POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 22

Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 9 listopada 1999 r.

w sprawie Regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej

Na podstawie § 52 lit. q, w związku z § 100 ust. l Statutu PW oraz art. 12 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. nr 85, poz. 539 z póź. zm.), zarządza się, co następuje

§1

W związku z otrzymaniem przez Bibliotekę Główną PW nowych pomieszczeń, umożliwiających, przy zapewnieniu należytej ochrony zasobów Biblioteki, istotne rozszerzenie zakresu usług bibliotecznych, w tym wprowadzenie wolnego dostępu do części zbiorów i nowych form udostępniania zasobów bibliotecznych oraz zapewnienie użytkownikom lepszych warunków korzystania ze zbiorów na miejscu, a także umożliwiających wykonywanie przez nich samodzielnie kopii, wprowadza się nowy Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§2

Traci moc zarządzenie nr 40 Rektora PW z dnia l0 listopada 1994 r. w sprawie Regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR
prof. dr hab. Jerzy Woźnicki