POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 27

Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 28 grudnia 1999 r.

w sprawie stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zasad ich wypłacania.

Na podstawie § 52 pkt q Statutu PW, w związku z rozporządzeniem MEN z dnia 17 maja 1994 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich (Dz.U. Nr 68, poz. 297 z póź. zm.), zarządza się, co następuje:

§1

  1. Ustala się stawki wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe realizowane w roku akademickim 1999/2000 w następującej wysokości:

    - profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy 65 zł/godz.
    - profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego, docent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego 52 zł/godz.
    - adiunkt posiadający stopień naukowy doktora, starszy wykładowca 42 zł/godz.
    - asystent, wykładowca, lektor, instruktor 33 zł/godz.
  2. Wynagrodzenia obliczone na podstawie stawek ustalonych w ust. l mogą być wypłacane zgodnie z obowiązującymi przepisami po złożeniu sprawozdania wydziału (pozawydziałowej jednostki organizacyjnej) z wykonania zadań dydaktycznych i rozliczeniu roku akademickiego, a w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Rektora - po rozliczeniu semestru zimowego.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 października 1999 r.

REKTOR
prof. dr hab. Jerzy Woźnicki