POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 39

Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 31 grudnia 2002

w sprawie zmiany Regulaminu premiowania pracowników naukowo-technicznych. inżynieryjno-technicznych, służby bibliotecznej, informatyki, ekonomiczno-administracyjnych i obsługi

  Na podstawie § 52 pkt q Statutu PW, w związku ustawą z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 135, poz. 1146) zarządza się, co następuje:

§ 1

Wzór wykazu premii stanowiący załącznik do Regulaminu premiowania pracowników naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych, służby bibliotecznej. informatyki, ekonomiczno-administracyjnych i obsługi (załącznik do zarządzenia nr 17 Rektora PW z dnia 41ipca 1990 r. w brzmieniu ustalonym zarządzeniami Rektora PW: nr 7 z dn. 15.05.1991 r., nr 14 z dn. 07.07.1992 r., nr 36 z dn. 25.08. 1995 r. oraz nr 1 z dn. 22.01.1996 r.) otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

 

REKTOR

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski