POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 26

Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 28 grudnia 1999 r.

w sprawie zasad i trybu wnoszenia odpłatności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych studentów i uczestników studiów doktoranckich

Na podstawie § 52 lit. n Statutu PW, zarządza się co, następuje:

§1

Wprowadza się "Zasady i tryb wnoszenia odpłatności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych studentów i uczestników studiów doktoranckich" stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR
prof. dr hab. Jerzy Woźnicki

/bez załączników - nr 2,3,4,5,6/