POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 20

Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 29 maja 2002 r.

zmieniające zarządzenie nr 10 Rektora PW z dnia 19 kwietnia 2000 r. (zm. zarządzeniem nr l Rektora PW z dnia 04.01.2002 r.) w sprawie określenia praw i obowiązków głównych użytkowników i administracji centralnej w zakresie eksploatacji obiektów Politechniki Warszawskiej oraz zasad w tym zakresie.

  Na podstawie § 52 pkt q, § 113 ust. 3 i § 118 ust. 2 Statutu PW, w związku z uchwałami Senatu PW: nr 48/XLI/92 z dnia 26 lutego 1992 r. w sprawie rozliczania kosztów w miejscu ich powstawania, nr 5/XLIII/96 z dnia 27 listopada 1996 r. o konieczności zredukowania deficytu budżetowego w działalności dydaktycznej oraz działaniach zmierzających do realizacji tego celu, nr 102/XLIII/98 z dnia 25 marca 1998 r. w sprawie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa w PW, nr 14/XLIV/99 z dnia 24 listopada 1999 r. w sprawie zachowania mienia nieruchomego PW, zarządza się, co następuje:

§1

W zarządzeniu nr 10 Rektora PW z dnia 19 kwietnia 2000 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 2 ust. 1 pkt 16 w tabeli otrzymuje brzmienie:

  "16

  Gmach Aerodynamiki - klatka A, ul. Nowowiejska 24

  Muzeum PW"

 2. w § 2 ust. 1 dodaje pkt 90 tabeli w brzmieniu:
 3. "90

  Teren ogólnouczelniany ograniczony ogrodzeniem terenu głównego PW, Gmachem Technologii Chemicznej oraz alejką biegnącą pomiędzy Gmachem Technologii Chemicznej i budynkiem mieszkalnym z przeznaczeniem na budowę nowego obiektu dydaktycznego dla Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych

  Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych - do czasu wybudowania nowego obiektu dydaktycznego dla Wydziału, będący w dyspozycji administracji centralnej"

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

REKTOR

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki

PWR-86/02