POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 23

Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 25 listopada 1999 r.

w sprawie zasad i trybu realizacji Programu Inwestycyjnego Politechniki Warszawskiej

Na podstawie § 52 lit. d i l Statutu PW oraz pkt II. 9 części A załącznika do uchwały nr 152/XLIII/99 Senatu PW z dnia 24 marca 1999 r. zarządza się co następuje:

§1

  1. Wprowadza się Zasady i tryb realizacji Programu Inwestycyjnego Politechniki Warszawskiej, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

  2. W sprawach nieuregulowanych w załączniku, w szczególności w odniesieniu do trybu zawierania i zmian umów oraz zachowania dyscypliny finansowej przy realizacji Programu Inwestycyjnego, stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 1998 r. nr 119, poz. 773 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 155, póz. 1014 z póź. zm.).

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR
prof. dr hab. Jerzy Woźnicki

/bez schematów/