POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 19

Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 21 września 1999 r.

zmieniające zarządzenie nr 6 Rektora PW z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie Regulaminu Wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Politechnice Warszawskiej

Na podstawie art. 49 ust. l i art. 122 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z póź. zm.), w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z póź. zm.), zarządza się, co następuje:

§1

W § 5 ust. 9 Regulaminu Wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Politechnice Warszawskiej (zał. do zarządzenia nr 6 Rektora PW z dnia 31 maja 1999 r.) skreśla się wyrazy: "ust. 2 i 3".

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR
prof. dr hab. Jerzy Woźnicki