach za:
  1. zorganizowanie właściwego zaopatrzenia i magazynowania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego oraz zapewnienie pracownikom, studentom i doktorantom odpowiedniego przechowywania, prania, konserwacji, naprawy, odpylania i odkażania przydzielanych im w jednostce środków, odzieży, obuwia;
  2. założenie i prowadzenie odrębnie pracowniczych kart ewidencji
   1. przydziału środków ochrony indywidualnej oraz. odzieży i obuwia roboczego,
   2. wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego,
   3. wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za pranie i konserwację odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z § 8 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 3 Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych (Dz. U. Nr 2. poz. 286);
   1. przydzielenie pracownikom na określonych stanowiskach pracy wg tabeli norm, o której mowa w § l pkt 2, wymaganych środków ochrony indywidualnej, odzieży, roboczej i obuwia roboczego;
   2. przydzielanie odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej osobom wykonującym krótkotrwałe prace, w ramach zatrudnienia na innej podstawie niż stosunek pracy, albo czynności inspekcyjne, w czasie których ich własna odzież może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, a także, gdy wymagają względy bezpieczeństwa wykonywania tych prac lub czynności;
   3. zapewnienie niezbędnych środków ochrony indywidualnej studentom i uczestnikom studiów doktoranckich, zwanych dalej doktorantami, podczas odbywania zajęć praktyczno-technicznych w warsztatach, laboratoriach, pracowniach specjalistycznych i w innych formach, w zależności od rodzaju zajęć i specyfiki jednostki;
  3. przestrzeganie ustaleń niniejszego zarządzenia.
 3. Koszty gospodarki środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym prowadzonej w jednostkach organizacyjnych ponoszą jednostki wymienione w § 2 ust. l.

§3

 1. Za dopuszczanie pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego na danym stanowisku pracy przewidzianych w ustalonej tabeli norm przydziału, odpowiedzialność ponosi bezpośredni przełożony pracownika.
 2. Za dopuszczenie studenta lub doktoranta do odrabiania zajęć praktyczno-technicznych bez środków ochrony indywidualnej na danym stanowisku zajęć, niezbędnych ze względu na ich bezpieczeństwo oraz higienę pracy i nauki, odpowiedzialność ponosi prowadzący z nimi zajęcia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z tym. że:

 1. jeżeli przed jego podpisaniem pracownik miał już wydane przewidziane w tabeli norm przedmioty odzieży i obuwia roboczego, nowe otrzymuje dopiero po zdaniu zużytych;
 2. ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej wg nowych stawek obowiązuje od dnia podpisania zarządzenia.

 

REKTOR

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" w PW
Rada Zakładowa ZNP PW

PWR-31/2002


Załącznik nr l do Zarządzenia Nr 11
Rektora PW z dnia 6 marca 2002 r.

ZASADY GOSPODARKI ŚRODKAMI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
ORAZ ODZIEŻĄ I OBUWIEM ROBOCZYM

I.  ZASADY OGÓLNE

§1

 1. Środki ochrony indywidualnej, wydaje się nieodpłatnie pracownikom, a także doktorantom i studentom uczestniczącym w dydaktycznych zajęciach praktyczno-technicznych.
 2. Środki ochrony indywidualnej zapewnia się także osobom wykonującym krótkotrwałe prace lub czynności inspekcyjne.
 3. Środki ochrony indywidualnej muszą spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odpowiednich przepisach.
 4. Pracownikom i doktorantom zapewnia się odzież i obuwie robocze spełniające wymagania określone w Polskich Normach.
 5. Osobom uprawnionym jw. przysługują środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze na podstawie uczelnianej tabeli norm przydziału, stanowiącej załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora.

§2

 1. Pracownik nie może być dopuszczony do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego przewidzianych dla danego stanowiska w uczelnianej tabeli norm przydziału.
 2. Student i doktorant nie może być dopuszczony do wykonywania dydaktycznych zajęć praktyczno-technicznych bez środków ochrony indywidualnej, jakich wymagają względy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauczania.

§3

 1. Środki ochrony indywidualnej zabezpieczają przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy i nauczania zwanych dalej "zagrożeniami".
 2. Środki ochrony indywidualnej muszą być stosowane zawsze, gdy nie jest możliwa likwidacja zagrożeń przez zastosowanie środków ochrony zbiorowej (wentylacja, hermetyzacja, izolacja itp.) lub odpowiednie działania techniczne i organizacyjne.

II.  DOBÓR I STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY l OBUWIA ROBOCZEGO

§4

 1. Właściwy dobór środków ochrony indywidualnej musi wynikać z przeprowadzonej identyfikacji wszystkich zagrożeń występujących podczas działalności pracowników, studentów, doktorantów wykonujących czynności uciążliwe i niebezpieczne na danym stanowisku pracy lub nauczania.
 2. Przy doborze środków ochrony indywidualnej do prac z substancjami niebezpiecznymi muszą być uwzględniane zalecenia zawarte w kartach charakterystyk tych substancji.
 3. W przypadku konieczności stosowania więcej niż jednego środka ochrony indywidualnej -powinny być one tak dobrane, aby mogły współdziałać bez zmniejszania wymaganej skuteczności ochrony.

§5

 1. Środki ochrony indywidualnej stosuje się i konserwuje zgodnie ze wskazaniami zawartymi w instrukcji producenta, która powinna się znajdować przy każdym zakupionym wyrobie.
 2. Przy wydawaniu środków ochrony indywidualnej poucza się użytkownika o sposobach i zasadach posługiwania się nimi w celu zapewnienia skutecznej ochrony przed zagrożeniami.

§6

 1. Odzież robocza powinna być wydawana pracownikom i doktorantom w przypadku, gdy ich odzież własna może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, a także ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Bieliznę osobistą oraz koszule stosuje się tylko wtedy, gdy są niezbędne ze względu na wykonywanie prac powodujących intensywne brudzenie i przykrą woń oraz na uzasadnione wymagania sanitarne do używania pod odzieżą roboczą.

§7

Obuwie robocze przeznaczone jest do noszenia przez pracowników przy pracach intensywnie brudzących, albo przy których występuje przyspieszone niszczenie obuwia oraz gdy ich noszenie wynika z wymogów technologicznych, sanitarnych lub bezpieczeństwa i higieny pracy. Obuwie profilaktyczne przydziela się przy pracach wykonywanych stale (powyżej 4 godzin dziennie) w pozycji stojącej.

III.  ZASADY PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY l OBUWIA ROBOCZEGO

§8

 1. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przydziela się uprawnionym osobom do używania w miejscu pracy. Okres używalności tych przedmiotów rozpoczyna się z dniem ich wydania.
 2. Pracownikowi, osobie wykonującej krótkotrwałe prace lub czynności inspekcyjne oraz doktorantowi i studentowi przyznaje się taki zestaw środków ochrony indywidualnej, jakich wymagają względy bezpieczeństwa zdrowia lub życia, niezależnie od tego, czy są przewidziane w tabeli norm.
 3. W przypadku, gdy pracownik wykonuje dwie lub więcej czynności zawodowych (np. w jednej osobie stolarz i szklarz), uzupełnia się jego wyposażenie o różnice w asortymentach zapisanych w tabeli norm.
 4. W razie przeniesienia na stanowisko pracy, na którym przysługuje wyposażenie w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej inne niż na poprzednim stanowisku, osoba przeniesiona zwraca nie przewidzianą na nowym stanowisku część posiadanego wyposażenia, a pozostałą część uzupełnia się do asortymentu przewidzianego w tabeli norm.
 5. Osobom nie będącym pracownikami, a wykonującym krótkotrwałe prace albo czynności inspekcyjne na rzecz Uczelni w ramach jej działalności oraz studentom i doktorantom odbywającym dydaktyczne zajęcia praktyczno-techniczne lub praktyki zawodowe, przydziela się - na okres wykonywania pracy, przeprowadzanej kontroli, uczestniczenia w zajęciach - dyżurną odzież roboczą oraz środki ochrony indywidualnej.
  6.1. W razie utraty, zniszczenia lub przedwczesnego zużycia środków ochrony indywidualnej oraz/lub odzieży roboczej i/lub obuwia roboczego, osobie uprawnionej do ich używania należy niezwłocznie wydać nowe przedmioty, przewidziane w tabeli norm.
  6.2. Jeżeli utrata, zniszczenie lub przedwczesne zużycie odzieży roboczej lub obuwia roboczego bądź środków ochrony indywidualnej nastąpiły z udowodnionej winy użytkownika - jest on zobowiązany uiścić kwotę równą nie zamortyzowanej części wartości utraconego bądź zniszczonego przedmiotu. Kwotę tę można obniżyć, leżeli uzasadniają to okoliczności utraty lub zniszczenia.

§9

 1. Środki ochrony indywidualnej mogą być stosowane tylko do czasu ich zużycia tzn. do momentu utraty właściwości ochronnych z powodu uszkodzenia, normalnego zużycia lub przeterminowania. Zużyte środki ochrony indywidualnej, które zgodnie z instrukcją producenta nie mogą być naprawiane lub są przeterminowane, obowiązkowo podlegają kasacji. Przekazywanie użytkownikowi zużytych przedmiotów jest zabronione.
 2. Odzież i obuwie robocze, które po używalności przez okres ustalony w tabeli norm przydziału zachowały swoje cechy użytkowe i estetyczne, są używane nadal zgodnie z ich przeznaczeniem do czasu zużycia, tzn. do czasu utraty cech użytkowych w stopniu uniemożliwiającym dokonanie naprawy.
 3. Odzież i obuwie robocze zużyte bądź przedwcześnie zniszczone na skutek zbyt intensywnego użytkowania lub mechanicznego uszkodzenia niemożliwego do naprawy podlegają kasacji. Pracownikowi, na jego wniosek, można przekazać nieodpłatnie zużyte przedmioty odzieży, ale jedynie nie skażone środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznymi zakaźnymi.

§10

 1. Nowy przydział środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego osoba uprawniona otrzymuje po zwrocie zużytych przedmiotów, których zużycie zostało określone jak w § 9 ust. l i 2.
 2. Można przydzielać używaną odzież roboczą, jeżeli nie utraciła cech użytkowych i estetycznych oraz jest czysta i zdezynfekowana. Przede wszystkim wydawana jest pracownikom nowo przyjmowanym do pracy lub sezonowym albo zatrudnionym przy pracach wykonywanych doraźnie, a także przy pracach powodujących w dużym stopniu zabrudzenie, bądź jako odzież zastępcza - wydawana na czas prania i reperacji. Natomiast nie można przydzielać używanego obuwia roboczego oraz bielizny osobistej z uwagi na wymogi sanitarno-higieniczne.

§ 11

 1. W razie rozwiązania stosunku pracy, pracownik zwraca przydzielone w macierzystej jednostce organizacyjnej odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej.
 2. Pracownikowi może być przekazana na własność:
  1. odzież robocza za zwrotem kwoty równej nie zamortyzowanej wartości tej odzieży;
  2. obuwie robocze i ochronne za zwrotem kwoty ustalonej przez kierownika jednostki organizacyjnej - właściciela obuwia.
 3. Odzież i obuwie robocze nie podlega zwrotowi w razie:
  1. przejścia pracownika na emeryturę lub rentę;
  2. śmierci pracownika.
 4. Ze względów higieniczno-sanitarnych przypadki wymienione w ust. 2 i 3 nie dotyczą odzieży oraz obuwia roboczego i ochronnego skażonych środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznymi zakaźnymi.

§12

Kierownik jednostki organizacyjnej może wyrazić zgodę na zaopatrzenie pracownika w nie wymienione w Tabeli norm przydziału (Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora) środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, jeśli zaistnieje powód merytoryczny. Pisemny wniosek w tej sprawie składa bezpośredni przełożony na prośbę zainteresowanego pracownika.

IV.  WYDAWANIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY ] OBUWIA ROBOCZEGO

§13

 1. Odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej wydane prze/ jednostkę organizacyjną w użytkowanie, przez cały okres użytkowania stanowią własność tej jednostki.
 2. Przed wydaniem środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze oznacza się trwale w miejscu widocznym w sposób zapewniający ustalenie właściciela.
 3. Wydane przedmioty mogą być używane tylko w miejscu pracy i dydaktycznych zajęć praktyczno-technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem; ich używanie poza tymi miejscami wymaga zgody właściciela.

§14

 1. Nowo przyjętemu pracownikowi, doktorantowi lub studentowi rozpoczynającemu dydaktyczne zajęcia praktyczno-techniczne, przydział odpowiednio - środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i obuwia roboczego jest wydawany według tabeli norm na wniosek kierownika jednostki, w której rozpoczyna pracę lub naukę. Wzór wniosku -załącznik nr 1.1.
 2. Po normalnym zużyciu lub w przypadku przedwczesnego zużycia lub zniszczenia bądź utraty odzieży, obuwia, środków ochrony indywidualnej, pracownik nowy przydział otrzymuje na wniosek bezpośredniego przełożonego po dokonanej przez niego ocenie zużycia lub zniszczenia i ustaleniu zobowiązania pracowniczego, o którym mowa w § 10 pkt. l, zatwierdzonego przez kierownika jednostki organizacyjnej. Wzór wniosku - załącznik nr 1.2.
 3. Przydział środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pobranych z magazynu bądź zakupionych, przed wydaniem do użytkowania musi być odnotowany w indywidualnej karcie ewidencyjnej przydziału. Każdej uprawnionej osobie zakłada się odrębnie karty ewidencyjne wg wzoru stanowiącego załącznik nr l .3.
 4. Każdorazowe wydanie środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego uprawniona osoba potwierdza przy odbiorze podpisem złożonym na karcie ewidencyjnej, za wyjątkiem środków ochrony indywidualnej jednorazowego użytku, jak respiratory przeciwpyłowe, zatyczki przeciwhałasowe, pochłaniacze, filtry itp. Sprzęt ten pobrany z magazynu lub zakupiony pozostaje w dyspozycji bezpośredniego przełożonego i jest wydawany w miarę potrzeb oraz ewidencjonowany w sposób właściwy dla celów rozliczenia materiałowego.

V.  MAGAZYNOWANIE l PRZECHOWYWANIE ORAZ PRANIE, KONSERWACJA, ODPYLANIE l ODKAŻANIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY l OBUWIA ROBOCZEGO

§15

Magazynowanie i przechowywanie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego prowadzi się zgodnie ze wskazaniami podanymi przez producenta. W przypadku. gdy producent nie określa wymagań w tym zakresie, to ich:

 1. Magazynowanie (nie wydanych w użytkowanie) odbywa się w miejscach do tego celu wyznaczonych przy zachowaniu podstawowych zasad przechowywania:
  1. środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze nie mogą być składowane w pomieszczeniach razem z rozpuszczalnikami, farbami, materiałami żrącymi, toksycznymi i cuchnącymi;
  2. środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze nie mogą być przechowywane w środowisku o wilgotności względnej powyżej 80%;
  3. środki ochrony indywidualnej mogą być przechowywane tylko w pomieszczeniach, w których temperatura nie jest niższa niż + 5°C i nie wyższa niż 25°C;
  4. środki ochrony indywidualnej muszą być chronione przed bezpośrednim działaniem słońca;
  5. przy składowaniu środków ochrony indywidualnej muszą być umieszczane w widocznym miejscu daty ich przydatności do użytku;
  6. środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze skażone środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznymi zakaźnymi, w oczekiwaniu na przekazanie do utylizacji lub składnicy surowców wtórnych muszą być składowane oddzielnie, w miejscach wyłącznie do tego celu wyznaczonych.
 2. Przechowywanie (wydanych w użytkowanie) odbywa się w odpowiednio urządzonych w tym celu miejscach (szatniach, pomieszczeniach), o których mowa w załączniku rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129. poz. 844), z zachowaniem wymienionych w ust. l podstawowych zasad.

§16

 1. Sposób prowadzenia w jednostce organizacyjnej prania, konserwacji, naprawy, odpylania i odkażania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, uzależniony od możliwości wykonania tych czynności i należy do decyzji jednostki. Przy podejmowaniu decyzji uwzględnia się możliwość przeprowadzenia tych czynności w pomieszczeniach dostosowanych do tego celu z zachowaniem niezbędnych wymogów.
 2. Jeżeli jednostka organizacyjna nie ma możliwości zapewnienia czynności wymienionych w ust. l, czynności te mogą być zlecane do wykonania na zewnątrz bądź wykonywane przez pracowników w systemie domowym, za ich zgodą, pod warunkiem wypłacenia pracownikom ekwiwalentu pieniężnego w wysokości poniesionych przez nich kosztów. Za pranie odzieży roboczej w systemie domowym ekwiwalent wypłaca się według kryteriów i trybu określonych w załączniku nr 3 do Zarządzenia Rektora.
 3. Powierzanie pracownikom, prania, konserwacji, odpylania i odkażania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, które uległy skażeniu środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznymi zakaźnymi, jest niedopuszczalne.

VI.  ZASADY I TRYB WYPŁACANIA EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO ZA UŻYWANIE PRZEZ PRACOWNIKÓW WŁASNEJ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO

§17

 1. Pracownikom za używanie przez co najmniej l miesiąc, za ich zgodą, własnej odzieży i/lub obuwia roboczego na stanowiskach pracy ustalonych zgodnie z § l pkt 3 Zarządzenia Rektora - załącznik nr 2, jednostki organizacyjne we własnym zakresie wypłacają ekwiwalent pieniężny.
 2. Zgoda, o której mowa w ust. l, powinna zostać wyrażona na piśmie i nie może odnosić się do okresu dłuższego niż 6 miesięcy. Wyrażoną zgodę dołącza się do karty ewidencyjnej, założonej pracownikowi zgodnie z § 14 ust. 3. Zgoda ta obejmuje również swoim zakresem pranie odzieży w systemie domowym (patrz § 17 ust. 2).
 3. Miesięczny ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego jest naliczany proporcjonalnie do przyjętych decyzją Dyrektora Administracyjnego cen jednostkowych dla danego asortymentu odzieży i obuwia roboczego oraz okresu używalności ustalonego w tabeli norm przydziału. Wyżej wymienione ceny jednostkowe, na dany rok kalendarzowy, określane są decyzją Dyrektora Administracyjnego w terminie do końca pierwszego kwartału.
 4. Wypłat dokonuje się z dołu w systemie kwartalnym.
 5. Wypłacany ekwiwalent jest równy kwocie trzymiesięcznego ekwiwalentu pomnożonej przez współczynnik rzeczywistego czasu używania odzieży roboczej w kwartale. Współczynnik rzeczywistego czasu używania odzieży roboczej w danym kwartale oblicza się dzieląc ilość rzeczywiście przepracowanych dni przez ilość wszystkich dni roboczych w tym kwartale. Rzeczywisty czas używania przez pracownika własnej odzieży roboczej stwierdza bezpośredni jego przełożony.
 6. Wypłacony pracownikowi ekwiwalent odnotowuje się w jego karcie ewidencyjnej wypłat ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, o której mowa w § 2 ust. 2, pkt 2 c Zarządzenia Rektora.

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 11
Rektora PW z dnia 6 marca 2002 r.

........................................................ .....................................

(pieczątka jednostki organizacyjnej) (data)

WNIOSEK

o wydanie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego o Proszę o wydanie Panu / Pani

.........................................................................................................................

przyjętemu z dniem ............ do pracy w

..........................................................................................................................

liczba porządkowa tabeli norm

przydziału .............................................................. .

sortu odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej jak niżej:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(rodzaj sortu)

podpis i pieczątka kierownika jednostki)

 


Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 11
Rektora PW z dnia 6 marca 2002

.........................................................

(wnioskodawca: imię i nazwisko) (data)

WNIOSEK

Proszę o wydanie Panu / Pani

..................................................................................................

liczba porządkowa tabeli norm

....................................................................................................

nowego sortu jak niżej:

.....................................................................................................

(rodzaj sortu)

ze względu na całkowite zużycie dotychczas stosowanego.

ZATWIERDZAM

(podpis i pieczątka kierownika jednostki)

(podpis i pieczątka bezpośredniego przełożonego)


Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 11
Rektora PW z dnia 6 marca 2002 r.

..........................................................

Nazwa Jednostki Organizacyjnej

(pieczęć)

Ewidencyjna karta przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej

Imię i nazwisko pracownika:

Lp.

Poz. w tabeli

Asortyment wydanej odzieży

szt.

Wartość w cenie zakupu

Terminarz

Okres używalności

Data wydania

Data likwidacji

Data zwrotu

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejszym upoważniam Politechnikę Warszawską do potrącenia kwoty równej nie zamortyzowanej części odzieży roboczej w przypadku niezwrócenia w związku z rozwiązaniem stosunku pracy. Jednocześnie wyrażam zgodę na pranie otrzymanej odzieży roboczej we własnym zakresie pod warunkiem wypłacania przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego za wykonanie powyższych czynności. x

x niepotrzebne skreślić

........................................................................

(data i podpis pracownika)


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 11
Rektora PW z dnia 6 marca 2002 r.

KRYTERIA I TRYB WYPŁACANIA EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO ZA PRANIE ODZIEŻY ROBOCZEJ W SYSTEMIE DOMOWYM

§1

 1. Na pranie w systemie domowym musi być zgoda pracownika wyrażona podpisem złożonym w ewidencyjnej karcie przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz sprzętu ochrony osobistej. Pracownik bez podania przyczyny ma prawo wycofać swoją zgodę.
 2. Własna odzież robocza używana przez pracowników w miejscu pracy jest zawsze prana w systemie domowym.
 3. Za jakość i terminowość prania odzieży roboczej odpowiedzialni są pracownicy wyrażający zgodę na pranie jej w systemie domowym.
 4. Z prania w systemie domowym wyłączona jest odzież robocza watowana oraz skażona środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznymi zakaźnymi. Tak samo wyłączona jest odzież używana na stanowiskach pracy, gdzie obowiązują szczególne wymagania higieny (np. zakłady żywienia).

§2

 1. Za zlecone pranie odzieży roboczej w systemie domowym pracownik otrzymuje należny mu ekwiwalent pieniężny.
 2. Wysokość miesięcznego ekwiwalentu pieniężnego ustala się proporcjonalnie do :
  • 2/3 kosztów prania odzieży roboczej wymienionych w § 4,
  • faktycznej wykonanej liczby prań, nie większej niż przewidziana w § 3.
 3. Ekwiwalent pieniężny naliczony według ustaleń ust. 2 wypłaca się pracownikom z dołu w układzie kwartalnym.

§3

 1. W związku z § 2 ust. 2, biorąc pod uwagę zbrudzenie powodowane warunkami pracy, odzież roboczą dzieli się na trzy grupy oraz dla każdej grupy odzieży przyjmuje się liczbę prań w miesiącu:
  1. trzy razy ( co 10 dni ) - dla pierwszej grupy obejmującej: odzież używaną na stanowiskach pracy, gdzie pracownicy wykonują bezpośrednio i w sposób ciągły prace budowlane, konserwacyjno-remontowe, stolarskie, spawalnicze, ślusarskie, prace przy mechanicznej i cieplnej obróbce metali, obsługują kotłownie co. oraz wykonują prace transportowe i magazynowe w zakresie jak wyżej;
  2. dwa razy (co 15 dni) - dla drugiej grupy obejmującej: odzież używaną na stanowiskach pracy, gdzie pracownicy wykonują bezpośrednio i w sposób ciągły prace porządkowe (sprzątaczki, sprzątający teren; wokół budynków i place), obsługowe (szatniarze/ki, portierzy/ki) oraz prace transportowe, magazynowe i warsztatowe nie zaliczone do grupy l), a także odzież roboczą białą przydzieloną lub własną pracownika
  3. jeden raz (co miesiąc) - dla trzeciej grupy obejmującej: pozostałą odzież roboczą przydzieloną i własną pracownika.
 2. Decyzje o zaliczaniu do danej grupy odzieży roboczej używanej przez pracowników w jednostce organizacyjnej podejmuje kierownik jednostki na wniosek bezpośredniego przełożonego pracownika. Kwestie sporne w tym zakresie rozstrzyga Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
 3. Biorąc do obliczeń ekwiwalentu liczbę prań w miesiącu danej grupy nie uwzględnia się prań przypadających na przerwy w pracy (niezależnie od przyczyny) dłuższe w miesiącu niż:
  1. dla pierwszej grupy odzieży - 10 dni,
  2. dla drugiej grupy odzieży - 15 dni,
  3. dla trzeciej grupy odzieży - pełny miesiąc.

§4

 1. Do obliczeń wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pranie przyjmuje się z poniższej tabeli 2/3 jednostkowych kosztów prania poszczególnych przedmiotów odzieży roboczej, ustalonych w oparciu o obowiązujące w 2001 roku ceny usług w zakładach pralniczych bez podatku VAT zaokrąglone do dziesiątek groszy.

  Lp.

  Nazwa przedmiotu odzieży roboczej

  Jednostka

  Koszt prania w zł

  2/3 kosztów prania w zł

  1.

  Fartuch roboczy biały

  za 1 szt.

  4,20

  2,80

  2.

  Fartuch roboczy kolorowy

  za 1 szt.

  5,00

  3,40

  3.

  Bluza robocza (płótno, drelich)

  za 1 szt.

  4,40

  3,00

  4.

  Spodnie robocze (płótno, drelich)

  za 1 szt.

  4,40

  3,00

  5.

  Kurtka robocza

  za 1 szt.

  6,60

  4,40

  6.

  Kombinezon roboczy

  za 1 szt.

  6,60

  4,40

  7.

  Koszula robocza

  za 1 szt.

  4,40

  3,00

  8.

  Drobne przedmioty robocze - chustka, czapka, beret, podkoszulka, kąpielówki

  za 1 szt.

  1,65

  1,10

 2. Co roku nie później niż do końca pierwszego kwartału, jednostkowy koszt prania ustalony w tabeli jest waloryzowany decyzją Dyrektora Administracyjnego na wniosek Inspektoratu BHP, zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w Ustawie Budżetowej publikowanej w Dzienniku Ustaw.

§5

 1. W ciągu 10 dni po zakończeniu kwartału bezpośredni przełożeni pracowników sporządzają w dwóch egzemplarzach, wg wzoru zawartego w załączniku, wykazy uprawnionych pracowników /wykaz dla robotników sporządza się oddzielnie/ z należnym im naliczonym ekwiwalentem pieniężnym /z podziałem na miesiące kwartału/. Po sporządzeniu wykazy zatwierdzają kierownicy macierzystych jednostek organizacyjnych.
 2. Jeden egzemplarz zatwierdzonych wykazów przesyłany jest do Kwestury celem przygotowania wypłaty. Wypłata ekwiwalentu następuje razem z najbliższą wypłatą wynagrodzenia.
 3. Drugi egzemplarz jest przechowywany w dokumentacji prowadzonej w jednostce organizacyjnej zgodnie z § 2 ust. 2, pkt 2 zarządzenia Rektora.

PRZYKŁAD naliczenia ekwiwalentu pieniężnego.

Ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego, jaki pracownik powinien otrzymać za trzy miesiące (rozliczenie kwartalne).

Zgodnie z tabelą norm przydziału, załącznik nr 2 zarządzenia Rektora, l.p. 11. pracownik z odzieży roboczej ma na wyposażeniu kombinezon roboczy, czapkę i koszulę flanelową.

Jednostkowy koszt prania:

2/3 jednostkowego kosztu prania:

 • kombinezon: 6,60 zł
 • czapka: 1,65 zł
 • koszula: 4,40 zł

4,40 zł
1,10 zł
3,00 zł

Odzież jest zaliczona do pierwszej grupy prania : trzy prania w miesiącu.

Pracownik w jednym miesiącu był nieobecny w pracy przez 22 dni - odlicza się dwa prania. W sumie w kwartale odzież pracownika powinna być prana 7 razy.

Koszty prania w ciągu kwartału:

 • kombinezon:
 • czapka:
 • koszula:

4,40 zł x 7 1,10 zł x 7
3,00 zł x 7

=30,80 zł
=  7,70 zł
=21,00 zł

Razem

 

59,50 zł.


Załącznik 3.1.

Wykaz naliczonych ekwiwalentów pieniężnych za pranie odzieży roboczej w miesiącu ...................................200... r.

Lp.

Imię i nazwisko pracownika

Okres pracy, za który naliczono ekwiwalent,
w dniach

Kwota ekwiwalentu do wypłaty,
w złotych

Pokwitowanie odbioru **

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

Razem

 

 

 

...................................................................

.................................................................

Pieczęć i podpis osoby naliczającej

Pieczęć i podpis osoby zatwierdzającej

UWAGA :

** Pokwitowanie odbioru wymagane jest w przypadku dokonania wypłaty ekwiwalentu z pominięciem procedury wypłaty ustalonej w § 3 ust. 2.