POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 13

Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 12 marca 2002 r.

w sprawie zasad powoływania w jednostkach organizacyjnych PW pełnomocników ds. zamówień publicznych oraz zakresu ich zadań

  Na podstawie § 52 lit. h oraz k Statutu PW, zarządza się co następuje;

§1

 1. Zarządzenie stosuje się do:
  1. wydziałów i kolegiów,
  2. pozawydziałowych jednostek organizacyjnych,
  3. Biblioteki Głównej.
 2. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu mowa jest o jednostce organizacyjnej bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć jednostki, o których mowa w ust. l.

§2

 1. W celu realizacji swych obowiązków związanych z udzielaniem zamówień publicznych, kierownicy jednostek organizacyjnych powołują pełnomocników ds. zamówień publicznych.
 2. Pełnomocnika powołuje się na okres kadencji organów Uczelni.

§3

 1. Pełnomocnik jest zobowiązany do bieżącego śledzenia zmian w systemie powszechnie obowiązującego prawa w zakresie zamówień publicznych.
 2. Szczegółowe zadania oraz zakres umocowania pełnomocnika określa się w akcie powołania, stosownie do potrzeb jednostki organizacyjnej, uwzględniając w szczególności następujące obszary spraw:
  1. zapewnienie zgodności stosowanych procedur i postępowań w sprawach o udzielenie zamówień publicznych z obowiązującymi przepisami,
  2. przygotowywanie dokumentacji i nadzór nad realizacją postępowań w sprawach o udzielenia zamówienia publicznego,
  3. badanie pod względem zgodności z prawem wniosków o zatwierdzenie wyników przeprowadzonych postępowań oraz projektów umów lub aneksów do umów już obowiązujących.

§4

 1. Pełnomocników należy powołać w ciągu czterech tygodni po rozpoczęciu kadencji.
 2. Niezwłocznie po powołaniu pełnomocników należy przeprowadzić ich szkolenie zgodnie z zasadami określonymi w § 5 ust. 2.
 3. W kadencji 1999/2002 pełnomocników należy powołać i przeprowadzić ich szkolenie w ciągu czterech tygodni od dnia wejścia w życie zarządzenia.
 4. Szkolenia dla pełnomocników organizują, z merytoryczną pomocą Działu Zamówień Publicznych, jednostki organizacyjne, w których działają pełnomocnicy; jednostki te ponoszą koszty szkoleń.

§5

 1. Kopię aktu powołania pełnomocnika wraz z zakresem powierzonych mu zadań oraz kopię dokumentu potwierdzającego odbyte przez pełnomocnika szkolenie, należy niezwłocznie przesłać do Działu Zamówień Publicznych.
 2. Ewidencję pełnomocników prowadzi Dział Zamówień Publicznych.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

REKTOR

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki

PWR-36/02