Zarządzenia wydane w roku 1999

Nr Z dnia W sprawie
28 31.12.1999 r. zmieniające zarządzenie nr 2 Rektora PW z dnia 3 stycznia 1995 r. w sprawie określenia obowiązków głównych użytkowników i administracji centralnej w zakresie eksploatacji budynków i innych obiektów Politechniki Warszawskiej oraz zasad rozliczania kosztów w tym zakresie
27 28.12.1999 r. stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zasad ich wypłacania
26 28.12.1999 r. zasad i trybu wnoszenia odpłatności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych studentów i uczestników studiów doktoranckich
25 28.12.1999 r. udzielania zamówień publicznych w Politechnice Warszawskiej
24 30.11.1999 r. uchylenia zarządzeń Rektora PW dotyczących utworzenia i określenia zadań niektórych komisji rektorskich
23 25.11.1999 r. zasad i trybu realizacji Programu Inwestycyjnego Politechniki Warszawskiej
22   9.11.1999 r. Regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej
21   6.10.1999r. zmieniające zarządzenie nr 2 Rektora PW z dnia 3 stycznia 1995 r. w sprawie określenia obowiązków głównych użytkowników i administracji centralnej w zakresie eksploatacji budynków i innych obiektów Politechniki Warszawskiej oraz zasad rozliczania kosztów w tym zakresie
20

28.09.1999 r.

określenia szczegółowego zakresu działania Rektora i prorektorów
19 21.09.1999 r. zmieniające zarządzenie nr 6 Rektora PW z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie Regulaminu Wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Politechnice Warszawskiej
18   9.09.1999 r. zmieniające zarządzenie nr 45 Rektora PW z dnia 29.11.1995 r. w sprawie archiwowania akt w Politechnice Warszawskiej
17   9.09.1999 r. instrukcji kancelaryjnej dla Politechniki Warszawskiej
16 28.07.1999 r. zniesienia biblioteki specjalistycznej w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej na Wydziale Elektrycznym
15 27.07.1999 r. utworzenia Centrum Transferu Technologii
14 27.07.1999 r. utworzenia Centrum Naukowego Automatyki i Technik Informacyjno-Decyzyjnych
13 20.07.1999 r. zmieniające zarządzenie nr 21 Rektora PW z dnia 25 czerwca 1983 r. w sprawie dodatków za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych
12 13.07.1999 r. zmian organizacyjnych na Wydziale Elektrycznym oraz na Wydziale Transportu
11   5.07.1999 r. zniesienia Ośrodka Informacji Chemicznej Biblioteki Głównej
10   2.07.1999 r. harmonogramu zajęć dydaktycznych w roku akademickim 1999/2000
9   2.07.1999 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia kierownika oraz opiekunów studenckich praktyk zawodowych
8 14.06.1999 r. zmieniające zarządzenie nr 24 Rektora PW z dnia 14.07.1998 r w sprawie stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zasad ich wypłacania
7   9.06.1999 r. utworzenia studiów doktoranckich na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych
6 31.05.1999 r. Regulaminu Wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Politechnice Warszawskiej
5 27.05.1999 r. zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Lądowej oraz na Wydziale Inżynierii Materiałowej
4 28.04.1999 r. zmiany zasad działania Uczelnianego Laboratorium Badań Środowiskowych
3 27.01.1999 r. zmieniające zarządzenie nr 14 Rektora PW z dnia 16.04.1997 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Politechnice Warszawskiej
2 26.01.1999 r. określenia dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 1999 dla pracowników określonych w § 8 ust. l pkt 2 Regulaminu Pracy Politechniki Warszawskiej
1 23.01.1999 r. utworzenia stanowiska zastępcy dyrektora administracyjnego ds. zamówień publicznych i umów z podmiotami gospodarczymi