POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 31

Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 18 września 2002 r.

w sprawie zasad dochodzenia należności z tytułu świadczeń wykonywanych przez Uczelnię

  Na podstawie § 52 lit. q Statutu PW, w celu realizacji zasad dyscypliny finansów publicznych, określonych w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się "Zasady postępowania przy dochodzeniu od dłużników należności Politechniki Warszawskiej z tytułu wykonanych przez nią świadczeń, w tym dostaw, robót lub usług, oraz przy naliczaniu i dochodzeniu odsetek z tytułu opóźnienia", stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

REKTOR

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski

PWR-322/02


Załącznik do zarządzenia nr  31
Rektora PW z dnia 18 września 2002 r.

Zasady postępowania
przy dochodzeniu od dłużników należności Politechniki Warszawskiej
z tytułu wykonanych przez nią świadczeń, w tym dostaw, robót lub usług,
oraz przy naliczaniu i dochodzeniu odsetek z tytułu zwłoki lub opóźnienia

 1. Całkowita należność Politechniki Warszawskiej z tytułu wykonanych przez nią świadczeń, w tym dostaw, robót lub usług, obejmuje należność główną, wynikającą z umowy (faktury wystawionej po zrealizowaniu przyjętego zlecenia), oraz odsetki z tytułu zwłoki lub opóźnienia zapłaty należności głównej.
 2. W celu prawidłowego naliczania odsetek od należności niezapłaconych w terminie, jednostki organizacyjne Uczelni powinny zadbać o takie sformułowanie treści dotyczących ich umów, aby w sposób jednoznaczny można było określić termin zapłaty należności głównej (wynagrodzenia). Termin zapłaty (rok, miesiąc, dzień) powinien być wskazany w fakturze wystawionej po wykonaniu pracy. Dotyczy to także prac wykonywanych na podstawie przyjęcia zlecenia.
 3. W przypadku nie zapłacenia przez dłużnika w terminie należnej kwoty wynikającej z umowy (faktury) Kwestura kieruje do dłużnika wezwanie do zapłaty określonej należności, informując go, że za każdy dzień zwłoki lub opóźnienia zostaną naliczone odsetki ustawowe albo umowne, jeżeli umowa przewiduje odsetki umowne.
 4. W sytuacji gdy dłużnik na wezwanie ureguluje zaległą kwotę, Kwestura nalicza odsetki z tytułu zwłoki lub opóźnienia i wzywa dłużnika do zapłaty, wystawiając notę odsetkową.
 5. Jeżeli dłużnik nie zapłaci wskazanej w wezwaniu kwoty lub nie zareaguje na wezwanie, Kwestura wysyła wezwanie ostateczne, wyznaczając dłużnikowi nieprzekraczalny termin, po którym sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego bez ponownego wezwania.
 6. Notę odsetkową oraz wezwanie ostateczne podpisuje dyrektor administracyjny lub jego zastępca.
 7. Sprawę dochodzenia należności na drodze sądowej prowadzi właściwa kancelaria prawnicza, po wcześniejszym przekazaniu przez Kwesturę niezbędnej dokumentacji uwierzytelniającej istnienie należności głównej oraz praw do odsetek.
 8. Not odsetkowych nie wystawia się w przypadku, jeżeli kwota odsetek dla dłużnika nie przekracza 10 zł.
 9. Na wniosek dłużnika dyrektor administracyjny może podjąć decyzję o umorzeniu należności z tytułu odsetek w całości lub części albo o rozłożeniu spłaty odsetek lub należności głównej na raty. Dyrektor administracyjny podejmuje decyzję po uzyskaniu opinii kierownika jednostki organizacyjnej, która wystawiła fakturę.
 10. Za kontrolowanie terminów płatności odpowiedzialny jest Dział Finansowy Kwestury, a za przygotowanie kompletu dokumentów związanych z egzekwowaniem należności wynikających z umów realizowanych przez właściwe jednostki organizacyjne Uczelni - odpowiedzialni są pełnomocnicy Kwestora w tych jednostkach. W jednostkach organizacyjnych, w których nie ma pełnomocników Kwestora - za przygotowanie kompletu dokumentów odpowiedzialni są kierownicy tych jednostek.
 11. Wszelkie działania wobec dłużników powinny być podejmowane w takim czasie, aby nie dopuścić do przedawnienia roszczeń. Dotyczy to zarówno kwot należności głównych, jak i odsetek.
 12. W sprawach nie uregulowanych wyżej stosuje się odpowiednio przepisy: