POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 10

Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 28 lutego 2002 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Środowiska oraz na Wydziale Elektrycznym

  Na podstawie § 37 ust. l Statutu PW, w związku z uchwałami nr 191/XLIV/2002 i 192/XLIV/2002 Senatu PW z dnia 20 lutego 2002 r., zarządza się, co następuje:

§1

Na Wydziale Inżynierii Środowiska w Instytucie Ogrzewnictwa i Wentylacji zmienia się nazwę Zakładu Ciepłownictwa i Gazownictwa na Zakład Ciepłownictwa.

§2

Na Wydziale Elektrycznym w Instytucie Wielkich Mocy i Wysokich Napięć znosi się następujące zakłady:

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

REKTOR

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki

PWR-28/2002