POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 11

Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 5 lipca 1999 r.

w sprawie zniesienia Ośrodka Informacji Chemicznej Biblioteki Głównej

Na podstawie § 101 ust. 2 Statutu PW zarządza się, co następuje:

§1

  1. W Bibliotece Głównej z dniem l lipca 1999 r. znosi się Ośrodek Informacji Chemicznej.
  2. Zadania zniesionego Ośrodka Informacji Chemicznej przejmuje Ośrodek Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.

§2

W § 7 Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Głównej (zał. do zarządzenia nr 25 Rektora PW z dnia 29 września 1993 r.) skreśla się pkt 5.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia l lipca 1999 r.

REKTOR
prof. dr hab. Jerzy Woźnicki