POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 21

Rektora Politechniki Warszawskiej
dnia 7 czerwca 2002 r.

w sprawie trybu postępowania powypadkowego w Politechnice Warszawskiej

  Na podstawie § 53 lit. k i m Statutu PW i § 13 ust. 3 p. 17 Regulaminu Pracy Politechniki Warszawskiej z 1997 r., w związku z art. 234 Kodeksu Pracy, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich udokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 115, poz. 744), rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1998 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach wyższych (Dz. U. nr 37, poz. 209), art. 5 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. nr 60, poz. 636) oraz Ustawą z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1

 1. Zarządzenie dotyczy trybu postępowania przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków pracowników, studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej.
 2. Przez wypadki pracownicze w niniejszym zarządzeniu rozumie się wypadki przy pracy i zrównane z wypadkami przy pracy oraz wypadki w drodze do pracy i z pracy, w których uczestniczyli pracownicy Politechniki Warszawskiej.
 3. Przez wypadki studenckie w niniejszym zarządzeniu rozumie się wypadki studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej oraz innych osób pobierających w Politechnice Warszawskiej naukę albo odbywających w niej praktyki przewidziane programem nauczania, zaistniałe podczas zajęć organizowanych przez Politechnikę Warszawską na terenie lub poza terenem Uczelni.
 4. Przez jednostkę macierzystą, w dalszej części zarządzenia rozumie się podstawową jednostkę organizacyjną PW, w której zatrudniony jest pracownik lub zarejestrowany jest student (wydział, kolegium, pozawydziałowa jednostka organizacyjna. Biblioteka Główna, jednostka organizacyjna administracji centralnej).

§2

 1. Osoby, które uległy wypadkowi lub będące świadkami zdarzenia, informują niezwłocznie o wypadku przełożonego poszkodowanego (prowadzącego zajęcia - w odniesieniu do wypadków studenckich podczas zajęć) oraz kierownika jednostki lub jego zastępcę, na terenie której nastąpił wypadek.
 2. Przełożony (prowadzący zajęcia) zapewnia udzielenie pomocy poszkodowanemu i zabezpieczenie miejsca wypadku oraz informuje o zdarzeniu oddziałowego (wydziałowego) Społecznego Inspektora Pracy.
 3. Kierownik jednostki, w której zaistniał wypadek, obowiązany jest podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie oraz zgłosić zdarzenie do Inspektoratu BHP.
 4. Inspektorat BHP obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Rektora o każdym śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym wypadku oraz zgłosić takie zdarzenie do właściwego państwowego inspektora pracy i prokuratora.
 5. W związku z zaistnieniem wypadku w drodze do pracy lub z pracy kierownik macierzystej jednostki organizacyjnej poszkodowanego lub osoba przez niego wyznaczona (pełnomocnik kierownika jednostki ds. bhp) sporządza kartą wypadku w drodze, stwierdzając, że zdarzenie jest lub nie jest wypadkiem.
 6. W przypadku uznania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sporządzoną kartę wypadku przekazuje się do Inspektoratu BHP, gdzie zostają podjęte działania zmierzające do uzyskania przez poszkodowanego świadczeń powypadkowych przewidzianych ustawą.

§ 3

 1. Okoliczności i przyczyny wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych ustala zespól powypadkowy, w skład którego wchodzi kierownik Inspektoratu BHP oraz Uczelniany Społeczny Inspektor Pracy.
 2. Okoliczności i przyczyny wypadków innych niż określone w ust. l ustala zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi pracownik Inspektoratu BHP oraz oddziałowy lub wydziałowy SIP jednostki macierzystej osoby poszkodowanej.
 3. Niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku zespół powypadkowy jest obowiązany przystąpić do ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku oraz sporządzenia protokółu wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 października 1998 r. w sprawie wzoru protokółu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. nr 128, poz. 849).
 4. W protokole zespół powypadkowy dokonuje kwalifikacji prawnej wypadku pracowniczego, kierując się zasadami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
 5. Zespół powypadkowy jest zobowiązany zapoznać poszkodowanego lub członków rodziny zmarłego wskutek wypadku z treścią protokołu powypadkowego przed jego zatwierdzeniem.
 6. Protokół powypadkowy zatwierdza Prorektor ds. Ogólnych, nie później niż w ciągu 5 dni od daty sporządzenia protokółu. Kopie zatwierdzonego protokółu przekazywane są do jednostki macierzystej poszkodowanego oraz do jednostki, w której zdarzył się wypadek.
 7. Protokół powypadkowy dotyczący wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych niezwłocznie po zatwierdzeniu jest dostarczany przez Inspektorat BHP właściwemu państwowemu inspektorowi pracy.
 8. Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, który miał miejsce na terenie innego zakładu pracy, dokonuje zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę poszkodowanego zgodnie z rozp. Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r.

§ 4

 1. Inspektorat BHP prowadzi rejestr wypadków na podstawia protokółów powypadkowych zgodnie z wymaganiami określonymi w § 16 rozp. Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. Zawarte w rejestrze dane są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
 2. Inspektorat BHP sporządza corocznie analizę wypadków przy pracy i wypadków studenckich i przekazuje ją do wiadomości Prorektorowi ds. Ogólnych.
 3. Protokół powypadkowy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową przechowywany jest w Inspektoracie BHP przez 10 lat.

§ 5

Jeżeli podczas postępowania ustalającego okoliczności i przyczyny wypadków stwierdzone zostanie naruszenie przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Prorektor ds. Ogólnych na wniosek Inspektoratu BHP kieruje do kierownika jednostki organizacyjnej, w której zdarzył się wypadek, polecenie usunięcia stwierdzonych uchybień oraz zastosowanie środków profilaktycznych.

§ 6

 1. Zatwierdzony protokół powypadkowy jest podstawą ubiegania się osób poszkodowanych o świadczenia wynikające z ustawy z dnia 12.06.1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
 2. Osobom, które uległy wypadkom w czasie zajęć w szkole wyższej lub zajęć na studiach doktoranckich albo w czasie odbywania praktyki przewidzianej organizacją studiów lub nauki, przysługują świadczenia określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 września 1997 r. w sprawie świadczeń dla pracowników, którzy ulegli wypadkowi w szczególnych okolicznościach oraz świadczeń dla osób nie będących pracownikami (Dz. U. Nr 120, poz. 758).

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

REKTOR

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki

PWR-96/02