POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 28

Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 31 grudnia 1999 r.

zmieniające zarządzenie nr 2 Rektora PW z dnia 3 stycznia 1995 r. (zmienione zarządzeniami

Rektora PW: nr 17 z dnia 5.05.98 r., nr 22 z dnia 10.07.98 r. i nr 21 z dnia 6.10.99 r.) w sprawie określenia obowiązków głównych użytkowników i administracji centralnej w zakresie eksploatacji budynków i innych obiektów Politechniki Warszawskiej oraz zasad rozliczania kosztów w tym zakresie.

Na podstawie § 52 lit. q, § 113 ust. 3 i § 118 ust. 2 Statutu PW, w związku z uchwałą nr 48/XLI/92 Senatu PW z dnia 26 lutego 1992 r., zarządza się co następuje:

§1

W § 3 ust. l pkt 27 i pkt 33 otrzymują brzmienie:

27. Teren i bud. b. ZUT-u przy ul. Woronicza - administracja centralna
33. Gm. Inżynierii Chemicznej - Wydział Inżynierii Chemicznej i i Procesowej

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem l stycznia 2000 r.

REKTOR
prof. dr hab. Jerzy Woźnicki