POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 33

Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 4 października 2002 r.

zmieniające zarządzenie nr 13 Rektora PW z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie zasad powoływania w jednostkach organizacyjnych PW pełnomocników ds. zamówień publicznych oraz zakresu ich zadań

  Na podstawie § 52 lit. q Statutu PW zarządza się, co następuje:

§ 1

l. W § 3 ust. 2 Zarządzenia nr 13 Rektora PW z dnia 12 marca 2002 r. dodaje się pkt. 4 w następującym brzmieniu:

,,4. umieszczanie na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej ogłoszeń o postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 29 ustawy o zamówieniach publicznych."

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

REKTOR

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski