POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 1

Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 4 stycznia 2002 r.

zmieniające zarządzenie nr 10 Rektora PW z dnia 19 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia praw i obowiązków głównych użytkowników i administracji centralnej w zakresie eksploatacji obiektów Politechniki Warszawskiej oraz zasad rozliczania kosztów w tym zakresie

Na podstawie § 52 pkt q, § 113 ust. 3 i § 118 ust. 2 Statutu PW, w związku z uchwałami Senatu PW: nr 48/XLI/92 z dnia 26 lutego 1992 r. w sprawie rozliczania kosztów w miejscu ich powstawania, nr 5/XLIII/96 z dnia 27 listopada 1996 r. o konieczności zredukowania deficytu budżetowego w działalności dydaktycznej oraz działaniach zmierzających do realizacji tego celu, nr 102/XIII/98 z dnia 25 marca 1998 r. w sprawie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa w PW, nr 14/XLIV/99 z dnia 24 listopada 1999 r. w sprawie zachowania mienia nieruchomego PW, zarządza się, co następuje:

§1

W zarządzeniu nr 10 Rektora PW z dnia 19 kwietnia 2000 r. wprowadza się następującą zmianę: w § 2 ust. l pkt 32 w tabeli otrzymuje brzmienie:

"32. Budynek "Bema", ul. Bema 91

administracja centralna"

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2002 r.

REKTOR

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki

PWR-1/02