Zarządzenia wydane w roku 2000

Nr

Z dnia

W sprawie

26.

27.12.2000 r.

przekształcenia Hotelu Pracowniczego oraz Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej "Sezam"

25.

  4.10.2000 r.

zmieniające zarządzenie nr 12 Rektora PW z dnia 12 marca 1994 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Szkole Businessu Politechniki Warszawskiej

24.

  4.10.2000 r.

zmian organizacyjnych w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym Politechniki Warszawskiej w Płocku

23.

15.09.2000 r.

zasad zawierania w Politechnice Warszawskiej umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów

22.

  4.09.2000 r.

uznawania składników majątkowych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne oraz zasad i stawek ich amortyzacji w Politechnice Warszawskiej

21.

  9.08.2000 r.

wysokości stypendiów doktorskich i habilitacyjnych, stypendiów doktoranckich, wynagrodzeń dla recenzentów rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz dla promotorów w przewodzie doktorskim

20.

18.07.2000 r.

zmian organizacyjnych na Wydziale Chemicznym oraz na Wydziale Architektury

19.

30.06.2000 r.

wprowadzenia wzorów upoważnienia i zlecenia do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego przez Rzeczników Dyscyplinarnych ds. Studentów

18.

29.06.2000 r.

zasad powoływania w jednostkach organizacyjnych PW pełnomocników ds. bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki oraz ich zadań

17.

26.06.2000 r.

zasad przyznawania i finansowania nagród Rektora za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub dydaktyczne, ustalenia wzorów odpowiednich dyplomów oraz trybu wyłaniania kandydatów do nagrody Ministra Edukacji Narodowej

16.

20.06.2000 r.

podstawowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów Politechniki Warszawskiej

15.

13.06.2000 r.

zniesienia biblioteki w Instytucie Mikromechaniki i Fotoniki

14.

  5.06.2000 r.

zmian organizacyjnych na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa

13.

23.05.2000 r.

harmonogramu zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2000/2001

12.

17.05.2000 r.

zmieniające zarządzenie nr 6 Rektora PW z dnia 31.05.1999 r. w sprawie Regulaminu Wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Politechnice Warszawskiej

11.

19.04.2000 r.

zasad udostępniania obiektów, w tym powierzchni na reklamy i miejsc do parkowania, oraz pomieszczeń w obiektach Politechniki Warszawskiej

10.

19.04.2000 r.

określenia praw i obowiązków głównych użytkowników i administracji centralnej w zakresie eksploatacji obiektów Politechniki Warszawskiej oraz zasad rozliczania kosztów w tym zakresie

09.

19.04.2000 r.

zmieniające zarządzenie nr 25 Rektora PW z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych w Politechnice Warszawskiej

08.

17.04.2000 r.

pokoi gościnnych

07.

14.03.2000 r.

zmian organizacyjnych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych

06.

21.02.2000 r.

zmieniające zarządzenie nr 29 Rektora PW z dnia 20 lipca 1995 r. w sprawie zasad organizowania i finansowania studenckich praktyk zawodowych

05.

28.01.2000 r.

dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników PW za rok 1999 i lata następne

04.

28.01.2000 r.

zmieniające zarządzenie nr 25 Rektora PW z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie stawek wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne wykonywane na podstawie umów cywilnoprawnych

03.

28.01.2000 r.

określenia dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2000 dla pracowników określonych w § 8 ust. l pkt. 2 Regulaminu Pracy Politechniki Warszawskiej

02.

28.01.2000 r.

określenia dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2000 dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i obsługi

01.

28.01.2000 r.

zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe