POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 30

Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 11 września 2002

zmieniające zarządzenie nr 10 Rektora PW z dnia 19 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia praw i obowiązków głównych użytkowników i administracji centralnej w zakresie eksploatacji obiektów Politechniki Warszawskiej oraz zasad rozliczania kosztów w tym zakresie.

  Na podstawie § 52 pkt q, § 113 ust. 3 i § 118 ust. 2 Statutu PW, w związku z uchwałami Senatu PW: nr 48/XLI/92 z dnia 26 lutego 1992 r. w sprawie rozliczania kosztów w miejscu ich powstawania, nr 5/XLIII/96 z dnia 27 listopada 1996 r. o konieczności zredukowania deficytu budżetowego w działalności dydaktycznej oraz działaniach zmierzających do realizacji tego celu, nr 102/XLIII/98 z dnia 25 marca 1998 r. w sprawie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa w PW, nr 14/XLIV/99 z dnia 24 listopada 1999 r. w sprawie zachowania mienia nieruchomego PW, zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 10 Rektora PW z dnia 19 kwietnia 2000 r. (zm. zarządzeniami Rektora PW: nr 1 z dn. 01.01.2002 r., nr 20 z dn. 29.05.2002 r. i nr 24 z dn. 20.06.2002 r.) wprowadza się następującą zmianę: w § 2 ust. 1 pkt 30 w tabeli otrzymuje brzmienie:

"30. Gmach Szkoły Biznesu, ul. Koszykowa 79

Szkoła Biznesu"

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 października 2002 r.

 

REKTOR

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski

PWR- 314/02