POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 32

Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 25 września 2002

zmieniające zarządzenie nr 25 Rektora PW z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych w Politechnice Warszawskiej

  Na podstawie § 52 lit. q Statutu Politechniki Warszawskiej zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 25 Rektora PW z dnia 28 grudnia 1999 r., w brzmieniu nadanym zarządzeniem nr 9 Rektora PW z dnia 19 kwietnia 2000 r., wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 2 ust. 1 a otrzymuje brzmienie:

    "a. dziekani wydziałów, dyrektorzy kolegiów i kierownicy jednostek organizacyjnych PW, o których mowa w § 38 i § 40 Statutu PW."

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

REKTOR

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski

PWR-334/02