POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 24

Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 30 listopada 1999 r.

w sprawie uchylenia zarządzeń Rektora PW dotyczących utworzenia i określenia zadań niektórych komisji rektorskich

Na podstawie § 52 lit. g Statutu PW, zarządza się, co następuje:

§1

Uchyla się:

  1. zarządzenie nr 32 Rektora PW z dnia 23 grudnia 1993 r. w sprawie określenia zadań komisji rektorskich,

  2. zarządzenie nr 22 Rektora PW z dnia 17 grudnia 1996 r. W sprawie utworzenia i określenia zadań Rektorskiej Komisji ds. Komputeryzacji Uczelni.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR
prof. dr hab. Jerzy Woźnicki