POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 2

Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 10 stycznia 2002 r.

w sprawie Regulaminu udostępniania zbiorów tworzących Narodowy Zasób Biblioteczny w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej

  Na podstawie § 52 lit. q, w związku z § 100 ust. l Statutu PW oraz art. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. nr 85, poz. 539 z późn. zm.) i § 5 rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu bibliotek, których zbiory tworzą narodowy zasób biblioteczny, określenia organizacji tego zasobu oraz zasad i zakresu jego szczególnej ochrony (Dz. U. nr 146, poz. 955), zarządza się, co następuje:

§1

Wprowadza się Regulamin udostępniania zbiorów tworzących Narodowy Zasób Biblioteczny w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki

PWR-3/02


Załącznik do zarządzenia nr 2
Rektora PW z dnia 10 stycznia 2002 r.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW
tworzących Narodowy Zasób Biblioteczny
w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej

 1. Narodowy Zasób Biblioteczny (NZB) w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej tworzony jest zgodnie z zarządzeniem Nr 13 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 13.04.2001 r.
 2. Materiały biblioteczne tworzące NZB udostępnia się jako zbiory specjalne wyłącznie na miejscu, zgodnie z Regulaminem Udostępniania Zbiorów Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej (zał. do zarządzenia Nr 22 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 9.11.1999 r.).
 3. Korzystanie z NZB odbywa się po uzyskaniu pisemnej zgody dyrektora Biblioteki i po okazaniu ważnego dowodu tożsamości. W celu uzyskania zgody należy wypełnić formularz udostępniania NZB, określony w załączniku do mniejszego Regulaminu, i pozostawić go u dyżurującego bibliotekarza.
 4. Pisemna decyzja o korzystaniu ze zbiorów NZB podjęta zostanie przez Dyrektora BG w ciągu najdalej dwóch dni od daty złożenia formularza.
 5. Korzystanie ze zbiorów tworzących NZB możliwe jest w wyznaczonym miejscu w czytelniach ogólnej i specjalistycznych, po zarejestrowaniu się w Księdze Ewidencyjnej Użytkowników Zbiorów NZB.
 6. W przypadku posiadania przez Bibliotekę reprodukcji zamawianego dzieła, udostępnia się reprodukcję. Z oryginałów dokumentów szczególnie chronionych nie wykonuje się kserokopii. Kopiowanie za pomocą technik nie powodujących uszkodzeń może odbywać się na koszt użytkownika.
 7. Czytelnik może zamówić kilka dokumentów z NZB. Na miejscu w czytelni można skorzystać tylko z jednego rocznika czasopisma lub jednego woluminu dzieła zwartego.
 8. Następne dokumenty mogą być udostępnione wyłącznie po zwrocie uprzednio wypożyczonych.
 9. Wynoszenie poza obręb czytelni zamówionych materiałów jest zabronione.
 10. Korzystający ze zbiorów mają obowiązek szanowania udostępnianych im materiałów i są odpowiedzialni za wszelkie straty powstałe z ich winy.
 11. W przypadku zniszczenia części lub całości udostępnianych materiałów czytelnik jest zobowiązany do odkupienia identycznego egzemplarza lub pokrycia kosztów reprodukcji czy renowacji.
 12. Wypożyczenie materiałów bibliotecznych wchodzących w skład NZB może odbywać się w drodze wypożyczeń międzybibliotecznych wyłącznie dla celów naukowych i ekspozycyjnych jednostkom organizacyjnym zapewniającym właściwe warunki ich zabezpieczenia po uzyskaniu pisemnej zgody dyrektora Biblioteki.
 13. Nie wypożycza się w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych materiałów szczególnie cennych zwłaszcza starodruków i unikatowych zbiorów kartograficznych.
 14. W przypadku wypożyczeń międzybibliotecznych zbiorów wymienionych w punkcie 12 obowiązuje sporządzenie umowy wypożyczenia oraz protokolarne wydanie dokumentu.
 15. Nieprzestrzeganie przez czytelnika postanowień niniejszego Regulaminu może spowodować pozbawienia go prawa do korzystania z usług Biblioteki.