POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 29

Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 6 września 2002 r.

w sprawie określenia szczegółowego zakresu działania Rektora i prorektorów

  Na podstawie § 52 lit. f Statutu PW, w związku z art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U.nr 65, poz. 385 z póź. zm.), zarządza się, co następuje:

§1

 1. Zakres wyłącznej kompetencji Rektora obejmuje:
  1. powoływanie osób do pełnienia funkcji w PW (gdy wymaga tego Statut PW), komisji rektorskich oraz pełnomocników Rektora i określanie zakresu ich zadań, uprawnień i kompetencji,
  2. wydawanie zarządzeń i innych aktów prawnych dotyczących całej Uczelni, z wyłączeniemaktówzastrzeżonych do kompetencji innych organów Uczelni, dyrektora administracyjnego i kwestora jako głównego księgowego,
  3. tworzenie, znoszenie i przekształcanie jednostek organizacyjnych Uczelni,
  4. koordynowanie prac nad strategią rozwojową Uczelni oraz działań dotyczących modernizacji i rozwoju Uczelni, w tym działań na rzecz rozwoju kampusów akademickich,
  5. przygotowywanie projektów założeń budżetu Uczelni,
  6. podejmowanie decyzji w sprawie rozdziału środków finansowych, nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Uczelni, w szczególności decyzji dotyczących środków stanowiących, zgodnie z właściwymi przepisami lub uchwałą Senatu PW, rezerwę Rektora, a także przekazywanie wydzielonych środków prorektorom na realizację zadań należących do ich kompetencji,
  7. podejmowanie decyzji dotyczących przyjęcia lub odrzucenia przez Uczelnię darowizny, zapisu lub spadku i nabycia lub zbycia przez Uczelnię składników mienia, w trybie określonym w § 120 ust. 2 i w § 121 Statutu PW,
  8. dysponowanie centralnym funduszem odpisów amortyzacyjnych,
  9. powierzanie i koordynacja - w ramach funkcji przewodniczącego Senatu - realizacji przez komisje senackie zadań związanych z pracami Senatu,
  10. zawieszanie uchwał Senatu oraz uchylanie decyzji dziekanów - sprzecznych z prawem lub Statutem PW albo naruszających ważny interes Uczelni,
  11. współdziałanie z rektorami innych uczelni, w tym w ramach konferencji rektorów,
  12. nawiązywanie, zmiana i rozwiązywanie stosunku pracy z profesorami zwyczajnymi i nadzwyczajnymi,
  13. ustalanie i korygowanie rocznych planów kontroli wewnętrznej,
  14. podejmowanie, w zakresie określonym odrębnymi przepisami, decyzji w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich,
  15. rejestrację organizacji studenckich.
 2. Rektor reprezentuje Politechnikę Warszawską wobec polskich organów państwowych oraz przedstawicielstw państw obcych.
 3. Rektor podpisuje:
  1. pisma adresowane w imieniu Politechniki Warszawskiej do polskich organów państwowych oraz przedstawicielstw państw obcych, a także pisma dotyczące spraw należących do jego wyłącznej kompetencji.
  2. inną korespondencję, jeśli wymaga tego waga sprawy.
 4. Rektor może upoważnić prorektora do określonych działań w ramach reprezentowania Uczelni wobec polskich organów państwowych oraz przedstawicielstw państw obcych, a także do podpisania konkretnego pisma określonego w ust. 3 pkt a.

§2

 1. W zakresie określonym w mniejszym zarządzeniu kompetencje Rektora wykonują prorektorzy.
 2. W czasie nieobecności Rektora jego obowiązki wykonuje wskazany przez Rektora prorektor.
 3. Decyzja prorektora podjęta w ramach jego zakresu działania jest równoznaczna z decyzją Rektora.
 4. Prorektor dokonuje czynności prawnych w imieniu Politechniki Warszawskiej na podstawie pełnomocnictwa Rektora.
 5. Pod nieobecność prorektora czynności należące do jego kompetencji wykonuje inny prorektor.

§3

 1. Prorektor współpracuje z komisjami senackimi, których właściwość obejmuje sprawy należące do jego zakresu działania.
 2. Prorektor nadzoruje pracę komisji rektorskich, których właściwość obejmuje sprawy należące do jego zakresu działania. Jeżeli właściwość komisji obejmuje sprawy należące do zakresów działania kilku prorektorów, prorektora sprawującego nadzór nad komisją wyznacza Rektor.
 3. Prorektor, w zakresie swojego działania i kompetencji:
  1. współpracuje z krajowymi podmiotami gospodarczymi i innymi instytucjami,
  2. realizuje współpracę międzynarodową,
  3. reprezentuje Uczelnię lub Rektora, w przypadku jego nieobecności, na spotkaniach, konferencjach i uroczystościach organizowanych poza Uczelnią.
  4. prowadzi działalność promocyjną Uczelni,
  5. sprawuje merytoryczny nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych określonych w niniejszym zarządzeniu oraz innych pozawydziałowych jednostek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych administracji centralnej, których zakres zadań obejmuje sprawy należące do jego zakresu działania. Jeżeli zakres zadań jednostki obejmuje sprawy należące do zakresów działania kilku prorektorów, prorektora sprawującego nadzór nad jednostką wyznacza Rektor.
  6. dysponuje środkami finansowymi przekazanymi przez Rektora, przeznaczonymi na realizację zadań należących do jego kompetencji,
 4. Prorektor zastępuje Rektora - na jego polecenie - w sprawach związanych z kierowaniem Uczelnią, w tym w prowadzeniu obrad Senatu. Jeśli Rektor nie postanowi inaczej, w sprawach bieżącego zarządu, Rektora - pod jego nieobecność - zastępuje prorektor ds. ogólnych.
 5. Prorektor może powoływać zespoły robocze dla wykonania w określonym czasie określonych zadań objętych jego zakresem działania.

§4

Zakres działania prorektora ds. ogólnych obejmuje:

 1. sprawy systemu organizacji i zarządzania, w tym struktury organizacyjnej Uczelni, inicjowanie i nadzorowanie działań, zmierzających do doskonalenia tego systemu, sporządzanie odpowiednich analiz i przedkładanie propozycji zmian,
 2. nadzór nad administracją i gospodarką Uczelni w zakresie zwykłego zarządu, w tym nad realizacją inwestycji oraz zamówień publicznych i umów z podmiotami gospodarczymi,
 3. sprawy polityki kadrowej, płacowej i zatrudnienia oraz nadzór nad warunkami pracy i polityką socjalną,
 4. współpracę z organizacjami związkowymi i społecznymi działającymi w Uczelni, w sprawach objętych jego zakresem działania,
 5. koordynowanie współpracy z zagranicą, w tym nadzór nad wyjazdami za granicę pracowników delegowanych przez Uczelnię,
 6. koordynowanie prac sprawozdawczych z działalności Uczelni,
 7. nadzór nad sprawami z zakresu obronności, ochrony informacji niejawnych i danych osobowych oraz bezpieczeństwa i ochrony mienia Uczelni,
 8. koordynowanie działań związanych z procesem przyznawania pracownikom nagród i odznaczeń,
 9. utrzymywanie więzi ze środowiskami absolwentów Uczelni oraz emerytów i kombatantów,
 10. nadzór nad działalnością Muzeum Politechniki Warszawskiej,
 11. organizowanie imprez uczelnianych (z wyłączeniem inauguracji roku akademickiego i uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa) oraz uroczystości okolicznościowych o charakterze ogólnouczelnianym,
 12. prowadzenie Seminarium Uczelnianego.

§5

Zakres działania prorektora ds. nauki obejmuje:

 1. sprawy organizacji i finansowania badań naukowych, w tym dysponowanie, zgodnie z wytycznymi Rektora, wydzielonymi środkami na prace własne w części określonej przez Senat,
 2. sprawy rozwoju kadry naukowej, nadawania tytułu naukowego oraz stopni naukowych, a także sprawy dotyczące postępowania zmierzającego do nadania tytułu doktora honoris causa,
 3. działania w zakresie pozyskiwania z MEN i KBN środków finansowych na badania naukowe, działalność ogólnotechniczną oraz na inwestycje wspomagające badania, a także współdziałanie w zakresie umów i programów międzynarodowych, dotyczących badań naukowych,
 4. współpracę naukową z zagranicą w ramach umów bilateralnych oraz programów międzynarodowych, w tym nadzór nad Uczelnianym Punktem Kontaktowym EPB,
 5. nadzór nad uczelnianymi centrami badawczymi oraz centrami doskonałości,
 6. sprawy studiów doktoranckich, w tym doktorantów-cudzoziemców oraz sprawy kształcenia prowadzonego w ramach III stopnia elastycznego systemu studiów,
 7. sprawy systemu biblioteczno-informacyjnego,
 8. nadzór nad laboratoriami akredytowanymi, zakupami urządzeń, aparatury naukowej i sprzętu komputerowego ze środków pochodzących z dotacji przyznanych przez odpowiednie resorty oraz podejmowanie decyzji z tym związanych,
 9. podejmowanie decyzji w sprawach likwidacji lub zbycia aparatury naukowej i urządzeń oraz sprzętu komputerowego,
 10. nadzór nad działalnością wydawniczą Uczelni, w tym przewodniczenie Radzie Programowej Oficyny Wydawniczej,
 11. sprawy wprowadzania nowych technologii w komunikowaniu się oraz informatyzacji Uczelni, w tym nadzór nad Centralnym Ośrodkiem Informatyki.

§6

Zakres działania prorektora ds. studiów obejmuje:

 1. sprawy organizacji i funkcjonowania procesu dydaktycznego, w tym sprawy jakości studiów
 2. nadzór nad ewidencją studiów i podpisywanie dyplomów,
 3. sprawy rozliczania zadań dydaktycznych, w tym pensum dydaktycznego,
 4. sprawy kształcenia ustawicznego, w tym studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia,
 5. nadzór nad działalnością Ośrodka Kształcenia na Odległość,
 6. nadzór nad działalnością Międzywydziałowego Centrum Biotechnologii,
 7. współpracę edukacyjną z zagranicą, w tym w ramach umów bilateralnych oraz programów międzynarodowych,
 8. sprawy kształcenia w językach obcych,
 9. nadzór nad działalnością Studium Języków Obcych, Ośrodka Języka Angielskiego oraz Szkoły Biznesu,
 10. koordynowanie działań w zakresie promocji Uczelni, w tym wydawania materiałów informacyjnych.

§7

Zakres działania prorektora ds. studenckich obejmuje:

 1. współdziałanie z samorządem studentów i organizacjami studenckimi, w tym nadzór nad studenckim ruchem naukowym
 2. sprawy związane z uchwalaniem Regulaminu Studiów
 3. sprawy rekrutacji na wszystkie rodzaje studiów z wyjątkiem studiów doktoranckich, w tym przygotowywania i udostępniania materiałów informacyjnych o studiach,
 4. dysponowanie, we współdziałaniu z samorządem studenckim, funduszem pomocy materialnej i własnym funduszem stypendialnym PW, w tym przyznawanie nagród za ukończenie studiów z wynikiem celującym,
 5. sprawy socjalno-bytowe, sportu i rekreacji studentów oraz doktorantów, w tym nadzór nad działalnością domów studenckich oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,
 6. sprawy życia kulturalnego studentów, w tym nadzór nad wykorzystaniem środków funduszu kulturalno-wychowawczego studentów oraz nadzór nad klubami studenckimi PW,
 7. sprawy dotyczące asystentów-stażystów,
 8. podejmowanie, w zakresie określonym odrębnymi przepisami, decyzji w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów,
 9. sprawy akademickiej służby zdrowia,
 10. nadzór nad Zespołem Pieśni i Tańca PW, Chórem Akademickim PW oraz zespołami sportowymi reprezentującymi Uczelnię.

§8

 1. Zakres działania prorektora ds. Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku określa Regulamin Szkoły.
 2. Do zakresu działania prorektora, o którym mowa w ust.1, należy także podejmowanie decyzji w sprawach pracowniczych, z wyłączeniem spraw dotyczących profesorów i docentów.

§9

Traci moc zarządzenie nr 20 Rektora PW z dnia 28 września 1999 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu działania Rektora i prorektorów.

§10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od l września 2002 r.

 

REKTOR

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski