POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 8

Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 7 lutego 2002 r.

w sprawie zniesienia Instytutu Fizyki na Wydziale Fizyki oraz Instytutu Matematyki na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych

  Na podstawie § 37 ust. 2 Statutu PW, w związku z uchwałą nr 133/XLIII/98 Senatu PW z dnia 16 grudnia 1998 r., wobec uzyskania przez Wydział Fizyki oraz Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych uprawnień do nadawania stopni naukowych, zarządza się, co następuje:

§1

  1. Z dniem l lutego 2002 r.:
    1) na Wydziale Fizyki znosi się Instytut Fizyki,
    2) na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych znosi się Instytut Matematyki.
  2. Zadania ogólnouczelniane zniesionych instytutów przejmują odpowiednio: Wydział Fizyki oraz Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych.
  3. Z dniem l lutego 2002 r. pracownicy zniesionych instytutów stają się pracownikami odpowiednio: Wydziału Fizyki i Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki

PWR-17/02