POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 36

Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 9 grudnia 2002 r.

w sprawie zasad przyznawania i finansowania nagród Rektora za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, artystyczne, za kształcenie kadr oraz za całokształt osiągnięć naukowych i dydaktycznych lub artystycznych wybitnym nauczycielom akademickim, ustalenia wzorów odpowiednich dyplomów oraz trybu wyłaniania kandydatów do nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

  Na podstawie § 52 lit. q Statutu PW, w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1991 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni (Dz. U. Nr 84, poz. 380 z późn. zm.), rozporządzeniem nr 1036 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 121 z 31 lipca 2002 r.) w sprawie zasad podziału funduszu nagród i ich przyznawania nauczycielom akademickim, uchwałami Senatu PW: nr 65/XLI/92 z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród z l %-go funduszu nagród dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi i nr 49/XLIII/97 z dnia 28 maja 1997 r. w sprawie trybu finansowania nagród Rektora i Ministra Edukacji Narodowej, zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. Wprowadza się Regulamin przyznawania nagród Rektora PW za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, artystyczne, za kształcenie kadr oraz za całokształt osiągnięć naukowych i dydaktycznych lub artystycznych wybitnym nauczycielom akademickim, stanowiący załącznik nr l do niniejszego zarządzenia.
 2. Nagrody Rektora za osiągnięcia wymienione w pkt. 1 są finansowane:
 3. Nagrody Rektora przyznane osobom, które w chwili składania wniosku lub przyznania nagrody nie są już pracownikami PW, obciążają odpowiednie fundusze, stosownie do stanowiska zajmowanego przez nagrodzonego przed odejściem z Uczelni.

§ 2

Wprowadza się wzory dyplomów przyznawanych nagrodzonym pracownikom PW oraz wyróżnionym osobom nie będącym pracownikami PW, stanowiące załączniki nr 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wprowadza się tryb wyłaniania kandydatów do nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu , stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Tracą moc Zarządzenia Rektora: Nr 24 z dnia 23 czerwca 1997 r., Nr 17 z dnia 26 czerwca 2000 r. oraz Nr 16 z dnia 13 maja 2002 r.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do nagród przyznawanych w roku 2003 i w latach następnych.

 

REKTOR

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski

PWR- /2002


Załącznik nr l do Zarządzenia nr 36
Rektora PW z dnia 9.12.2002 r.

Regulamin przyznawania nagród Rektora PW
za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, artystyczne, za kształcenie kadr oraz za całokształt osiągnięć naukowych i dydaktycznych lub artystycznych

 1. Wnioski o nagrody Rektora PW składane są przez dziekanów, dyrektorów Kolegiów, kierowników pozawydziałowych jednostek organizacyjnych i Dyrektora Biblioteki Głównej w Biurze ds. Nauki PW w terminie do końca lutego każdego roku.
 2. Wysokość nagród indywidualnych oraz maksymalną wysokość nagród zespołowych poszczególnych stopni określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie zasad podziału funduszu nagród i ich przyznawania nauczycielom akademickim (Dz.U. nr 121, poz. 1036).
 3. Wysokość zespołowej nagrody Rektora ustala Rektor PW na podstawie propozycji Rektorskiej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń. Nagroda ta nie może być niższa niż nagroda indywidualna odpowiedniego stopnia.
 4. Wysokość nagrody dla poszczególnych osób w zespole wynika z ich procentowego udziału w pracy, podanego we wniosku. Jeżeli kwota nagrody przypadająca dla uczestnika zespołu przekracza wysokość nagrody indywidualnej danego stopnia, nagroda przypadająca dla tego uczestnika zostaje zredukowana do wysokości nagrody indywidualnej. Jednocześnie w tym samym stopniu zredukowane zostają kwoty nagród pozostałych członków zespołu tak, aby zachowane były proporcje wysokości nagród zaproponowane we wniosku.
 5. W skład zespołów przedstawianych do nagród mogą wchodzić osoby nie będące pracownikami PW. Osobom tym, w przypadku przyznania nagrody zespołowi, przyznaje się wyróżnienie w postaci dyplomu.
 6. Suma nagród przyznanych pracownikowi PW w danym roku kalendarzowym, w każdej z poniższych kategorii:
 7. Minimalny udział w nagrodzie zespołowej nie może być niższy niż l0 %.
 8. Rektorska Komisja ds. Nagród i Odznaczeń dokonuje oceny wniosków oraz na jej podstawie ustala i przedstawia Rektorowi do decyzji listę osób proponowanych do nagród.

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 36
Rektora PW z dnia 9.12. 2002 r.

Tryb wyłaniania kandydatów
do nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, artystyczne za
kształcenie kadr oraz za całokształt osiągnięć naukowych i
dydaktycznych lub artystycznych

 1. Wnioski o nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu składane są przez dziekanów, dyrektorów kolegiów, kierowników pozawydziałowych jednostek organizacyjnych i Dyrektora Biblioteki Głównej w Biurze ds. Nauki w terminie do końca stycznia każdego roku.
 2. Wysokości nagród indywidualnych i zespołowych oraz zasady ich przyznawania przez Ministra określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie zasad podziału funduszu nagród i ich przyznawania nauczycielom akademickim (Dz.U. nr 121, poz. 1036).
 3. W skład zespołów przedstawianych do nagród mogą wchodzić osoby nie będące pracownikami PW z tym, że nagroda pieniężna może być przyznana wyłącznie nauczycielom akademickim.
 4. Rektorska Komisja ds. Nagród i Odznaczeń dokonuje oceny wniosków i na jej podstawie ustala listę osób proponowanych do przyznania nagród. O propozycjach Komisji informowani są wnioskodawcy, każdy w odniesieniu do osób objętych jego wnioskami.
 5. W terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w pkt. 3, wnioskodawcy mogą wnieść do Rektora zastrzeżenia do propozycji Komisji.
 6. Ostateczną listę kandydatów do nagrody Ministra ustala Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu.