POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 17

Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 13 maja 2002 r.

zmieniające zarządzenie nr 25 Rektora PW z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych w Politechnice Warszawskiej

  Na podstawie § 52 lit. q Statutu Politechniki Warszawskiej zarządza się, co następuje:

§1

W zarządzeniu nr 25 Rektora PW z dnia 28 grudnia 1999 r., w brzmieniu nadanym zarządzeniem nr 9 Rektora PW z dnia 19 kwietnia 2000 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 3:

 1. pkt 5 otrzymuje brzmienie:

  "5) powołuje właściwe komisje, a w sprawach wymagających zasięgnięcia opinii rzeczoznawcy, właściwych rzeczoznawców,",

 2. dodaje się pkt 9, 10 i 11 w brzmieniu:

  "9) prowadzi ewidencję udzielanych zamówień publicznych wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia,
  10) przesyła do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych, niezwłocznie po zawarciu umowy i w przypadkach przewidzianych ustawą, ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  11) przekazuje Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, w przypadku udzielania zamówienia na roboty budowlane, informacje cenowe z postępowania oraz kopię oferty najkorzystniejszej.",

2) w § 2 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

"4. Czynności, o których mowa w ust. 3 pkt. 10 i 11 mogą być dokonywane bezpośrednio przez zamawiającego lub za pośrednictwem Działu Zamówień Publicznych
5. Osoby, o których mowa w ust. l lit. a i c, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 3, powołują pełnomocników ds. zamówień publicznych. Zasady powoływania oraz zadania pełnomocników określają odrębne przepisy.",

3) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

"§ 2a

 1. Zamawiający, najpóźniej do 15-go lutego każdego roku, jest zobowiązany do przekazywania Dyrektorowi Administracyjnemu informacji o zamówieniach publicznych planowanych w danym roku kalendarzowym.
 2. Dyrektor Administracyjny ustali w drodze zarządzenia zasady i tryb przekazywania informacji, o których mowa w ust. l.",

4) dotychczasowy § 6 otrzymuje oznaczenie § 5,

5) dotychczasowy § 5 otrzymuje oznaczenie § 6 i następujące brzmienie:

"§6

 1. Za przygotowanie dokumentacji umożliwiającej udzielenie zamówienia odpowiadają osoby występujące z wnioskiem o jego udzielenie.
 2. Zamawiający zatwierdza dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poprzez podpisanie, parafowanych przez przewodniczącego komisji przetargowej:
  1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przygotowanej zgodnie z art. 35 ust. l ustawy, lub
  2. zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 3. Ogłoszenie o przetargu lub zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości powyżej 30 000 EURO jest publikowane lub rozsyłane zgodnie z wymaganiami odpowiednio: art. 14a oraz art. 29, art. 52d, art. 52e i art. 65 ustawy.
 4. Ogłoszenie o przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne, o którym mowa w art. 15 ustawy, jest zamieszczane w prasie codziennej oraz wywieszane na tablicy ogłoszeń zamawiającego i tablicy informacyjnej Dyrektora Administracyjnego, a także umieszczane na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej.",

6) w § 7 skreśla się ust. l,

7) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

"§ 8a

 1. Osoby, o których mowa w § 2 ust. l lit. a i c, są zobowiązane do przekazywania do Działu Zamówień Publicznych zbiorczych zestawień zamówień publicznych zrealizowanych w danym roku kalendarzowym, w terminie do dnia 30 stycznia roku następnego.
 2. Zbiorcze zestawienia zamówień publicznych sporządza się wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.",

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

"§11

Traci moc zarządzenie nr 2 Rektora PW z dnia 20.01.1998 r. w sprawie realizacji zamówień publicznych w Politechnice Warszawskiej.",

9) w części I załącznika nr 3:

 1. w pkt l skreśla się kropkę i dodaje tekst w brzmieniu: "wyznaczając jednocześnie przewodniczącego i sekretarza komisji; funkcje te nie mogą być powierzane pracownikom Działu Zamówień Publicznych.",
 2. pkt 2 otrzymuje brzmienie:
  "2. W skład komisji wchodzą przedstawiciele wnioskodawcy i przedstawiciele zamawiającego. Członkami komisji mogą być wyłącznie pracownicy Politechniki Warszawskiej; inne osoby mogą uczestniczyć w pracach komisji jedynie w charakterze rzeczoznawców."
 3. pkt 4 otrzymuje brzmienie:
  "4. Do zadań komisji należy:
  1. przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  2. otwarcie ofert, w trybie art. 43 ustawy,
  3. sprawdzenie, czy nic zachodzi konieczność wykluczenia oferentów z udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 19 ustawy,
  4. stwierdzenie ważności ofert, zgodnie z art. 27a ustawy,
  5. poprawienie oczywistych omyłek w tekście ofert, zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy,
  6. dokonanie oceny ważnych ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i wskazanie oferty najkorzystniejszej dla zamawiającego,
  7. sporządzenie, zgodnie z art. 25 lub 26 ustawy, protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i przekazanie go zamawiającemu,
  8. h) przygotowanie zawiadomienia o wyniku postępowania, zgodnie z wymaganiami ustawy."

10) w części I załącznika nr 4:

 1. w pkt 3 wyrazy "art. 3 ust. 3" zastępuje się wyrazami "art. 3c ust. l",
 2. dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:
  "4. Dowody księgowe dotyczące zamówienia finansowanego w całości lub części ze środków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i realizowanego w ramach jej programu inwestycyjnego, opatruje się klauzulą następującej treści:

  "Zamówienie zrealizowano w trybie art. 3c ust. 3 ustawy o żarn. publ."

  5. Dowody księgowe podlegają rejestracji zgodnie z zasadami ustalonymi przez Dyrektora Administracyjnego w zarządzeniu, o którym mowa w § 2a ust. 2.",

11) dodaje się załącznik nr 5 "Ewidencja Zamówień Publicznych" w brzmieniu określonym w załączniku nr l do niniejszego zarządzenia,

12) dodaje się załącznik nr 6 "Zbiorcze Zestawienie Zamówień Publicznych" w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia

§2

Zobowiązuje się Dyrektora Administracyjnego do niezwłocznego opublikowania jednolitego tekstu zarządzenia nr 25 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych w Politechnice Warszawskiej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

REKTOR

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki

PWR-77/02


Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 17
Rektora PW z dnia 13.05.2002 r.

.....................................................

(pieczęć jednostki zamawiającej)

EWIDENCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ROK ..........................

Lp.

Przedmiot zamówienia- tryb postępowania (art...ust...pkt...uzp) data podjęcia decyzji w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia

Wartość zamówienia 1

Termin realizacji zamówienia

Uwagi 2

Wynik postępowania

Postępowanie unieważniono/podstawa prawna

Wybrano ofertę

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................,dnia.................. .....................................................................................
                                   (podpis i pieczęć kierownika jednostki zamawiającej)

1 należy podać wartość netto i brutto (w złotych i w euro);
2
informacje na temat sposobu publikacji ogłoszeń, wydane decyzje administracyjne;
3
należy podać cenę brutto oraz kwotę podatku VAT.


Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 17
Rektora PW z dnia 13.05.2002 r.

....................................................

(pieczęć jednostki zamawiającej)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZREALIZOWANYCH

W ROKU ....................

Rodzaj zamówienia

Liczba i wartość wydatków brutto dokonanych przez Jednostkę

Zamówienie udzielone bez stosowania ustawy

Przetarg nieograniczony

Przetarg ograniczony

Przetarg dwustopniowy

Negocjacje z zachowaniem konkurencji

Zapytanie o cenę

Zamówienie z wolnej ręki

Liczba

Wartość

Liczba

Wartość

Liczba

Wartość

Liczba

Wartość

Liczba

Wartość

Liczba

Wartość

Liczba

Wartość

Dostawy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usługi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roboty budowlane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................,dnia.................. .....................................................................................
                                   (podpis i pieczęć kierownika jednostki zamawiającej)