POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 21

Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 6 października 1999 r.

zmieniające zarządzenie nr 2 Rektora PW z dnia 3 stycznia 1995 r. (zmienione zarządzeniami: nr 17 Rektora PW z dnia 5.05.98, i nr 22 z dn. 10.07.98r.) w sprawie określenia obowiązków głównych użytkowników i administracji centralnej w zakresie eksploatacji budynków i innych obiektów Politechniki Warszawskiej oraz zasad rozliczania kosztów w tym zakresie.

Na podstawie § 52 pkt q, § 113 ust. 3 i § 118 ust. 2 Statutu PW, w związku z uchwałą nr 48/XLI/92 Senatu PW z dnia 26 lutego 1992 r., zarządza się, co następuje:

§1

  1. W § 3 ust. l pkt 16 i 23 otrzymują brzmienie:

    "16. Gm. Inżynierii Materiałowej - Wydział Inżynierii Materiałowej
    23. Gm. Fizyki - Wydział Fizyki"
  2. W § 3 ust. l dodaje się pkt 45 w brzmieniu:

    "45. Budynek Pod Kominem - Wydział Elektryczny"

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem l października 1999 r.

REKTOR
prof. dr hab. Jerzy Woźnicki