POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 12

Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 12 marca 2002 r.

sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej

  Na podstawie § 113 ust. 2 Statutu PW oraz § 10 ust. l Regulaminu Organizacyjnego Politechniki Warszawskiej zarządza się, co następuje:

§1

 1. W administracji centralnej znosi się:
  1. Biuro Handlu Zagranicznego i Licencji,
  2. Dział Planowania Inwestycji i Remontów,
  3. Dział Przygotowania i Prowadzenia Inwestycji i Remontów,
  4. Dział Nadzoru,
  5. Samodzielną Sekcję Zamówień Publicznych,
  6. Zespól ds. Kandydatów na Studia,
  7. Zespół ds. Aparatury Naukowej.

§2

 1. W administracji centralnej tworzy się
  1. Biuro ds. Promocji, Informacji i Rekrutacji.
  2. Dział Inwestycji i Remontów,
  3. Dział Zamówień Publicznych.
 2. Zakres zadań Biura ds. Promocji, Informacji i Rekrutacji określa załącznik nr l do niniejszego zarządzenia.
 3. Zakres zadań Działu Inwestycji i Remontów określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 4. Zakres zadań Działu Zamówień Publicznych określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§3

Biuro ds. Nauki otrzymuje nowy zakres zadań, określony w załączniku nr 4 do zarządzenia.

§4

 1. Biuro ds. Promocji, Informacji i Rekrutacji przejmuje sprawy prowadzone do chwili wejścia w życie zarządzenia przez jednostkę, o której mowa w § l ust. l pkt 6.
 2. Dział Inwestycji i Remontów przejmuje sprawy prowadzone do chwili wejścia w życie zarządzenia przez jednostki, o których mowa w § l ust. l pkt 3 i 4.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 4, Dział Zamówień Publicznych przejmuje sprawy prowadzone do chwili wejścia w życie zarządzenia przez jednostki wymienione w § l ust. l pkt l, 2 i 5.
 4. Biuro ds. Nauki przejmuje sprawy prowadzone do chwili wejścia w życie zarządzenia przez Zespół ds. Aparatury Naukowej oraz - w zakresie przygotowywania i realizacji umów licencyjnych - przez Biuro Handlu Zagranicznego i Licencji.

§5

 1. Pracownicy znoszonej jednostki, o której mowa w § l ust. l pkt 6, stają się z dniem wejścia w życie zarządzenia pracownikami Biura ds. Promocji, Informacji i Rekrutacji, chyba że w trybie przewidzianym przez prawo pracy nie wyrażą na to zgody.
 2. Pracownicy znoszonych jednostek, o których mowa w § l ust. l pkt 3 i 4, stają się z dniem wejścia w życie zarządzenia pracownikami Działu Inwestycji i Remontów, chyba że w trybie przewidzianym przez prawo pracy nie wyrażą na to zgody.
 3. Pracownicy znoszonych jednostek organizacyjnych, o których mowa w § l ust. l pkt l, 2 i 5, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, stają się z dniem wejścia w życie zarządzenia pracownikami Działu Zamówień Publicznych, chyba że w trybie przewidzianym przez prawo pracy nie wyrażą na to zgody.
 4. Wskazani przez Dyrektora Administracyjnego pracownicy jednostki określonej w § l ust. l pkt l, wykonujący dotychczas zadania w zakresie przygotowywania i realizacji umów licencyjnych, oraz wszyscy pracownicy jednostki określonej w § l ust. l pkt 7, z dniem wejścia w życie zarządzenia stają się pracownikami Biura ds. Nauki, chyba że w trybie przewidzianym przez prawo pracy nie wyrażą na to zgody.
 5. Kierownicy znoszonych jednostek otrzymaj ą propozycje nowych warunków pracy i płacy w trybie określonym w art. 42 kodeksu pracy.

§6

 1. Majątek zniesionej jednostki, o której mowa w § l ust. l pkt 6, przejmuje Biuro ds. Promocji, Informacji i Rekrutacji.
 2. Majątek zniesionych jednostek, o których mowa w § l ust. l pkt 3 i 4, przejmuje Dział Inwestycji i Remontów.
 3. Majątek znoszonych jednostek organizacyjnych wymienionych w § l ust. l pkt l, 2 i 5 przejmuje, z zastrzeżeniem ust. 4, Dział Zamówień Publicznych.
 4. Wskazane przez Dyrektora Administracyjnego składniki majątku jednostki, o której mowa § l ust. l pkt l, przejmuje Biuro ds. Nauki.
 5. Majątek Zespołu ds. Aparatury Naukowej przejmuje Biuro ds. Nauki.

§7

 1. l. Z dniem wejścia w życie zarządzenia tracą moc:
  1. zarządzenie nr 12 Rektora PW z dnia 13 sierpnia 1984 r.,
  2. zarządzenie nr 36 Rektora PW z dnia 18 października 1989 r.,
  3. pkt 2 w § l zarządzenia nr 43 Rektora PW z dnia 21.11.1995 r.,
  4. zarządzenie nr 49 Rektora PW z dnia 14.12.1995 r.
  5. pkt 15 w § l Zarządzenia nr 8 Rektora PW z dnia 3 marca 1998 r.
 2. W zarządzeniu nr 2 Rektora PW z dnia 20 stycznia 1998 r.:
  1. skreśla się § 3,
  2. użyty wielokrotnie w różnych przypadkach wyraz "Sekcja" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "Dział Zamówień Publicznych".
 3. § 2 zarządzenia nr 6 Rektora PW z dnia 4 lutego 1998 r. skreśla się wyrazy "Dział Planowania Inwestycji i Remontów", "Dział Przygotowania i Prowadzenia Inwestycji i Remontów" oraz "Dział Nadzoru".
 4. W części II załącznika nr 4 do zarządzenia nr 25 Rektora PW z dnia 28 grudnia 1999 r. wyrazy "Dział Przygotowania i Prowadzenia Inwestycji i Remontów" zastępuje się wyrazami "Dział Inwestycji i Remontów".

§8

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia podpisania.

REKTOR

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki

PWR-35/02


Załącznik nr l do zarządzenia nr 12
Rektora PW z dn. 12 03.2002 r.

Zakres zadań
Biura ds. Promocji, Informacji i Rekrutacji

 1. Działalność promocyjna Uczelni, w szczególności:
  1. opracowywanie, we współpracy z jednostkami organizacyjnymi PW, materiałów promocyjnych dotyczących działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej,
  2. organizacja i prowadzenie promocji osiągnięć Uczelni i jej absolwentów,
  3. inicjowanie i współdziałanie z podmiotami zewnętrznymi w zakresie organizacji imprez edukacyjnych,
  4. promowanie Uczelni jako uniwersytetu technicznego i upowszechnianie jej misji.
 2. Zadania o charakterze informacyjnym, w tym:
  1. prowadzenie bieżącej informacji adresowej dotyczącej Uczelni i jej jednostek,
  2. opracowywanie i dystrybucja materiałów informacyjnych o Uczelni i jej funkcjonowaniu,
  3. prowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej oferty edukacyjnej Uczelni,
  4. organizowanie i prowadzenie "drzwi otwartych" Uczelni.
 3. Organizacja procesu rekrutacji kandydatów na studia, w szczególności:
  1. przygotowywanie projektów zasad i harmonogramu postępowań w procesie rekrutacji na studia,
  2. opracowywanie i udostępnianie kandydatom na studia materiałów dotyczących zakresu sprawdzianów egzaminacyjnych i wymagań kwalifikacyjnych,
  3. przygotowywanie, organizowanie oraz współudział w przeprowadzaniu postępowań rekrutacyjnych,
  4. obsługa administracyjna procesu przyjęć na studia,
  5. analiza i ocena wyników postępowań w sprawie przyjęć na studia oraz opracowywanie projektów odpowiednich sprawozdań dla Ministerstwa Edukacji narodowej i Sportu oraz władz Uczelni.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 12
Rektora PW z dn. 12.03.2002 r.

Zakres zadań
Działu Inwestycji i Remontów

 1. Przygotowywanie lub nadzór nad przygotowaniem dokumentacji technicznej dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego, w tym m. in.:
  1. przygotowywanie lub współudział w przygotowywaniu danych programowo - użytkowych dla opracowania dokumentacji technicznej planowanego zadania,
  2. zapewnienie dokumentacji wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i kosztorysami inwestorskimi,
  3. występowanie o niezbędne dokumenty formalno-prawne dotyczące procesu inwestycyjnego i remontowego,
  4. wnioskowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania,
  5. przygotowywanie dokumentacji przetargowej dla robót dotyczących zadań remontowych i inwestycyjnych.
 2. Realizacja lub nadzór nad realizacją procesów inwestycyjnych i remontowych, a w szczególności:
  1. wystawianie zleceń dla wykonawców wewnętrznych i zewnętrznych,
  2. udział we wprowadzeniach wykonawców na budowy,
  3. wykonywanie zadań nadzoru inwestorskiego,
  4. przygotowywanie i prowadzenie odbiorów cząstkowych i końcowych wykonanych prac.
 3. Rozliczanie finansowe zadań inwestycyjnych i remontowych oraz kontrola i rejestrowanie faktur wystawionych w związku z wykonywanymi w Uczelni zadaniami remontowo-inwestycyjnymi.
 4. Nadzór nad eksploatacją infrastruktury technicznej, której obsługa wymaga szczególnych uprawnień:
  1. stacji energetycznych rozdzielczych i transformatorowych wraz z zewnętrznymi i wewnętrznymi liniami zasilającymi,
  2. rozdzielni ciepła, kotłowni, węzłów cieplnych, hydroforni oraz sieci cieplnych i wodnokanalizacyjnych,
  3. central i sieci teletechnicznych,
  4. lokalnej sieci komputerowej.
 5. Prowadzenie archiwum dokumentacji technicznej.
 6. Doradztwo techniczne w sprawach budowlanych dla jednostek organizacyjnych PW.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 12
Rektora PW z dn. 12.03.2002 r.

Zakres zadań
Działu Zamówień Publicznych

 1. Przygotowywanie i przeprowadzanie, podejmowanych na podstawie decyzji Dyrektora Administracyjnego, postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a w szczególności:
  1. zapewnienie zgodności wyboru procedury o udzielenie zamówień publicznych z przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
  2. przygotowywanie w zakresie formalno-prawnym, we współpracy z członkami komisji przetargowych, dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
  3. uczestnictwo w pracach komisji przetargowych,
  4. opiniowanie, pod względem zgodności z przepisami prawa w zakresie udzielania zamówień publicznych, projektów umów oraz aneksów do umów już obowiązujących,
  5. obsługa Dyrektora Administracyjnego w zakresie udziału Politechniki Warszawskiej w postępowaniach administracyjnych przed Urzędem Zamówień Publicznych.
 2. Realizacja zamówień publicznych na dostawy i usługi spoza polskiego obszaru celnego, w tym:
  1. obsługa Politechniki Warszawskiej w zakresie procedur celnych, logistycznych i spedycyjnych, związanych z realizacją tych zamówień,
  2. uczestnictwo w pracach komisji negocjujących warunki umowy / kontraktu,
  3. zabezpieczenie prowadzenia postępowania zgodnie z przepisami prawa, przygotowywanie umów, dokumentów celnych itp.,
  4. występowanie w imieniu Uczelni w postępowaniach administracyjnych związanych z realizacją tych zamówień - na podstawie imiennych pełnomocnictw,
  5. nadzór nad rozliczeniami dokonywanymi w wyniku zawartych umów.
 3. Planowanie i monitorowanie realizacji zamówień publicznych w Politechnice Warszawskiej, w tym:
  1. analiza potrzeb Uczelni w zakresie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi oraz opracowywanie rocznych projektów planów zamówień publicznych - we współpracy z jednostkami organizacyjnymi PW,
  2. opracowywanie planów inwestycyjnych i remontowych Uczelni,
  3. opracowywanie, dla potrzeb Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, projektów propozycji Uczelni do planów inwestycyjnych szkół wyższych oraz przygotowywanie informacji o realizacji inwestycji budowlanych,
  4. dokonywanie analiz realizacji zamówień publicznych w Politechnice Warszawskiej i przedstawianie Dyrektorowi Administracyjnemu sprawozdań wraz z wnioskami nie rzadziej niż dwa razy w roku,
  5. nadzór merytoryczny nad funkcjonującym w Systemie Prace oprogramowaniem wspomagającym proces planowania i realizacji zamówień publicznych oraz inicjowanie zmian oprogramowania w tym zakresie.
 4. Dbanie o zachowanie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa procesu realizacji udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi w Politechnice Warszawskiej, a w szczególności:
  1. monitorowanie zmian w systemie powszechnie obowiązującego prawa w zakresie zamówień publicznych i opracowywanie dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uczelni informacji o zmianach oraz występowanie z wnioskami opracowania lub zmodyfikowania odpowiednich przepisów wewnętrznych w tym zakresie,
  2. opiniowanie, pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami, dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wniosek osób udzielających zamówienie,
  3. udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania ustawy o zamówieniach publicznych,
  4. sporządzanie, na polecenie Dyrektora Administracyjnego, opinii z zakresu zamówień publicznych.
 5. Obsługa organizacyjna i administracyjna spraw związanych z realizacją zamówień publicznych, takich jak:
  1. prowadzenie ewidencji udzielanych zamówień publicznych,
  2. współpraca z pełnomocnikami ds. zamówień publicznych w jednostkach organizacyjnych Uczelni w zakresie zamówień publicznych,
  3. uczestnictwo, za zgodą Dyrektora Administracyjnego, w pracach komisji przetargowych powoływanych przez kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 12
Rektora PW z dn. 12.03.2002 r.

Zakres zadań
Biura ds. Nauki

 1. Obsługa współpracy Uczelni z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu oraz z Komitetem Badań Naukowych w zakresie:
  1. działalności naukowo-badawczej (statutowej, badań własnych, projektów badawczych) oraz działalności wspomagających badania naukowe,
  2. współpracy naukowej i naukowo-technicznej w ramach realizacji umów międzyrządowych,
  3. działalności inwestycyjnej, budowlanej i aparaturowej, na potrzeby badań naukowych i prac rozwojowych.
 2. Obsługa administracyjna realizowanych w Uczelni zadań w zakresie spraw związanych z:
  1. procesem nadawania stopni naukowych, w tym przygotowywanie dyplomów oraz promocji,
  2. przyznawaniem stypendiów naukowych dla pracowników Uczelni i obcokrajowców,

  3. przyznawaniem nagród za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne,
  4. organizowaniem konkursów naukowych.
 3. Obsługa procesu sprzedaży osiągnięć naukowo - technicznych bądź usług Uczelni, a w szczególności:
  1. przygotowywanie i negocjowanie umów o udzielenie licencji,
  2. kontrola realizacji zobowiązań wynikających z zawartych umów. w tym rozliczeń finansowych,
  3. przeciwdziałanie naruszeniom prawa własności przemysłowej i intelektualnej.
 4. Prowadzenie spraw związanych z zakupami, sprzedażą i likwidacją aparatury naukowo-badawczej, dydaktycznej i pomiarowo-kontrolnej, w tym:
  1. obsługa administracyjna wniosków kierowanych z jednostek organizacyjnych do Komitetu Badań Naukowych w sprawach dotyczących aparatury naukowo-badawczej,
  2. sporządzanie planu zamówień na postawie wniosków składanych przez jednostki organizacyjne do KBN,
  3. prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem, przekazywaniem, upłynnianiem i likwidacją aparatury.
 5. Współpraca z właściwymi komisjami senackimi i rektorskimi.
 6. Prowadzenie, w zakresie zadań realizowanych przez Biuro, baz danych o:
  1. pracach naukowo-badawczych,
  2. nadanych w Uczelni stopniach naukowych,
  3. specjalistycznej aparaturze badawczej, dydaktycznej i pomiarowo-kontrolnej.
 7. Opracowywanie i współudział w sporządzaniu sprawozdań dla Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Komitetu Badań Naukowych, Głównego Urzędu Statystycznego oraz władz Uczelni z działalności naukowej i badawczej oraz zakupu środków trwałych.
 8. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi administracji centralnej w opracowywaniu projektu planu rzeczowo-finansowego Uczelni.