POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 25

Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 28 grudnia 1999 r.

w sprawie udzielania zamówień publicznych w Politechnice Warszawskiej

Na podstawie § 52 lit. q Statutu PW zarządza się, co następuje:

§1

 1. Zamówienia na realizację dostaw, wykonywanie usług i robót budowlanych, zwane dalej "zamówieniami", finansowane w całości lub w części ze środków będących w dyspozycji Politechniki Warszawskiej, mogą być realizowane wyłącznie według zasad ustalonych w ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773 z póź. zm.), zwanej dalej "ustawą". Wszystkie środki finansowe wpływające na konto Politechniki Warszawskiej, niezależnie od źródła ich pochodzenia, stają się środkami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 155, poz. 1014 z póź. zm.).

 2. W odniesieniu do zamówień na wykonywanie robót budowlanych obowiązuje ponadto zarządzenie nr 18 Rektora PW z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie zasad przekazywania przez jednostki organizacyjne PW Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji informacji cenowych z postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane oraz kopii oferty najkorzystniejszej.

§2

 1. W Politechnice Warszawskiej decyzje w sprawie zamówień podejmują:

  a. dziekani wydziałów i kierownicy pozawydziałowych jednostek organizacyjnych PW, o których mowa w § 38 i § 40 Statutu PW,
  b. Dyrektor Administracyjny,
  c. Dyrektor Biblioteki Głównej.
 2. Osoby, o których mowa w ust. l, zwane dalej "zamawiającymi", działają na podstawie udzielonych im przez Rektora pełnomocnictw, w granicach wynikających z tych pełnomocnictw upoważnień do zaciągania zobowiązań.

 3. Zamawiający podejmując decyzje w sprawie zamówień i sprawując nadzór nad przebiegiem postępowania w sprawie zamówienia, w szczególności:

  1) rozpatruje wnioski o udzielenie zamówienia,
  2) podejmuje decyzję o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia,
  3) kontroluje prawidłowość dokumentacji,
  4) zatwierdza specyfikację istotnych warunków zamówienia,
  5) powołuje właściwe komisje,
  6) zatwierdza protokół postępowania o zamówienie,
  7) podejmuje ostateczną decyzję o udzieleniu zamówienia,
  8) zawiera umowę w sprawie realizacji zamówienia.

§3

 1. Wnioski w sprawie udzielenia zamówienia mogą składać:

  a. kierownicy jednostek organizacyjnych wydziału i jednostek organizacyjnych administracji centralnej,
  b. kierownicy projektów badawczych KBN i projektów badawczych wykonywanych w ramach współpracy międzynarodowej.
 2. Zamawiający może podjąć decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia z własnej inicjatywy.

 3. Wzór wniosku o udzielenie zamówienia stanowi załącznik nr l do niniejszego zarządzenia.

§4

 1. Decyzje w sprawie zamówień o wartości przekraczającej kwoty określone w pełnomocnictwach osób wymienionych w § 2 ust. l lit. a i c, podejmuje Dyrektor Administracyjny, na wniosek tych osób. Dyrektor Administracyjny działa na podstawie udzielonego mu przez Rektora pełnomocnictwa stałego lub jednorazowego.

 2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. l, stanowi załącznik nr l do niniejszego zarządzenia.

 3. Jeżeli wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty 20.000 EUR, zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki wymaga zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

 4. W kontaktach z Urzędem Zamówień Publicznych Politechnikę Warszawską reprezentuje Dyrektor Administracyjny.

§5

 1. Za przygotowanie dokumentacji umożliwiającej udzielenie zamówienia odpowiadają osoby wnioskujące o jego udzielenie.

 2. Zamawiający zatwierdza dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia przez podpisanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przygotowanej zgodnie z art. 35 ust. l ustawy lub podpisanie zaproszenia do udziału w postępowaniu o zamówienie.

 3. Ogłoszenie o przetargu lub zaproszenie do udziału w postępowaniu o zamówienie jest publikowane i rozpowszechniane zgodnie z trybem określonym w ustawie.

 4. Ogłoszenie o przetargu realizowanym w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 15 ustawy, jest zamieszczane w prasie codziennej i wywieszane na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz na tablicy informacyjnej Dyrektora Administracyjnego.

§6

 1. W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający powołuje komisję określając jej zadania odpowiednio do przyjętego trybu udzielenia zamówienia. Wzór decyzji o powołaniu komisji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 2. Regulamin powoływania i działania komisji przetargowych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 3. Jeżeli wymaga tego wysoka wartość zamówienia lub jego szczególne znaczenie dla Uczelni, zamawiający może powołać komisję ds. warunków umowy. Zadaniem komisji ds. warunków umowy jest ustalenie z oferentem, wybranym przez właściwą komisję powołaną w postępowaniu o udzielenie zamówienia, najkorzystniejszych dla Uczelni warunków realizacji zamówienia.

§7

 1. Nie można łączyć następujących funkcji:

  - przygotowywania specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  - członkostwa w komisji przetargowej,
  - członkostwa w komisji ds. warunków umowy.
 2. Osoby uczestniczące w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mogą ujawniać informacji związanych z przebiegiem badania, oceny i porównywania treści złożonych ofert, z wyjątkiem informacji zamieszczonych w protokole postępowania komisji przetargowej, z zastrzeżeniem postanowień art. 25 ust. 2 ustawy; zakaz powyższy dotyczy także informacji, których ujawnienie narusza ważny interes państwa, ważne interesy handlowe stron oraz zasady uczciwej konkurencji.

§8

 1. Zamawiający wymienieni w § 2 ust. l lit. a i c są zobowiązani do niezwłocznego przekazania Dyrektorowi Administracyjnemu:

  1) kopii wniosku o udzielenie zamówienia z podpisaną decyzją zamawiającego, wg załącznika nr l do niniejszego zarządzenia;
  2) kopii protokołu postępowania o zamówienie, zatwierdzonego przez zamawiającego.
 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działań podjętych przez zamawiającego. Dyrektor Administracyjny jest zobowiązany do wstrzymania postępowania w sprawie udzielenia zamówienia.

§9

Katalog wzorów druków stosowanych w Politechnice Warszawskiej w procedurach o zamówienia publiczne jest załącznikiem do zarządzenia nr 4 Dyrektora Administracyjnego z dnia 16 marca 1998 r.

§10

Postępowania o udzielenie zamówień wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, są prowadzone na podstawie dotychczas obowiązujących w Uczelni przepisów.

§11

Traci moc zarządzenie nr 2 Rektora PW z dnia 20.01.1998 r. w sprawie realizacji zamówień publicznych w Politechnice Warszawskiej, z wyjątkiem § 3 oraz załącznika nr 5, z tym że w ust. 2 utrzymanego w mocy § 3 skreśla się wyrazy: "(z wyjątkiem zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza: - 20 000 ECU dokonywanych w trybie z wolnej ręki, - 30 000 ECU dokonywanych w innych trybach)".

§12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem l stycznia 2000 r.

REKTOR
prof. dr hab. Jerzy Woźnicki