POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 14

Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 20 marca 2002 r.

w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Politechnice Warszawskiej

  Na podstawie § 52 lit q Statutu PW, w związku z art. 49 ust. l i art. 122 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U). Nr 65, poz. 385 z późn, zm.) oraz z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1

Wprowadza się Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Politechnice Warszawskiej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Tracą moc:

 1. Zarządzenie nr 6 Rektora PW z dnia 31 maja 1999 r., w sprawie Regulaminu Wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Politechnice Warszawskiej,
 2. Zarządzenie nr 12 Rektora PW z dnia 17 maja 2000 r., zmieniające zarządzenie nr 6 Rektora PW z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie Regulaminu Wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Politechnice Warszawskiej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

REKTOR

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki

PWR-40/2002


Załącznik do zarządzenia nr l4
Rektora PW z dnia 20 marca 2002 r.

REGULAMIN
ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
W POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ

Niniejszy Regulamin opracowany został na podstawie:

 1. Ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 r. (Dz. U. nr 65, poz. 385 z późn. zm.).
 2. Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z dnia 4 marca 1994 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr 70 poz. 335 z późn, zm.).
 3. Ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 r. (Dz.U. nr 55, poz. 294 z późn. zm.).

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Na podstawie art. 122 ust. l ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 1990 r., Nr 65, poz. 385 z późn. zm.), tworzy się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem.
 2. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - zwany dalej Regulaminem - określa zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych ze środków tego Funduszu.

Tworzenie i gospodarka środkami Funduszu

§ 2

 1. Fundusz dla pracowników Uczelni oraz byłych pracowników będących emerytami i rencistami tworzy się z corocznego odpisu naliczanego zgodnie z art. 122 ustawy o szkolnictwie wyższym.
 2. Kwota naliczonego odpisu na dany rok wraz ze zwiększeniami, o których mowa w art. 7 ust. l ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, podlega przekazaniu na rachunek Funduszu w wysokości i terminach określonych przepisami ww. ustawy.
 3. Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym.
 4. Środki Funduszu nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

§ 3

 1. Środki Funduszu dzieli się na część socjalną, zwaną dalej Funduszem Socjalnym, i część mieszkaniową, zwaną dalej Funduszem Mieszkaniowym.
 2. Rektor w uzgodnieniu z działającymi w PW organizacjami związków zawodowych, w zależności od planowanej na dany rok wysokości Funduszu oraz bieżących potrzeb, określa kwotę bazową służącą do ustalenia podstawy naliczania świadczeń z Funduszu.

§ 4

 1. Działalność socjalna w Politechnice Warszawskiej prowadzona jest na podstawie preliminarza - rocznego planu dochodów i wydatków, uwzględniającego podział Funduszu na część socjalną i część mieszkaniową - opracowywanego do 10 lutego każdego roku przez dyrektora administracyjnego PW.
 2. O ile w terminie określonym w ust. l nie są dostępne wszystkie dane pozwalające na ustalenie ostatecznej wysokości poszczególnych składników Funduszu, opracowany preliminarz jest preliminarzem prowizorycznym. Po ustaleniu ostatecznej wysokości poszczególnych składników Funduszu ustala się preliminarz na dany rok kalendarzowy. Preliminarze zatwierdza rektor w uzgodnieniu z działającymi w PW organizacjami związków zawodowych.
 3. Preliminarz winien zawierać w szczególności:
  1. wysokość poszczególnych składników naliczania środków finansowych na dany rok, w tym:
   1. wysokość odpisu podstawowego dla pracowników i odpisu dodatkowego dla emerytów PW;
   2. kwotę spłat pożyczkobiorców;
   3. wysokość środków nie wykorzystanych w roku poprzednim;
   4. kwotę odsetek bankowych za rok poprzedni;
   5. kwotę innych przychodów Funduszu (zgodnie z ustawą o ZFŚS),
  2. podział na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej,
  3. wysokość kwoty bazowej,
  4. wysokość maksymalnych pożyczek mieszkaniowych j stóp ich oprocentowania.
 4. Dyrektor administracyjny PW po II, III i IV kwartale (15 lipca i 15 października danego roku oraz 31 stycznia następnego roku), przedstawia działającym w PW organizacjom związków zawodowych sprawozdanie z wykonania preliminarza Funduszu wraz z informacjami o liczbie zrealizowanych świadczeń w poszczególnych pozycjach i aktualnym stanie konta.
 5. Sprawozdanie z wykonania preliminarza Funduszu umieszczane jest w rocznym sprawozdaniu Rektora z wykonania planu rzeczowo-finansowego Politechniki Warszawskiej.

§ 5

 1. Organem Uczelni uprawnionym do podejmowania decyzji w sprawach Funduszu i wypłaty świadczeń jest rektor. W imieniu rektora środkami Funduszu administruje dyrektor administracyjny PW.
 2. Rektor w porozumieniu z działającymi w PW organizacjami związków zawodowych, powołuje Rektorską Komisję ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwaną dalej Komisją. W skład Komisji wchodzą obok osób desygnowanych przez rektora, delegowani przedstawiciele działających w Uczelni organizacji związków zawodowych.
 3. Komisja pełni w sprawach Funduszu oraz wykorzystania jego środków funkcje doradcze dla rektora, a także opiniuje składane wnioski o przyznanie świadczeń.
 4. Rektor w porozumieniu z działającymi w PW organizacjami związków zawodowych nadaje Komisji Regulamin. Regulamin ten określa w sposób szczegółowy zadania i tryb pracy Komisji.

Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu

§ 6

 1. Osobami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń z Funduszu w częściach socjalnej i mieszkaniowej, o których mowa w § 3 ust. l są:
  1. pracownicy Politechniki Warszawskiej, zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę lub mianowania,
  2. pracownicy Politechniki Warszawskiej przebywający na urlopach wychowawczych,
  3. emeryci i renciści Politechniki Warszawskiej, którzy uzyskali prawo do emerytury lub renty będąc pracownikami PW,
  4. członkowie rodzin osób wymienionych w pkt 1-3 z zastrzeżeniem ust. 3 pkt l,
  5. członkowie rodzin po zmarłych pracownikach, emerytach i rencistach Politechniki Warszawskiej - jeżeli byli na ich utrzymaniu,
  6. sieroty objęte opieką przez Politechnikę Warszawską do ukończenia 18 roku życia, a jeżeli kształcą się, w rozumieniu przepisów prawa o systemie oświaty oraz o szkolnictwie wyższym - do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.
 2. Osobami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń z Funduszu w zakresie pomocy finansowej - są osoby nie będące pracownikami PW poszkodowane w wyniku klęsk żywiołowych i innych zdarzeń nadzwyczajnych - na podstawie decyzji Rektora uzgodnionej z działającymi w Uczelni organizacjami związków zawodowych.
 3. Członkami rodzin, o których mowa w ust. l pkt 4 - 5 są:
  1. współmałżonkowie, pozostający na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne i przysposobione, dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków, a także pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej wnuki i rodzeństwo do lat 18, a jeżeli kształcą się, w rozumieniu przepisów prawa o systemie oświaty oraz o szkolnictwie wyższym - do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia,
  2. osoby, o których mowa w pkt l będące inwalidami I lub II grupy, bądź ciężko chore - bez względu na wiek.

Zasady i warunki przyznawania świadczeń

§ 7

Określone Regulaminem zasady, procedury i warunki przyznawania świadczeń z Funduszu, stosuje się jednakowo wobec wszystkich uprawnionych w dotyczącym ich zakresie.

§ 8

 1. Przyznawanie świadczeń socjalnych oraz ich wysokość uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.
 2. Osoba składająca wniosek, z zastrzeżeniem § 11 ust. l, jest zobowiązana do wykazania sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.

§ 9

 1. Osobom uprawnionym do korzystania ze świadczeń z Funduszu nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia.
 2. Decyzje w sprawach świadczeń z Funduszu nie wymagają uzasadnienia.

Postępowanie w sprawie przyznawania świadczeń

§ 10

Podstawą przyznania świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu jest wniosek osoby uprawnionej, z zastrzeżeniem § 11 ust. l, wraz z oświadczeniem o sytuacji życiowej i rodzinnej oraz wyliczonym przychodem, określonym zgodnie z zasadami podanymi w § 14, przypadającym na jedną osobę w rodzinie za okres roku kalendarzowego poprzedzającego przyznanie świadczenia. Wnioski i oświadczenia winny być składane na drukach obowiązujących w danym roku kalendarzowym.

§11

 1. Uprawnionymi do składania wniosków o przyznanie świadczeń są osoby, o których mowa w § 6 ust, l pkt l, 2, 3, 5 i 6, a w przypadku osób niepełnoletnich ich opiekunowie prawni.
 2. Dział Socjalny opracowuje wzory wniosków i oświadczeń o przychodach, które w porozumieniu z działającymi w Uczelni organizacjami związków zawodowych zatwierdza rektor.
 3. Osoby uprawnione - składające wnioski o przyznanie świadczenia, pod rygorem odmowy jego przyznania, zobowiązane są do składania oświadczeń zgodnych z prawdą oraz do rzetelnego informowania o wszelkich okolicznościach prawnych lub faktycznych, mogących mieć wpływ na przyznanie świadczenia oraz jego wysokość.
 4. Stwierdzenie nieprawdy w składanych przez wnioskodawcę dokumentach, skutkuje zawieszeniem w prawach do korzystania ze świadczeń Funduszu na okres do 3 lat. Decyzje w sprawie zawieszenia podejmuje rektor na wniosek dyrektora administracyjnego PW.

§ 12

 1. Wnioski o przyznanie świadczeń składane są w Dziale Socjalnym i po zaopiniowaniu przez Komisję przedkładane są do decyzji dyrektora administracyjnego PW.
 2. Decyzję w sprawie przyznania indywidualnych świadczeń określonych w niniejszym Regulaminie podejmuje dyrektor administracyjny PW w trybie ustalonym dla poszczególnych świadczeń.
 3. W razie zaistnienia okoliczności faktycznych lub prawnych mogących wpłynąć na odmienną od podjętej decyzję, uprawnionemu przysługuje prawo wnioskowania o ponowne rozpatrzenie wniosku. Decyzję podejmuje w takim wypadku rektor, po zapoznaniu się z opiniami Komisji i dyrektora administracyjnego PW.
 4. W uzasadnionych przypadkach rektor, w uzgodnieniu z działającymi w Uczelni organizacjami związków zawodowych, może odstąpić od ustalonego trybu przyznawania świadczeń.

§13

Wypłata świadczeń z Funduszu, w przypadku pozytywnej decyzji o ich przyznaniu, następuje w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty złożenia prawidłowo i rzetelnie sporządzonego wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami.

§14

 1. Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji osoby uprawnionej oraz osób prowadzących wspólne gospodarstwo w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze l innych nieodpłatnych świadczeń, w rozumieniu przepisów prawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. W szczególności, do przychodu zalicza się kwoty osiągane z tytułu:
  1. stosunku pracy, działalności gospodarczej, działów specjalnych produkcji rolnej, wykonywania wolnych zawodów, umów zleceń i umów o podobnym charakterze, umów o dzieło, patentów,
  2. prowadzenia gospodarstwa rolnego, ustalane z zastosowaniem hektarów przeliczeniowych według zasad określonych w przepisach o podatku rolnym,
  3. przychodów kapitałowych oraz innych - w tym okresowo - uzyskiwanych przychodów, zwłaszcza z tytułu najmu lub dzierżawy i praw autorskich,
  4. rent prawa cywilnego,
  5. emerytur i rent otrzymywanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i z zagranicy,
  6. alimentów, stypendiów, w tym świadczeń zagranicznych,
  7. dodatków mieszkaniowych i zasiłków - w tym zasiłków dla bezrobotnych,
  8. świadczeń uzyskiwanych z ubezpieczeń o charakterze inwestycyjnym.
 2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, działów specjalnych produkcji rolnej, wykonywania wolnych zawodów oraz współpracy przy prowadzeniu tych rodzajów działalności, przychody z tych tytułów przyjmuje się w wysokości nie niższej niż zadeklarowane przez osoby osiągające te przychody kwoty stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a jeżeli z tytułu tej działalności nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego - kwoty nie niższe od najniższej podstawy wymiaru składek obowiązujące osoby ubezpieczone.
 3. Do przychodów nie zalicza się kwot;
  1. świadczeń otrzymywanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  2. świadczeń uzyskiwanych z ubezpieczeń na życie, z wyjątkiem ich części o charakterze inwestycyjnym,
  3. odszkodowań.

II. FUNDUSZ SOCJALNY

§15

Środki Funduszu Socjalnego przeznaczone są na:

 1. pomoc finansową przyznawaną osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej, materialnej, zdrowotnej,
 2. pomoc finansową dla osób dotkniętych zdarzeniami losowymi,
 3. pomoc rzeczową w postaci bonów towarowych,
 4. dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
 5. dofinansowanie wypoczynku, działalności sportowo-rekreacyjnej i rehabilitacyjnej oraz działalności kulturalno-oświatowej, w tym zajęć i imprez wykupionych przez Politechnikę Warszawską dla osób uprawnionych,
 6. dofinansowanie wycieczek rekreacyjno-turystycznych organizowanych w PW,
 7. dofinansowanie działalności Klubu Seniora i Związku Kombatantów RP przy PW,
 8. dofinansowanie imprez okolicznościowych organizowanych przez PW,
 9. dofinansowanie uczelnianych obiektów socjalnych.

Zasady przyznawania pomocy finansowej i rzeczowej

Pomoc finansowa

§ 16

 1. Pomoc finansową może otrzymać uprawniony, o którym mowa w § 6:
  1. znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej i zdrowotnej, lub
  2. dotknięty indywidualnie zdarzeniami losowymi.
 2. Uprawniony może otrzymać pomoc finansową po złożeniu wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi trudną sytuację rodziny lub zdarzenie losowe.
 3. Uprawniony, o którym mowa w ust. l pkt l, może otrzymać pomoc finansową maksymalnie dwa razy w roku.
 4. Uprawniony, o którym mowa w ust. l pkt 2, może otrzymać pomoc finansową w szczególności w przypadku:
  1. zgonu współmałżonka lub dziecka,
  2. ciężkiej, przewlekłej choroby lub kalectwa uprawnionego, współmałżonka lub dziecka,
  3. klęski żywiołowej.
 5. Osobie nieuprawnionej, która pokryła koszty pogrzebu uprawnionego może być, na jej wniosek, wypłacona z Funduszu kwota nie przekraczająca różnicy między poniesionymi przez tę osobę kosztami pogrzebu a kwotą wypłaconą na ten cel przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Do wniosku powinny być dołączone dokumenty, z których wynika wysokość kosztów pogrzebu oraz wysokość wypłaty z ZUS.
 6. Decyzja o przyznaniu i wysokości udzielanej pomocy zależy od:
  1. wysokości średniego przychodu przypadającego na osobę w rodzinie za okres roku poprzedzającego przyznanie świadczenia,
  2. udokumentowania zaświadczeniami lekarskimi sytuacji zdrowotnej,
  3. udokumentowanych wydatków poniesionych na leczenie,
  4. innych okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy,
  5. udokumentowania faktu zdarzenia losowego.
 7. W przypadku rozbieżności między stanowiskiem dyrektora administracyjnego PW i opinią Komisji, decyzję w sprawie przyznania pomocy finansowej podejmuje rektor zasięgając opinii organizacji związków zawodowych działających w PW.
 8. Związki zawodowe działające w PW mogą z własnej inicjatywy wystąpić o przyznanie uprawnionemu pomocy finansowej.

§17

 1. Pomoc finansowa może być przyznawana ze środków Funduszu osobom określonym w § 6 ust. 2 również za pośrednictwem wyspecjalizowanych instytucji lub organizacji charytatywnych. Warunkiem skorzystania z pośrednictwa tych instytucji lub organizacji jest ich zgoda na stosowanie zasad określonych w ust. 2 i 3.
 2. Środki na pomoc udzielaną w trybie określonym w ust. l, przekazywane są na podstawie umowy z wybraną instytucją lub organizacją; zawartej przez Rektora w uzgodnieniu z działającymi w Politechnice Warszawskiej organizacjami związków zawodowych.
 3. Umowa, o której mowa w ust. 2, powinna zawierać w szczególności zobowiązanie instytucji lub organizacji charytatywnej, że:
  1. przyznając pomoc osobom określonym w § 6 ust. 2, uwzględni sytuację życiową, rodzinną i materialną tych osób,
  2. przyznanie pomocy będzie odpowiednio udokumentowane, z uwzględnieniem danych o liczbie osób objętych pomocą, rodzaju pomocy i jej wartości, a dokumentacja przekazana Politechnice Warszawskiej,
  3. niewykorzystane środki zwróci Politechnice Warszawskiej na konto ZFŚS.

Pomoc rzeczowa

§18

 1. Pomoc rzeczową w postaci bonów towarowych może otrzymać pracownik po przepracowaniu w PW co najmniej 12 miesięcy (liczonych do dnia 31 października danego roku włącznie), emeryt lub rencista PW oraz rodzina po zmarłym pracowniku, emerycie lub renciście PW jeżeli pozostawała na jego utrzymaniu.
 2. Bony towarowe nie podlegają wymianie na środki pieniężne.
 3. Bony towarowe przyznawane są uprawnionym wymienionym w ust. l w zróżnicowanej wysokości uzależnionej od przychodu na osobę w rodzinie.
 4. Decyzję o przyznawaniu w danym roku bonów towarowych podejmuje rektor w uzgodnieniu z działającymi w Uczelni organizacjami związków zawodowych.
 5. Wniosek o przyznanie bonów towarowych należy złożyć w Dziale Socjalnym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października danego roku.

Zasady dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży

§19

 1. Prawo występowania o dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, o których mowa w § 6 ust. 3 pkt l przysługuje uprawnionym, o których mowa w § 11 ust l.
 2. O dofinansowanie zorganizowanej formy wypoczynku osób, o których mowa w ust. l, można ubiegać się dwukrotnie w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku wypoczynku organizowanego we własnym zakresie - l raz w roku. Wyjazd na wypoczynek zorganizowany nie może być krótszy niż 12 dni - z wyłączeniem wyjazdów na obozy i "zielone szkoły", gdzie dopuszcza się pobyt co najmniej 5 - dniowy.
 3. Wysokość dofinansowania jest określana procentowo w zależności od ustalonej kwoty bazowej. W przypadku zorganizowanych form wypoczynku, dofinansowanie drugiego wypoczynku w roku wynosi 50 % kwoty wynikającej z wysokości dofinansowania pierwszego wypoczynku.
 4. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży zorganizowanego we własnym zakresie pracownicy mogą otrzymać po przepracowaniu w PW co najmniej 3 miesięcy w okresie bezpośrednio poprzedzającym wystąpienie o świadczenie.
 5. W przypadku, gdy oboje rodzice są pracownikami PW i Politechnika Warszawska jest ich pierwszym miejscem zatrudnienia, wnioskowanie o dofinansowanie wypoczynku dzieci przysługuje obojgu rodzicom.
 6. Tabela dofinansowania do wypoczynku dzieci i młodzieży stanowi załącznik nr l do niniejszego Regulaminu
 7. Wnioski o dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada danego roku.

§ 20

 1. Po przyznaniu uprawnionym, o których mowa w § 19 ust. l, dofinansowania wypoczynku organizowanego prze; PW, świadczenia nie wypłaca się wnioskodawcy, lecz zmniejsza się odpłatność za wypoczynek o kwotę jego dofinansowania ze środków Funduszu.
 2. W celu uzyskania dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży, organizowanego przez podmioty inne niż PW, należy do wniosku dołączyć imienny dowód wpłaty za wypoczynek. Dowód wpłaty powinien zawierać firmę lub nazwę organizatora, imię i nazwisko dziecka oraz okres pobytu na kolonii, obozie, zimowisku lub wczasach.

Zasady dofinansowania wypoczynku, zajęć sportowo-rekreacyjnych i rehabilitacyjnych, wycieczek, imprez kulturalnych dla pracowników oraz emerytów i rencistów

§ 21

 1. Pracownicy mogą uzyskać świadczenia wymienione w §§ 22, 23, 24 i 25 po przepracowaniu w PW co najmniej 12 miesięcy (liczonych do dnia 31 października danego roku włącznie).
 2. Wobec pracowników, którzy podjęli pracę w Uczelni bezpośrednio po studiach doktoranckich odbytych w PW, ust. l nie stosuje się.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rektor może skrócić okres, o którym mowa w ust l.
 4. Wnioski o dofinansowanie wypoczynku, zajęć sportowo-rekreacyjnych i rehabilitacyjnych, imprez kulturalnych oraz wycieczek rekreacyjno-turystycznych, z zastrzeżeniami o których mowa w §§ 22 do 25, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada danego roku.
 5. Dofinansowanie zajęć i imprez wymienionych w §§ 24 i 25 zakupionych indywidualnie przez osoby uprawnione do korzystania z Funduszu można uzyskać załączając do wniosku imienne dowody wpłaty za wykupione zajęcia lub imprezy.

Dofinansowanie wypoczynku

§ 22

 1. Uprawniony może skorzystać z dofinansowania wypoczynku ze środków Funduszu nie częściej niż jeden raz w roku kalendarzowym.
 2. Osoby uprawnione mogą ubiegać się o dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego przez PW, przez inne podmioty lub zorganizowanego we własnym zakresie.
 3. Wysokość dofinansowania jest określana procentowo od ustalonej kwoty bazowej. Tabela dofinansowania wypoczynku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Dofinansowanie wycieczek

§ 23

 1. Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu mogą uzyskać dofinansowanie w roku kalendarzowym do dwóch wycieczek rekreacyjno-turystycznych 2- do 5-dniowych organizowanych w PW. Dofinansowanie wycieczek wynosi 60% kosztu każdej z nich dla osób, których przychód nie przekracza 70% średniego przychodu pracownika w PW, dla pozostałych osób 50% kosztu.
 2. Łączne dofinansowanie na osobę nie może przekroczyć 10% kwoty bazowej w danym roku.

Dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych

§ 24

 1. Zajęcia sportowo-rekreacyjne wykupione w Ognisku TKKF "Politechnika" organizowane w obiektach PW są dofinansowane w formie ryczałtu w wysokości 70 %, a rehabilitacyjne w wysokości 80 % kosztu.
 2. Dofinansowanie do zakupionych indywidualnie zajęć sportowo-rekreacyjnych innych niż wymienione w ust, l wynosi 60 % kosztu dla osób, których przychód nie przekracza 70 % średniego przychodu pracownika w PW, dla pozostałych osób dofinansowanie wynosi 50 % poniesionych kosztów.
 3. Dofinansowanie do zakupionych indywidualnie zajęć rehabilitacyjnych wynosi 70 % kosztu dla osób, których przychód nie przekracza 70 % średniego przychodu pracownika w PW, dla pozostałych osób 60 % poniesionych kosztów.
 4. Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu mogą otrzymać dofinansowanie do dwóch rodzajów zajęć sportowo-rekreacyjnych lub rehabilitacyjnych w roku.
 5. Łączne dofinansowanie na osobę nie może przekroczyć 20 % kwoty bazowej w danym roku.

Dofinansowanie imprez kulturalnych

§ 25

 1. Wykupione przez PW imprezy kulturalne mogą być dofinansowane w formie ryczałtu do wysokości 70 % kosztu.
 2. Dofinansowanie do zakupionych indywidualnie przez osoby uprawnione biletów na imprezy kulturalne wynosi 60% kosztu dla osób, których przychód nie przekracza 70 % średniego przychodu pracownika w PW, dla pozostałych osób 50 % kosztu.
 3. Osoba uprawniona może uzyskać dofinansowanie jednorazowo dwóch biletów na imprezę kulturalną.
 4. Łączne dofinansowanie w danym roku nie może przekroczyć 15 % kwoty bazowej,

Dofinansowanie uczelnianych obiektów socjalnych

§ 26

Środki Funduszu za zgodą działających w PW organizacji związków zawodowych mogą być przeznaczone na dofinansowanie działalności zakładowych obiektów socjalnych w formie dotacji.

III. FUNDUSZ MIESZKANIOWY

Przeznaczenie Funduszu Mieszkaniowego

§ 27

Środki Funduszu Mieszkaniowego przeznaczone są na finansowanie pożyczek na:

 1. uzupełnienie udziału własnego na mieszkanie budowane przez spółdzielnie mieszkaniowe lub inne podmioty gospodarcze,
 2. uzupełnienie udziału własnego na budowę domu jednorodzinnego,
 3. zakup mieszkania lub domu,
 4. wykupienie na własność mieszkania,
 5. spłatę kredytu lub odsetek od kredytu mieszkaniowego,
 6. przystosowanie mieszkania do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej oraz adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne,
 7. remonty kapitalne mieszkania lub domu jednorodzinnego,
 8. drobne remonty mieszkania lub domu jednorodzinnego.

Zasady i warunki przyznawania pożyczek

§ 28

 1. Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu, ubiegające się o pomoc w formie pożyczki na cele mieszkaniowe, powinny złożyć w Dziale Socjalnym wniosek na obowiązujących drukach, wraz z oświadczeniem o przychodach rodziny za okres roku kalendarzowego poprzedzającego przyznanie świadczenia.
 2. Pracownik może uzyskać pomoc na cele mieszkaniowe nie wcześniej niż po upływie trzyletniego okresu zatrudnienia w PW.
 3. Pożyczka udzielona na cele określone w § 27 pkt l - 7, może być przyznana pod warunkiem zgromadzenia przez pożyczkobiorcę co najmniej 50 % udziału własnego. Udział własny obejmuje całość zgromadzonych funduszy przez pożyczkobiorcę i odnosi się do wartości mieszkania (domu), wartości kredytu mieszkaniowego łącznie z odsetkami lub wartości wynikającej z kosztorysu na dzień złożenia wniosku. Kwota pożyczki nie może przekraczać 50 % wartości mieszkania (domu), wartości kredytu mieszkaniowego łącznie z odsetkami lub wartości wynikającej z kosztorysu.
 4. Pożyczka na zakup mieszkania na wolnym rynku może być przyznana po zawarciu umowy przedwstępnej (przyrzeczenia) sprzedaży, jednak wypłata kwoty pożyczki następuje wyłącznie po przedstawieniu zawartej w formie notarialnej umowy sprzedaży.
 5. Pożyczka na remont kapitalny może być udzielona pod warunkiem załączenia kosztorysu oraz rachunków dokumentujących poniesione wydatki zgodnie z ustaleniami ust. 3.
 6. Pożyczki opisane w § 27 pkt 1, 4, 5 - przekazywane są na rachunek bankowy spółdzielni mieszkaniowej lub innego podmiotu gospodarczego, a w przypadku wykupu mieszkań komunalnych - na konto Urzędu Gminy. Pożyczki wymienione w § 27 pkt 2, 3, 6, 7, 8 - przekazywane są na konto wskazane przez pożyczkobiorcę lub wypłacane w gotówce.
 7. Pożyczki określone w § 27 pkt l - 7, w przypadku współmałżonków zatrudnionych w PW mogą być przyznane obojgu pracownikom w łącznej wysokości nie przekraczającej 50 % wartości mieszkania.
 8. Pożyczki mogą być wypłacane w ratach, maksymalnie do wysokości obowiązującej w dniu wypłaty pierwszej raty.
 9. Pożyczka na cele określone w § 27 pkt l - 7, może być przyznana raz na siedem lat, po spłaceniu wcześniej zaciągniętej pożyczki, przy czym uprawnieni mogą ją otrzymać maksimum dwa razy w trakcie całego okresu uprawnienia do jej uzyskania, tj. pozostawania w stosunku pracy w PW oraz pobierania emerytury lub renty uzyskanej po rozwiązaniu stosunku pracy w PW.
 10. Pożyczka na drobne remonty mieszkań i domów jednorodzinnych może być udzielona nie częściej niż raz na trzy lata.
 11. Maksymalną wysokość pożyczek określonych w § 27 pkt l - 8 ustala rektor w uzgodnieniu z działającymi w Uczelni organizacjami związków zawodowych w zależności od wysokości Funduszu, cen mieszkań i średniego przychodu pracownika w PW za ubiegły rok kalendarzowy.

Umowy o udzielenie pożyczek

§ 29

 1. Umowę o udzieleniu pożyczki z Funduszu Mieszkaniowego pomiędzy Politechniką Warszawską a pożyczkobiorcą zawiera w imieniu PW dyrektor administracyjny.
 2. Celem zabezpieczenia wykonania umowy pożyczkobiorca dostarcza pisemne poręczenie co najmniej dwóch pracowników PW zatrudnionych na czas nieokreślony. W razie zaprzestania spłat przez pożyczkobiorcę zobowiązanie spłaty przenosi się na poręczycieli.
 3. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy w PW w trakcie okresu spłaty pożyczki, nie spłacona kwota pożyczki, wraz z odsetkami, podlega natychmiastowej spłacie.
 4. Ustępu 3 nie stosuje się do pracowników, z którymi umowa o pracę w PW została rozwiązana:
  1. w związku z przejściem na emeryturę lub rentę,
  2. z przyczyn leżących po stronie Uczelni.

Spłaty i umorzenia pożyczek

Spłata pożyczki

§ 30

 1. Maksymalny okres spłat pożyczek określonych w § 27 pkt l - 7, ustala się na 5 lat.
 2. Maksymalny okres spłat pożyczki na drobne remonty mieszkań i domów jednorodzinnych ustala się na 3 lata.
 3. Pożyczki ze środków Funduszu Mieszkaniowego podlegają oprocentowaniu w zależności od przychodów na osobę w rodzinie, a w przypadku pożyczek wymienionych w § 27 pkt l - 7, również od tego, czy jest to pierwsza, czy druga pożyczka. Wysokość oprocentowania na określony okres czasu ustala rektor w uzgodnieniu z działającymi w Uczelni organizacjami związków zawodowych.
 4. Spłata pożyczki rozpoczyna się po upływie 3 miesięcy od daty zawarcia umowy pożyczki. W szczególnie uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach rektor może zawiesić lub przedłużyć okres spłaty.

Umorzenie pożyczki

§ 31

 1. Emerytom i rencistom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, których jedynym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta, rektor może umorzyć nie więcej niż 30% pożyczki, po spłaceniu przez pożyczkobiorcę co najmniej 50 % przyznanej kwoty wraz z odsetkami.
 2. Uprawniony, który skorzysta z umorzenia traci prawo do przyznania kolejnych pożyczek.
 3. W przypadku zgonu pożyczkobiorcy nie spłacona kwota pożyczki wraz z odsetkami ulega umorzeniu.
 4. Decyzję o umorzeniu części pożyczki podejmuje rektor, określając jednocześnie wysokość umorzenia.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32

 1. Zmiany niniejszego Regulaminu dokonuje Rektor w uzgodnieniu z działającymi w Uczelni organizacjami związków zawodowych,
 2. W sprawach nie unormowanych w niniejszym regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Integralną częścią niniejszego Regulaminu są 2 załączniki:
  1. załącznik nr l - Tabela dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży,
  2. załącznik nr 2 - Tabela dofinansowania wypoczynku pracowników, emerytów, rencistów oraz ich współmałżonków.

zał. nr l do Regulaminu ZFŚS w PW

TABELA
DOFINANSOWANIA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

Przychód na osobę w rodzinie

I
% dofinansowania wypoczynku zorganizowanego

II
% dofinansowania wypoczynku organizowanego we własnym zakresie

średni miesięczny przychód pracownika w PW

poniżej 20 %

35

30

20,1 - 30,0 %

32

28

30,1 - 40,0 %

30

25

40,1 - 50,0 %

25

22

50,1 - 60,0 %

22

20

60.1 - 70,0 %

20

17,5

powyżej 70 %

17,5

15

 1. Przy opracowaniu tabel ustala się przedział przychodów na podstawie wskaźnika procentowego średniego przychodu pracownika w PW w roku poprzedzającym przyznanie świadczenia.
 2. Wysokość dofinansowania określa się procentowo od kwoty bazowej ustalonej co roku zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu.
 3. W przypadku korzystania z dofinansowania wypoczynku po raz drugi w roku wypłacane jest 50 % kwoty wynikającej z kolumny I.
 4. Dofinansowanie wypoczynku dziecka zwiększa się w przypadku pobytu w ośrodkach wypoczynkowych PW:
  1. o 30 % w przypadku pobytu co najmniej 14 dni,
  2. o 20 % w przypadku pobytu od 6 do 13 dni.

Zał. nr 2 do Regulaminu ZFŚS w PW

TABELA
DOFINANSOWANIA WYPOCZYNKU PRACOWNIKÓW I ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW

Przychód na osobę w rodzinie
__________________________
średni m-czny przychód pracownika w PW

% dofinansowania wypoczynku

Poniżej 20 %

35

20,1 - 30,0 %

32,5

30,1 - 40,0 %

30

40,1 - 50.0 %

27.5

50,1 - 60,0 %

25

60,1 - 70,0 %

20

Powyżej 70 %

15

TABELA
DOFINANSOWANIA WYPOCZYNKU EMERYTÓW, RENCISTÓW I ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW

Przychód na osobę w rodzinie
__________________________
średni m-czny przychód pracownika w PW

% dofinansowania wypoczynku

poniżej 17 %

28

17,1 - 24,0 %

25

24,1 - 33,0 %

21

33,1 - 41,0 %

19

41,1 - 49,0 %

17

49,1 - 57,0 %

15

powyżej 57 %

12,5

 1. Przy opracowaniu tabel ustala się przedział przychodów na podstawie wskaźnika procentowego średniego przychodu pracownika w PW w roku poprzedzającym przyznanie świadczenia.
 2. Wysokość dofinansowania określa się procentowo od kwoty bazowej ustalonej co roku zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu.
 3. Wysokość dofinansowania wypoczynku współmałżonka wynosi 25 % kwoty przyznanej pracownikowi, emerytowi, renciście.
 4. Dofinansowanie wypoczynku uprawnionego zwiększa się w przypadku pobytu w ośrodkach PW:
  1. o 30 % w przypadku pobytu co najmniej 14 dni,
  2. o 20 % w przypadku pobytu od 6 do 13 dni.