POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 37

Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 16 grudnia 2002 r.

w sprawie utworzenia w Politechnice Warszawskiej Zespołu Audytu Wewnętrznego

  Na podstawie § 52 ust. 2 Statutu PW, w związku z art. 35e ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. W Politechnice Warszawskiej tworzy się z dniem 1 stycznia 2003 r. Zespół Audytu Wewnętrznego, zwany dalej Zespołem.
 2. Zespół podlega bezpośrednio Rektorowi.

§ 2

 1. Celem działania Zespołu jest zapewnienie Rektorowi obiektywnej i niezależnej oceny funkcjonowania Uczelni w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności.
 2. Zadaniem Zespołu jest:
  1. ocena systemu gromadzenia środków finansowych Uczelni i dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem Uczelni,
  2. ocena efektywności i gospodarności zarządzania finansowego Uczelnią.
 3. Dla realizacji swych zadań Zespół w szczególności:
  1. bada dowody księgowe oraz zapisy w księgach rachunkowych,
  2. gromadzi i opracowuje informacje uzyskane od pracowników kontrolowanych jednostek organizacyjnych Uczelni,
  3. sporządza analizy wyników przeprowadzonych audytów i opracowuje wnioski w sprawie poprawy gospodarki finansowej Uczelni,
  4. prowadzi dokumentację przeprowadzonych audytów oraz odpowiednią sprawozdawczość.

§ 3

 1. Zespołem kieruje Audytor Wewnętrzny Politechniki Warszawskiej.
 2. Zespół zatrudnia pracowników niezbędnych dla realizacji jego zadań. Decyzje w sprawach zatrudnienia pracowników Zespołu podejmuje Rektor.
 3. Organizację wewnętrzną Zespołu i szczegółowe zasady jego funkcjonowania określa regulamin organizacyjny nadany przez Rektora.

§ 4

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu oraz regulaminie organizacyjnym Zespołu stosuje się ustawę o finansach publicznych i przepisy wydane na jej podstawie.

§ 5

 1. Do dnia 31 marca 2003 r. Zespół działa jako jednostka w organizacji.
 2. Do czasu powołania Audytora Wewnętrznego Politechniki Warszawskiej Zespołem kieruje kierownik powołany przez Rektora.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

REKTOR

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski

PWR- 111 /02