POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 28

Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 31 lipca 2002 r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Chóru Akademickiego Politechniki Warszawskiej

  Na podstawie § 113 ust. 2 Statutu PW oraz § 12 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego PW (zał. do Zarządzenia nr 17 Rektora PW z dnia 10.07.1993 r.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Chórowi Akademickiemu Politechniki Warszawskiej nadaje się Regulamin Organizacyjny, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

REKTOR

prof. dr hab. Jerzy WoĄnicki

PWR-158A/02


Załącznik do zarządzenia nr 28
Rektora PW z dnia 31 lipca 2002 r.

Regulamin Organizacyjny
Chóru Akademickiego Politechniki Warszawskiej

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej, zwany dalej Chórem, jest niekameralnym, wokalnym zespołem muzycznym o statusie amatorskim, działającym jako jednostka organizacyjna Politechniki Warszawskiej.

§ 2

Nadzór nad działalnością Chóru sprawuje Zastępca Dyrektora Administracyjnego d.s. Działalności Podstawowej PW, zwany dalej Zastępcą Dyrektora.

§ 3

Chór działa na podstawie Statutu Politechniki Warszawskiej, zarządzenia Rektora PW nr 4 z dnia 20 stycznia 2001 r. oraz niniejszego Regulaminu.

§ 4

Zadaniem Chóru jest krzewienie kultury muzycznej i wokalno-muzycznej studentów Politechniki Warszawskiej i działanie na rzecz jej rozwoju, a w szczególności:

 1. reprezentowanie i promowanie Politechniki Warszawskiej w sferze kultury,
 2. organizowanie imprez kulturalnych dla społeczności akademickiej PW,
 3. uczestniczenie w festiwalach, konkursach i innych imprezach kulturalnych, krajowych i międzynarodowych,
 4. podnoszenie kwalifikacji chórzystów, w szczególności poprzez organizowanie warsztatów szkoleniowych oraz wyjazdów integracyjnych.

§ 5

Chórzystami Chóru są studenci i absolwenci Politechniki Warszawskiej przyjęci do Chóru zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§ 6

Chórzyści tworzą samorząd, którego organem jest Rada Chóru.

§ 7

Lokal Chóru oraz odpowiednie warunki do działalności Chóru zapewnia dyrektor administracyjny PW.

Rozdział II
Rada Chóru

§ 8

Rada Chóru, zwana dalej Radą, jest organem samorządu chórzystów, w skład której wchodzą studenci Politechniki Warszawskiej wybrani spośród chórzystów.

§ 9

Członkowie Rady są wybierani przez ogólne zebranie chórzystów na okres l roku w tajnym głosowaniu w obecności dyrygenta. Do waćności wyborów konieczna jest obecnośę ľ ogólnej liczby chórzystów.

§ 10

W skład Rady wchodzą: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz oraz od l do 3 członków Rady.

§ 11

Do zadań Rady należy:

 1. reprezentowanie chórzystów w kontaktach z władzami Uczelni,
 2. sygnalizowanie problemów wynikłych podczas pracy Chóru,
 3. opiniowanie ustaleń istotnych dla rozwoju i pracy Chóru,
 4. przygotowywanie i opracowywanie propozycji koncertów, występów, wyjazdów na obozy szkoleniowe i innych imprez Chóru,
 5. prowadzenie ewidencji obecności członków Chóru na próbach, występach, obozach, wyjazdach i innych imprezach Chóru, o ile nie została ona uznana za nieobowiązkową,
 6. zapewnienie właściwej dyscypliny podczas prób,
 7. stałe informowanie członków Chóru o swoich działaniach związanych z bieżącą i przyszłą działalnością Chóru.

§ 12

 1. Do kompetencji Rady należy podejmowanie decyzji:
  1. o przyjęciu w poczet chórzystów,
  2. o skreśleniu z listy chórzystów.
 2. Rada Chóru ma prawo występowania do Zastępcy Dyrektora z wnioskami w sprawach dotyczących zatrudnienia pracowników Chóru.

Rozdział III
Chórzyści

§ 13

 1. Chórzystą może zostać każdy kto:
  1. ukończył 18 rok życia,
  2. rozpoczął swą działalność w Chórze będąc studentem,
  3. przeszedł postępowanie kwalifikujące do przyjęcia w skład Chóru.
 2. Rada Chóru, w wyjątkowych przypadkach, może podjąć decyzję o zwolnieniu z wymagań określonych w ust. l lit. a i b.

§ 14

Skreślenie z listy chórzystów może nastąpić decyzją Rady:

 1. na pisemną prośbę chórzysty,
 2. na wniosek Dyrygenta lub z własnej inicjatywy Rady.

§ 15

O skreśleniu z listy chórzysta jest informowany pisemnie w terminie 12 dni od podjęcia decyzji.

§ 16

Chórzysta ma prawo:

 1. brać udział w próbach Chóru,
 2. brać udział w obozach szkoleniowych Chóru,
 3. podlegać kwalifikacji do koncertów, wyjazdów i obozów Chóru,
 4. do zwolnienia od zajęć w Chórze (urlopu) nie dłuższego niż rok,
 5. wybierać i być wybieranym do Rady,
 6. zgłaszać własne inicjatywy dotyczące działalności Chóru,
 7. brać udział w posiedzeniach Rady bez prawa głosu.

§ 17

Chórzysta ma obowiązek:

 1. aktywnie pracować podczas prób,
 2. brać udział w koncertach, do których został zakwalifikowany,
 3. podczas prób albo koncertów wykonywać polecenia osób prowadzących próbę albo koncert,
 4. podczas prób, koncertów, wyjazdów, obozów oraz innych imprez Chóru wykonywać porządkowe lub organizacyjne polecenia członków Rady lub osób upoważnionych przez Radę,
 5. informować właściwego członka Rady o planowanych nieobecnościach albo spóźnieniach.

Rozdział IV
Finanse Chóru

§ 18

Działalność Chóru finansowana jest przez Politechnikę Warszawską ze środków budżetowych Uczelni ujętych w rocznym planie finansowym oraz z dochodów Chóru.

§ 19

W sprawach finansowania bieżącej działalności Chóru, Rada zgłasza odpowiednie wnioski Zastępcy Dyrektora.

Rozdział V
Dyrygent

§ 20

 1. Prowadzącym Chór jest dyrygent, będący etatowym pracownikiem PW zatrudnionym na stanowisku specjalisty - dyrygenta chóru akademickiego, zwany dalej Dyrygentem.
 2. Dyrygent wykonuje swe obowiązki przy pomocy instruktorów.

§ 21

Dyrygent i instruktorzy w sprawach administracyjnych podporządkowani są Zastępcy Dyrektora.

§ 22

Do obowiązków Dyrygenta należy:

 1. kierowanie pracą artystyczną Chóru,
 2. ustalanie programu i harmonogramu prób,
 3. przedstawianie propozycji repertuarowych,
 4. koordynowanie pracy instruktorów,
 5. nadzór nad chórzystami i organizowanie pracy pracowników,
 6. organizowanie przy współpracy Rady rekrutacji nowych chórzystów,
 7. nawiązywanie, w porozumieniu z Zastępcą Dyrektora i Radą, kontaktów z krajowymi i zagranicznymi zespołami oraz organizacjami kulturalno muzycznymi.

§ 23

Dyrygent w porozumieniu w porozumieniu z Radą i instruktorami podejmuje decyzje w sprawach:

 1. polityki repertuarowej Chóru,
 2. programu koncertów,
 3. planowania dodatkowych prób,
 4. przekazania prawa do dyrygowania koncertem innej osobie,
 5. ustalania kryteriów kwalifikacji chórzystów na koncerty, wyjazdy i obozy Chóru,
 6. ustalania listy chórzystów na koncerty, wyjazdy i obozy Chóru,
 7. ustalania trybu przyjmowania i rekrutacji nowych chórzystów.

§ 24

Dyrygent w porozumieniu z Radą i instruktorami przedkłada do decyzji Zastępcy Dyrektora plany dotyczące:

 1. wyjazdów krajowych i zagranicznych,
 2. udziału Chóru w konkursach, festiwalach i przeglądach,
 3. obozów szkoleniowych.

§ 25

Dyrygent ma wyłączne prawo podjęcia decyzji w sprawie dyscyplinarnego usunięcia chórzysty z próby lub koncertu.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 26

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio Statut PW lub Regulamin Organizacyjny PW.

§ 27

Propozycje zmian niniejszego Regulaminu Rada przedstawia Zastępcy Dyrektora lub Rektorowi PW.