POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 16

Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 13 maja 2002 r.

zmieniające zarządzenie nr 17 Rektora PW z dnia 26 czerwca 2000 r. w sprawie zasad przyznawania i finansowania nagród Rektora za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub dydaktyczne, ustalenia wzorów odpowiednich dyplomów oraz trybu wyłaniania kandydatów do nagrody Ministra Edukacji Narodowej

  Na podstawie § 52 lit. q Statutu PW, w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1991 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni (Dz. U. Nr 84, poz. 380 z. późn. zm.), zarządzeniem nr 2 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 1991 r. w sprawie zasad podziału funduszu nagród i ich przyznawania nauczycielom akademickim, uchwałami Senatu PW: nr 65/XLI/92 z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród z l %-go funduszu nagród dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi i nr 49/XLIII/97 z dnia 28 maja 1997 r. w sprawie trybu finansowania nagród Rektora i Ministra Edukacji Narodowej, oraz zarządzeniem nr 24 Rektora PW z dnia 23 czerwca 1997 r. w sprawie Regulaminu Przyznawania Nagród z Uczelnianego Funduszu Nagród, zarządza się, co następuje:

§1

W zarządzeniu nr 17 Rektora PW z dnia 26 czerwca 2000 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr l:

  1. skreśla się pkt 6 i 11,
  2. w zdaniu pierwszym pkt 10 skreśla się przecinek i wyrazy "odzwierciedlającą preferencje Komisji",
  3. w pkt l 0 skreśla się zdanie drugie,

2) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

REKTOR

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki

PWR-76/02


Załącznik do Zarządzenia nr 16
Rektora PW z dnia 13 maja 2002 r.

REKTOR POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ


NAGRODA

zespołowa stopnia I/II
dla


(tytuły)


(imię i nazwisko)


z (nazwa zakładu pracy)

za udział w pracach zespołu
Politechniki Warszawskiej
nagrodzonego Nagrodą Rektora stopnia I/II
za osiągnięcia dydaktyczne/naukowe w roku ...........

 

Warszawa, dnia................ Rektor