POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 15

Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 9 kwietnia 2002 r.

zmieniające zarządzenie nr 20 Rektora PW z dnia 4 czerwca 1998 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia opiekunów studenckich praktyk zawodowych

  Na podstawie § 52 Statutu PW, w związku z rozporządzeniem MEN z dnia 26 września 2001 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych (Dz.U. Nr 107, poz. 1182), zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 20 Rektora PW z dnia 4 czerwca 1998 r. (zm. zarządz. nr 9 Rektora PW z dn. 2.07.1999 r.) wprowadza się następujące zmiany:

w § l ust. l wyrazy "w wysokości 500,00 zł." zastępuje się wyrazami: "w wysokości:
580,00 zł".

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia l października 2001 roku.

 

REKTOR

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki

PWR-52/2002