POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 38

Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 31 grudnia 2002 r.

Zmieniające zarządzenie nr 33 Rektora PW z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Politechnice Warszawskiej

  Na podstawie § 52 lit. I Statutu Politechniki Warszawskiej oraz art. 104 Kodeksu prac, w związku z ustawą z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy (Dz. U. nr 128. poz. 1405), zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 33 Rektora PW z dnia 8 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Politechnice Warszawskiej § 2 otrzymuje brzmienie:

" § 2

  1. Od 1 stycznia 2003 r. dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i obsługi, przeciętna norma czasu pracy wynosi 40 godzin na tydzień i nie więcej niż 8 godzin na dobę w przyjętym okresie rozliczeniowym.
  2. Podstawowy rozkład czasu pracy pracowników, o których mowa w ust. I, jest następujący: początek pracy o godz. 7.00 koniec o godz. 15.00 "

§2

Kierownicy jednostek organizacyjnych obowiązani są do zapoznania podległych im pracowników z treścią zmian Regulaminu Pracy w PW, w terminie do 15 stycznia 2003 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem 1 stycznia 2003 r.

w uzgodnieniu z:
KZ N S Z Z "Solidarność" w PW
RZ ZNP w PW

 

REKTOR

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski