POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 9

Rektora Politechniki Warszawskiej 21 lutego 2002 r.

zmieniające zarządzenie nr 7 Rektora PW z dnia 5 marca 1997 r. w oprawie trybu postępowania związanego ze sprzedażą lub odpłatnym udostępnianiem za granice składników mienia Politechniki Warszawskiej

  Na podstawie § 52 lit. l i o Statutu PW zarządza się, co następuje:

§1

W zarządzeniu nr 7 Rektora PW z dmą 5 marca 1997 r. użyte wielokrotnie w różnych przypadkach wyrazy "Biuro Handlu Zagranicznego i Licencji" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "Biuro ds. Nauki".

§2

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia podpisania.

 

REKTOR

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki

PWR-21/02