POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 20

Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 28 września 1999 r.

w sprawie określenia szczegółowego zakresu działania Rektora i prorektorów

Na podstawie § 52 lit. f Statutu PW, w związku z art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U.nr 65, poz. 385 z póź. zm.), zarządza się, co następuje:

§1

 1. Zakres wyłącznej kompetencji Rektora obejmuje:
  1. powoływanie osób do pełnienia funkcji w PW (gdy wymaga tego Statut PW), komisji rektorskich oraz pełnomocników Rektora i określanie zakresu ich zadań, uprawnień i kompetencji,
  2. wydawanie zarządzeń i innych aktów prawnych dotyczących całej Uczelni, z wyłączeniem aktów zastrzeżonych do kompetencji innych organów Uczelni, dyrektora administracyjnego i kwestora jako głównego księgowego,
  3. tworzenie, znoszenie i przekształcanie (gdy wymaga tego Statut PW) jednostek organizacyjnych Uczelni,
  4. koordynowanie prac nad strategią rozwojową Uczelni,
  5. ustalanie założeń budżetu Uczelni oraz podejmowanie decyzji w sprawie rozdziału środków finansowych, nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Uczelni, w szczególności decyzji dotyczących środków stanowiących, zgodnie z właściwymi przepisami lub uchwałą Senatu PW, rezerwę Rektora, a także przekazywanie wydzielonych środków prorektorom na realizację zadań należących do ich kompetencji,
  6. powierzanie i koordynacja - w ramach funkcji przewodniczącego Senatu - realizacji przez komisje senackie zadań związanych z pracami Senatu,
  7. zawieszanie uchwał Senatu oraz uchylanie decyzji dziekanów - sprzecznych z prawem lub Statutem PW albo naruszających ważny interes Uczelni,
  8. współdziałanie z rektorami innych uczelni, w tym w ramach konferencji rektorów,
  9. nawiązywanie, zmiana i rozwiązywanie stosunku pracy z profesorami zwyczajnymi i nadzwyczajnymi,
  10. sprawy kontroli wewnętrznej,
  11. podejmowanie, w zakresie określonym odrębnymi przepisami, decyzji w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich,
  12. rejestrację organizacji studenckich.
 2. Rektor reprezentuje PolitechnikęWarszawską wobec polskich organów państwowychorazprzedstawicielstw państw obcych.
 3. Rektor podpisuje:
  1. pisma adresowane w imieniu Politechniki Warszawskiej do polskich organów państwowych oraz przedstawicielstw państw obcych, a także pisma dotyczące spraw należących do jego wyłącznej kompetencji.
  2. pozostałą korespondencję, gdy wymaga tego waga sprawy.
 4. Rektor może upoważnić prorektora do określonych działań w ramach reprezentowania Uczelni wobec polskich organów państwowych oraz przedstawicielstw państw obcych, a także do podpisania konkretnego pisma określonego w ust, 3 pkt l.

§2

 1. W zakresie określonym w mniejszym zarządzeniu kompetencje Rektora wykonują prorektorzy.

 2. Decyzja prorektora podjęta w ramach jego zakresu działania jest równoznaczna z decyzją Rektora.

 3. Prorektor dokonuje czynności prawnych w imieniu Politechniki Warszawskiej na podstawie pełnomocnictwa Rektora.

 4. Pod nieobecność prorektora czynności należące do jego kompetencji wykonuje inny prorektor.

§3

 1. Prorektor współpracuje z komisjami senackimi, których właściwość obejmuje sprawy należące do jego zakresu działania.

 2. Prorektor nadzoruje pracę komisji rektorskich, których właściwość obejmuje sprawy należące do jego zakresu działania. Jeżeli właściwość komisji obejmuje sprawy należące do zakresów działania kilku prorektorów, prorektora sprawującego nadzór nad komisją wyznacza Rektor.

 3. Prorektor, w zakresie swojego działania:

  1) współpracuje z krajowymi podmiotami gospodarczymi i innymi instytucjami,

  2) realizuje współpracę Uczelni z zagranicą, w tym w ramach programów międzynarodowych,

  3) reprezentuje Uczelnię lub Rektora, w przypadku jego nieobecności, na spotkaniach, konferencjach i uroczystościach organizowanych poza Uczelnią.

 4. Prorektor sprawuje merytoryczny nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych określonych w niniejszym zarządzeniu oraz innych pozawydziałowych jednostek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych administracji centralnej, których zakres zadań obejmuje sprawy należące do jego zakresu działania. Jeżeli zakres zadań jednostki obejmuje sprawy należące do zakresów działania kilku prorektorów, prorektora sprawującego nadzór nad jednostką wyznacza Rektor.

 5. Prorektor może powoływać zespoły robocze dla wykonania w określonym czasie określonych zadań objętych jego zakresem działania.

§4

 1. Zakres działania prorektora ds. ogólnych obejmuje:

  1) zastępowanie Rektora - pod jego nieobecność - w sprawach bieżącego zarządzania Uczelnią,

  2) sprawy systemu organizacji i zarządzania, w tym struktury organizacyjnej Uczelni, inicjowanie i nadzorowanie działań, zmierzających do doskonalenia tego systemu, sporządzanie odpowiednich analiz i przedkładanie propozycji zmian,

  3) nadzór nad administracją i gospodarką Uczelni w zakresie zwykłego zarządu, w tym nad realizacją inwestycji oraz zamówień publicznych i umów z podmiotami gospodarczymi,

  4) sprawy polityki kadrowej, placowej i zatrudnienia oraz nadzór nad warunkami pracy i polityką socjalną,

  5) współpracę z organizacjami związkowymi i społecznymi działającymi na terenie Uczelni, w sprawach objętych jego zakresem działania,

  6) nadzór nad współpracą z zagranicą, wtym wyjazdamiza granicę,oraz zastępowanie w tym zakresie Rektora pod jego nieobecność,

  7) nadzór nad sprawami z zakresu obronności, ochrony informacji niejawnych i danych osobowych oraz bezpieczeństwa i ochrony mienia Uczelni,

  8) koordynację wszystkich działań związanych z procesemprzyznawania nagród i odznaczeń,

  9) prowadzenie Seminarium Uczelnianego,

  10) utrzymywanie więzi ze środowiskami absolwentów Uczelni oraz emerytów i kombatantów,

  11) dysponowanie środkami finansowymi przekazanymi przez Rektora, przeznaczonymi na realizację zadań należących do kompetencji prorektora,

  12) inne sprawy, nie należące do zakresu działania innych prorektorów oraz do zakresu wyłącznej kompetencji Rektora, w szczególności dotyczące organizacji imprez uczelnianych (z wyłączeniem inauguracji roku akademickiego i uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa) oraz uroczystości okolicznościowych o charakterze ogólnouczelnianym, w tym upamiętniających ważne wydarzenia lub zasłużone osoby, oraz zastępowanie Rektora na tych imprezach i uroczystościach, pod jego nieobecność.

§5

 1. Zakres działania prorektora ds. nauki obejmuje:

  l) zastępowanie Rektora - pod jego nieobecność - w prowadzeniu Senatu,

  2)sprawy organizacji i finansowania badań naukowych, w tym dysponowanie, zgodnie z wytycznymi Rektora, wydzielonymi środkami na prace własne w części określonej przez Senat,

  3) sprawy rozwoju kadry naukowej, a także sprawy dotyczące postępowania zmierzającego do nadania tytułu doktora honoris causa,

  4) działania w zakresie pozyskiwania z MEN i KBN środków finansowych na badania naukowe, działalność ogólnotechniczną oraz na inwestycje wspomagające badania, a także współdziałanie w zakresie umów i programów międzynarodowych, dotyczących badań naukowych,

  5) sprawy studiów podyplomowych i kursów specjalnych, w tym nadzór nad Szkołą Businessu PW oraz sprawy innych form kształcenia,

  6) sprawy studiów doktoranckich, w tym doktorantów-cudzoziemcóworaz sprawy kształcenia prowadzonego w ramach III stopnia elastycznego systemu studiów,

  7) sprawy systemu biblioteczno-informacyjnego,

  8) nadzór nad laboratoriami akredytowanymi, zakupami urządzeń, aparatury naukowej i sprzętu' komputerowego ze środków pochodzących z dotacji przyznanychprzez odpowiednie resorty oraz podejmowanie decyzji z tym związanych,

  9) podejmowanie decyzjiw sprawach likwidacji lub zbycia aparatury naukowej i urządzeń oraz sprzętu komputerowego,

  10) nadzór nad działalnościąwydawniczą Uczelni, w tym przewodniczenie Radzie Programowej Oficyny Wydawniczej,

  11) sprawy wprowadzania nowych technologii w komunikowaniu się, badaniach naukowych i kształceniu, w tym kształceniu na odległość i kształceniu ustawicznym,

  12) dysponowanie środkami finansowymi przekazanymiprzez Rektora, przeznaczonymi na realizację zadań należących do kompetencji prorektora.

§6

 1. Zakres działania prorektora ds. studiów i studentów obejmuje:

  1) sprawy organizacji i funkcjonowania procesu dydaktycznego, w tymregulaminu studiów,orazjakości studiów, w tym standardów edukacyjnych, a także nadzórmerytoryczny nad ewidencją studiów i podpisywanie dyplomów,

  2) sprawy rozliczania zadań dydaktycznych, w tym pensum dydaktycznego,

  3) sprawy rekrutacji na studia: jednolite magisterskie, inżynierskie, studia I i II stopnia, w tym sprawy sprawozdawczości, promocji oraz przygotowywania i udostępniania materiałów informacyjnych,

  4) współdziałanie z samorządem studentów i organizacjami studenckimi,

  5) dysponowanie, we współdziałaniu z samorządem studenckim, funduszem pomocy materialnej i własnym funduszem stypendialnym PW, w tym przyznawanie nagród za ukończenie studiów z wynikiem celującym,

  6) sprawy socjalno-bytowe, zdrowotne, sportu i rekreacji studentów oraz doktorantów,

  7) sprawy życia kulturalnego studentów, w tym nadzór nad wykorzystaniem środków funduszu kulturalno-wychowawczego studentów,

  8) sprawy dotyczące asystentów-stażystów,

  9) podejmowanie, w zakresie określonym odrębnymi przepisami, decyzji w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów,

  10) sprawy kształcenia w językach obcych,

  11) dysponowanie środkami finansowymiprzekazanymi przez Rektora, przeznaczonymi na realizację zadań należących do kompetencji prorektora,

  12) nadzór nad działalnością Ośrodka Języka Angielskiego.

§7

 1. Zakres działania prorektora ds. rozwoju obejmuje:

  1) koordynację działań dotyczących modernizacji irozwoju Uczelni,w tym działania na rzecz rozwoju campusów akademickich Uczelni,

  2) działania na rzecz powiększania zasobów majątkowych Uczelni, w tym lokalowych,

  3) nadzór i koordynację działań na rzecz zwiększania dochodów pozabudżetowych związanych z wykorzystaniem mienia Uczelni,

  4) sprawy sprawozdawczości i promocji Uczelni, w tym materiałów informacyjnych o Uczelni,

  5) nadzór nad sprawami akademickiej służby zdrowia,

  6) sprawy spółek i fundacji,

  7) sprawy komputeryzacji Uczelni, w tym nadzór nad Centralnym Ośrodkiem Informatyki,

  8) podejmowanie decyzji dotyczących przyjęcia lub odrzucenia przez Uczelnię darowizny, zapisu lub spadku i nabycia lub zbycia przez Uczelnię składników mienia, w trybie określonym w § 120 ust. 2 i w § 121 Statutu PW,

  9) sprawy amortyzacji orazdysponowanie, zgodnie z wytycznymi Rektora, centralnym funduszem odpisów amortyzacyjnych,

  10) dysponowanie, na zasadach określonych przez organy Uczelni, środkami finansowymi na modernizację i rozwój Uczelni, a także środkami przekazanymi przez Rektora, przeznaczonymi na realizację zadań należących do kompetencji prorektora,

  11) nadzór nad działalnością Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości,

  12) inne sprawy powierzone przez Rektora, dotyczące rozwoju Uczelni lub warunków jej działania.

§8

 1. Zakres działania prorektora ds. Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego w Płocku określa Regulamin Ośrodka.

 2. Do zakresu działania prorektora ds. Ośrodka należy także podejmowanie decyzji w sprawach pracowniczych, z wyłączeniem spraw dotyczących profesorów i docentów.

§9

 1. Tracą moc:

  1) zarządzenie nr 18 Rektora PW z dnia 5 września 1996 r. w sprawie określenia zakresu działania Rektora i prorektorów,

  2) decyzja Rektora PW z dnia l lutego 1999 r. w sprawie powołania pełnomocnikaRektora PW ds. nadzoru nad realizacją zamówień publicznych i umów z podmiotami gospodarczymi.

§10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od l września 1999 r.

REKTOR
prof. dr hab. Jerzy Woźnicki