POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 24

Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 20 czerwca 2002 r.

zmieniające zarządzenie nr 10 Rektora PW z dnia 19 kwietnia 2000 r w sprawie określenia praw obowiązków głównych użytkowników i administracji centralnej w zakresie eksploatacji obiektów Politechniki Warszawskiej oraz zasad rozliczania kosztów w tym zakresie

  Na podstawie § 52 pkt q, § 113 ust. 3 i § 118 ust. 2 Statutu PW, w zwiazku z uchwałami Senatu PW: nr 48/XLI/92 z dnia 26 lutego 1992 r. w sprawie rozliczania kosztów w miejscu ich powstawania, nr 5/XLIII/96 z dnia 27 listopada 1996 r. o konieczności zredukowania deficytu budżetowego w działalności dydaktycznej oraz działaniach zmierzających do realizacji tego celu, nr 102/XLIII/98 z dnia 25 marca 1998 r. w sprawie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa w PW, nr 14/XLIV/99 z dnia 24 listopada 1999 r. w sprawie zachowania mienia nieruchomego PW, zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 10 Rektora PW z dnia 19 kwietnia 2000 r. (zm. zarządzeniami Rektora PW: nr 1 z dnia 04.01.2002 r. oraz nr 20 z dnia 29.05.2002 r.) wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 2 ust. 1 poz. 44 w tabeli otrzymuje brzmienie:

  "44

  Budynek "Bytnara", ul. J. Bytnara 25

  Kolegium Nauk Społecznych i Administracji - do czasu przeprowadzenie remontu i modernizacji obiektu dla potrzeb Kolegium będący w dyspozycji administracji centralnej"

 2. w § 2 ust. 1 poz. 57 w tabeli otrzymuje brzmienie:

  "57

  Dom Gościnny "Sezam", ul. Górnośląska 14

  administracja centralna"

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

REKTOR

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki

PWR-108/02