POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 5

Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 25 stycznia 2002 r.

zmieniające zarządzenie nr 36 Rektora PW z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie wprowadzenia ewidencji urlopów wypoczynkowych

  Na podstawie § 10 ust. 14 Regulaminu Pracy Politechniki Warszawskiej (zał. do zarządzenia nr 14 Rektora PW z dnia 16 kwietnia 1997 r.), w związku z art. 108 ust. l ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 20 lipca 2001 r. (Dz. U. nr 85, poz. 924), zarządza się, co następuje:

§1

  1. W załącznikach l - 3 do zarządzenia nr 36 Rektora PW z dnia 19 grudnia 1997 r. skreśla się, użyte wielokrotnie, wyrazy "tyg. dla naucz. ak.", "tygodni dla naucz. ak.", "tyg. dla naucz. akad." i "tyg. dla naucz. akadem.". W przypadkach, w których wymienione wyżej wyrazy występują w nawiasach bez innych wyrazów, skreśla się te nawiasy.
  2. Zaległe urlopy wypoczynkowe nauczycieli akademickich, za rok 2001 i lata wcześniejsze, rozlicza się na dotychczasowych zasadach (w dniach kalendarzowych lub tygodniach), aż do ich całkowitego wykorzystania.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki

PWR-11/02