zarz 2002

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 27

Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 25 czerwca 2002 r.

w sprawie utworzenia Międzywydziałowego Centrum Biotechnologii Politechniki Warszawskiej

  Na podstawie § 28 ust. l Statutu PW, w związku z Uchwałą nr 240/XLIV/02 z dnia 19 czerwca 2002 r., zarządza się, co następuje:

§1

 1. W Politechnice Warszawskiej, z dniem l lipca 2002 r., tworzy się Międzywydziałowe Centrum Biotechnologii, jako jednostkę organizacyjną realizującą wspólne przedsięwzięcie dydaktyczne, naukowe i organizacyjne wydziałów: Chemicznego, Inżynierii Chemicznej i Procesowej oraz Inżynierii Środowiska, zwane dalej Centrum.
 2. Centrum działa na podstawie regulaminu organizacyjnego, stanowiącego załącznik do zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

REKTOR

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki

PWR-111/02


Załącznik do Zarządzenia nr 27
Rektora PW z dnia 25 czerwca 2002 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO CENTRUM BIOTECHNOLOGII
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

l. Postanowienia ogólne

§1

 1. Międzywydziałowe Centrum Biotechnologii, zwane dalej Centrum, jest międzywydziałową jednostką organizacyjną Politechniki Warszawskiej wykonującą zadania dydaktyczne, badawcze i usługowe w zakresie biotechnologii i nauk pokrewnych.
 2. Centrum działa na podstawie Ustawy o szkolnictwie wyższym, Statutu PW oraz niniejszego Regulaminu.
 3. Centrum podlega bezpośrednio Rektorowi PW.

§2

 1. Centrum organizuje i koordynuje interdyscyplinarną działalność dydaktyczną, badawczą i usługową Uczelni w zakresie biotechnologii i nauk pokrewnych, w szczególności związaną z kierunkiem studiów Biotechnologia.
 2. Do zadań Centrum należy w szczególności:
  1. obsługa organizacyjna i koordynacja studiów na kierunku studiów Biotechnologia, w tym organizacja zajęć i egzaminów oraz rekrutacja i rejestrowanie studentów,
  2. prowadzenie projektów i grantów badawczych współfinansowanych przez KBN oraz innych prac (statutowych, własnych, rozwojowych), związanych z biotechnologią i naukami pokrewnymi,
  3. wykonywanie innych zadań zleconych przez Rektora PW, związanych z rozwojem biotechnologii i nauk pokrewnych.

§3

 1. Centrum przy realizacji swoich zadań korzysta z usług wydziałów i innych jednostek organizacyjnych Politechniki Warszawskiej, w szczególności zatrudniających na podstawie mianowania nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, reprezentujących specjalności wchodzące w zakres kierunku studiów Biotechnologia.
 2. Nauczyciele akademiccy, o których mowa w ust. l, są zaliczani do minimum kadrowego dla kierunku studiów Biotechnologia na zasadach określonych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, wydanym na podstawie art. 42 ust. l pkt l ustawy o szkolnictwie wyższym.
 3. Centrum przy realizacji swoich zadań może korzystać z lokali oraz wyposażenia dydaktycznego i badawczego wydziałów i innych jednostek organizacyjnych Politechniki Warszawskiej na zasadach określonych w porozumieniach zawartych z tymi jednostkami.

2. Dyrektor Centrum i jego zastępcy

§4

 1. Centrum kieruje Dyrektor.
 2. Dyrektorem Centrum może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Politechnice Warszawskiej w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego albo posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego.
 3. Dyrektora Centrum powołuje i odwołuje Rektor po zasięgnięciu opinii Rady Centrum.
 4. Dyrektora Centrum powołuje się na czas kadencji władz Uczelni. Powołanie może być ponawiane.
 5. Dyrektor Centrum jest odpowiedzialny za funkcjonowanie Centrum przed Rektorem.

§5

 1. Do zadań Dyrektora Centrum należy:
  1. inicjowanie i rozwijanie działań Centrum w ramach jego zadań i dbanie o właściwy poziom realizacji tych zadań,
  2. reprezentowanie Centrum na zewnątrz, zgodnie z upoważnieniem Rektora,
  3. dysponowanie środkami finansowymi Centrum,
  4. przygotowywanie planów finansowych Centrum,
  5. zawieranie umów na wykonanie prac badawczych i usługowych ze zleceniodawcami zewnętrznymi,
  6. zawieranie porozumień na wykonanie prac badawczych i usługowych z jednostkami organizacyjnymi Politechniki Warszawskiej,
  7. podejmowanie decyzji dotyczących współdziałania w zakresie działalności dydaktycznej z wydziałami i innymi jednostkami organizacyjnymi Politechniki Warszawskiej,
  8. wyznaczanie zakresu obowiązków zastępcy Dyrektora,
  9. występowanie do Rektora ze wszystkimi sprawami dotyczącymi Centrum,
  10. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Centrum, nie zastrzeżonych do kompetencji organów Uczelni lub dyrektora administracyjnego Uczelni.
 2. Dyrektor Centrum jest przełożonym pracowników Centrum oraz opiekunem studentów kierunku studiów Biotechnologia.
 3. Dyrektor Centrum uczestniczy w ocenie pracy nauczycieli akademickich biorących udział w realizacji zadań Centrum, w szczególności związanych z kierunkiem studiów Biotechnologia.

§6

 1. Rektor, na wniosek Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Rady Centrum, powołuje i odwołuje zastępców Dyrektora, w liczbie nie większej od dwóch.
 2. Zastępcą Dyrektora może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Politechnice Warszawskiej w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadający stopień naukowy.
 3. Zastępcę Dyrektora powołuje się na czas zgodny z kadencją władz Uczelni. Powołanie może być ponawiane.

§7

Wynagrodzenie Dyrektora Centrum oraz jego zastępców ustala Rektor PW na zasadach obowiązujących w Politechnice Warszawskiej.

3. Rada Centrum

§8

 1. W Centrum działa Rada Centrum.
 2. Radę Centrum powołuje Rektor w uzgodnieniu z dziekanami wydziałów uczestniczących w prowadzeniu kierunku studiów Biotechnologia, na czas zgodny z kadencją władz Uczelni.

§9

W skład Rady Centrum wchodzą:

 1. Dyrektor Centrum i jego zastępcy,
 2. prodziekani wydziałów uczestniczących w prowadzeniu kierunku Biotechnologia, po jednym z każdego wydziału,
 3. nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Politechnice Warszawskiej, mający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, reprezentujący specjalności wchodzące w zakres kierunku studiów Biotechnologia, zaliczani do minimum kadrowego dla tego kierunku,
 4. przedstawiciel studentów kierunku studiów Biotechnologia, wybrany przez studentów z ich grona,
 5. specjaliści z dziedziny biotechnologii zatrudnieni w innych instytucjach naukowych, powołani przez Rektora na wniosek Dyrektora Centrum, w liczbie nie większej niż 3.

§10

Do kompetencji Rady Centrum należy:

 1. uchwalanie planów studiów i programów nauczania na kierunku studiów Biotechnologia,
 2. ocena realizacji procesu dydaktycznego na kierunku studiów Biotechnologia,
 3. opiniowanie sprawozdań Dyrektora z działalności Centrum,
 4. wyrażanie opinii w innych sprawach dotyczących Centrum, w przypadkach nie określonych wyraźnie niniejszym regulaminem,
 5. ocena projektów i wyników prac badawczych prowadzonych w Centrum.

§11

Przewodniczącym Rady Centrum jest Dyrektor Centrum.

§12

W posiedzeniach Rady Centrum mogą uczestniczyć z głosem doradczym inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady.

4. Mienie i finanse Centrum

§13

 1. Mienie Centrum stanowi wydzieloną część mienia Uczelni.
 2. Działalność Centrum jest finansowana ze środków przyznanych przez Rektora, dotacji darowizn, udziału w dochodach z realizacji praw autorskich oraz przychodów uzyskiwanych za świadczone usługi,
 3. Środki na prowadzenie działalności dydaktycznej w ramach kierunku studiów Biotechnologia przyznawane są przez Rektora w ramach ogólnej dotacji budżetowej zgodnie z zasadami obowiązującymi w Politechnice Warszawskiej. Rozliczenia pomiędzy Centrum i wydziałami nie są obciążane kosztami pośrednimi.
 4. Środki przyznane przez Rektora PW na działalność badawczą rozdzielane są zgodnie z zasadami obowiązującymi w Politechnice Warszawskiej.
 5. Centrum ma wydzielone koszty i przychody.
 6. Centrum dysponuje posiadanymi środkami zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustaleniami organów Uczelni.
 7. Uzyskane przez Centrum przychody, po rozliczeniu kosztów zgodnie z zasadami obowiązującymi w Uczelni, pozostają do jego dyspozycji.
 8. Rozliczenia finansowe Centrum prowadzi pełnomocnik Kwestora.

5. Działalność badawcza i usługowa

§14

 1. Centrum może zawierać porozumienia na wykonanie prac badawczych lub usług dydaktycznych z jednostkami Politechniki Warszawskiej.
 2. Udział jednostek organizacyjnych, współpracujących ze Centrum w realizacji danego zadania, w szczególności w kosztach oraz dochodach z efektów jego realizacji, ustalany jest w odpowiednich porozumieniach pomiędzy Dyrektorem Centrum, kierownikiem odpowiedniej jednostki organizacyjnej Politechniki Warszawskiej oraz kierownikiem pracy.
 3. Centrum może zawierać porozumienia o współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni, a także umowy dotyczące współpracy z podmiotami spoza PW zgodnie z zasadami obowiązującymi w Uczelni.

§15

 1. Centrum zatrudnia pracowników na podstawie umów o pracę, lub na podstawie mianowania.
 2. Stosunek pracy z pracownikami Centrum nawiązuje Rektor na wniosek Dyrektora Centrum.

6. Postanowienia końcowe

§16

Zmian niniejszego regulaminu dokonuje Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu.

§17

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Statutu Politechniki Warszawskiej.