POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 19

Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 24 maja 2002 r.

zmieniające zarządzenie nr 20 Rektora PW z dnia 28 września 1999 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu działania Rektora i prorektorów

  Na podstawie § 52 lit. f Statutu PW, w związku z art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z późn zm,), zarządza się, co następuje:

§1

W zarządzeniu nr 20 Rektora PW z dnia 28 września 1999 r. § 8 otrzymuje brzmienie:

"§8

  1. Zakres działania prorektora kierującego Szkołą Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku określa Regulamin Szkoły.
  2. Do zakresu działania prorektora kierującego Szkolą należy także podejmowanie decyzji w sprawach pracowniczych, z wyłączeniem spraw dotyczących profesorów i docentów.".

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

REKTOR

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki

PWR-84/02