POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 6

Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 30 stycznia 2002 r.

w sprawie zmiany nazw jednostek organizacyjnych administracji centralnej

  Na podstawie § 113 ust. 2 Statutu PW oraz § 10 ust. l Regulaminu Organizacyjnego Politechniki Warszawskiej, zarządza się, co następuje:

§1

Zmienia się nazwy niżej wymienionych jednostek organizacyjnych administracji centralnej:

  1. dotychczasowy Dział Ekonomiczny otrzymuje nazwę "Dział Analiz Ekonomicznych i Planowania",
  2. dotychczasowy Dział Nauki otrzymuje nazwę "Biuro do spraw Nauki",
  3. dotychczasowy Dział Wykonawstwa otrzymuje nazwę "Zakład Konserwacyjno-Remontowy",
  4. dotychczasowy Dział Kosztów, Analiz i Księgowości Syntetycznej otrzymuje nazwę "Dział Kosztów i Dekretu",
  5. dotychczasowy Dział Ewidencji Środków Trwałych, Inwestycji i Księgowości Materiałowej otrzymuje nazwę "Dział Ewidencji Majątku",
  6. dotychczasowy Sekretariat Dyrektora Administracyjnego otrzymuje nazwę "Biuro Administracyjne".

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki

PWR-14/02