POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 3

Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 24 stycznia 2002 r.

w sprawie utworzenia Biura ds. Studenckich i Nauczania

  Na podstawie § 113 ust. 2 Statutu PW oraz § 10 ust. l Regulaminu Organizacyjnego Politechniki Warszawskiej zarządza się, co następuje:

§1

W administracji centralnej znosi się Dział Kształcenia i Samodzielną Sekcję Spraw Bytowych Studentów.

§2

 1. W administracji centralnej tworzy się Biuro ds. Studenckich i Nauczania.
 2. Biuro ds. Studenckich i Nauczania przejmuje zadania znoszonych jednostek.
 3. Zadania Biura ds. Studenckich i Nauczania określa załącznik nr l do niniejszego zarządzenia.

§3

 1. Biuro ds. Studenckich i Nauczania przejmuje majątek znoszonych jednostek.

§4

 1. Pracownicy znoszonych jednostek organizacyjnych stają się z dniem wejścia w życie zarządzenia pracownikami Biura ds. Studenckich i Nauczania, chyba że w trybie przewidzianym przez prawo nie wyrażą na to zgody.
 2. Kierownicy znoszonych jednostek otrzymają propozycje nowych warunków pracy i płacy w trybie określonym w art. 42 kp.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki

PWR-9/02


Załącznik nr l do zarządzenia nr 3 Rektora PW
z dn. 24 stycznia 2002 r.

Zakres zadań Biura ds. Studenckich i Nauczania

 1. Prowadzenie działalności informacyjnej dla studentów oraz współpracujących jednostek w zakresie obowiązujących regulacji wewnętrznych i przepisów prawa w odniesieniu do spraw studenckich.
 2. Obsługa działań związanych z utrzymaniem i rozwojem bazy socjalnej studentów.
 3. Działania w zakresie spraw zdrowotnych studentów, w tym obcokrajowców:
 4. Obsługa procesu planowania i wydatkowania środków z:
  1. Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów,
  2. Funduszu Kulturalno-Wychowawczego dla Studentów,
  3. Własnego Funduszu Stypendialnego.
 5. Obsługa administracyjna stypendiów fundowanych i stypendiów MENiS za wyniki w nauce.
 6. Wspomaganie działalności społecznej, kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej i naukowej studentów oraz słuchaczy studiów doktoranckich, w tym stowarzyszeń, kół naukowych i innych organizacji studenckich.
 7. Współpraca z Samorządem Studentów w zakresie pomocy w rozwiązywaniu zgłaszanych spraw.
 8. Obsługa administracyjno-biurowa:
  1. Biura Samorządu Studentów,
  2. Komisji dyscyplinarnych ds. studentów,
  3. Rzeczników dyscyplinarnych ds. studentów,
  4. Pełnomocnika Rektora ds. Kredytów i Pożyczek Studenckich.
 9. Obsługa administracyjna procesu nauczania w zakresie wykonywania zestawień zbiorczych w skali Uczelni w tym rozliczeń godzin międzywydziałowych i ponadwymiarowych.
 10. Prowadzenie spraw związanych ze studiami doktoranckimi i podyplomowymi.
 11. Obsługa administracyjna studentów - cudzoziemców, studentów PW studiujących za granicą, słuchaczy studiów doktoranckich.
 12. Prowadzenie spraw związanych z praktykami studenckimi krajowymi i zagranicznymi.
 13. Prowadzenie spraw związanych z karierą zawodową absolwentów PW w tym m. m.:
 14. 14. Przygotowywanie lub udział w przygotowywaniu sprawozdań lub materiałów dla celów sprawozdawczych.